הודעות

מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות בשיתוף רשות החדשנות מתכבדים להזמינכם להגיש הצעות למענקים במסגרת השקת המקצה השני במסגרת שני מסלולים עבור תוכניות מו"פ התורמות לקידום החקלאות בישראל.
לאחרונה פרסמה רשות המים את לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2022 ואת העקרונות שהביאו לעדכון התעריפים. בחוזר טבלה תמציתית המציגה את השינוי בתעריפים העיקריים שפורסמו וכן, מידע על תעריפים לחיוב אצל ספקים מקומיים שאינם חייבים בתאגוד.
פורסם נוהל קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מע"מ.הסעיף מאפשר למי שאינו חייב בתשלום המס, להיכנס בנעליו של החייב במס לעניין תשלום המע"מ. עוסק המבקש להחיל את סעיף 20 לחוק מע"מ, יוכל לפעול על פי הוראות הסעיף רק לאחר קבלת אישור ממנהל מע"מ.בחוזר הקריטריונים העקרוניים להחלת הסעיף.
לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל את החלטה מספר 5292, המתייחסת להקצאת קרקע לפרויקטים אגרו-וולטאים.בחוזר עיקרי העקרונות שההחלטה כוללת וכן המלצות לפעולה.
פורסם ברשומות חוק מענקי האומיקרון לבעלי עסקים קטנים ובינוניים.נציין, כי בעקבות מעורבות ברית פיקוח ופנייתנו לח"כ נירה שפק, ועדת הכספים אישרה את העלאת התקרה לעסקים, אשר מדווחים באיחוד עוסקים (כפי שמדווחים בקיבוצים ובמושבים), ובדרך זו יוכלו להיכנס למעגל הזכאים עוד מאות עסקים.תאריך אחרון להגשת בקשות - 10 באוקטובר 2022.בחוזר עיקרי התנאים לקבלת המענקים.
רשמת האגודות השיתופיות אישרה ארכה כללית להגשת הדוחות הכספיים לשנת 2021, עד ליום 30 בנובמבר 2022, בכפוף לעמידה בתנאים מסויימים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.