האם תחויב המועצה לסלול דרך גישה לנחלה במושב שפר? / איתן מימוני, עו״ד

12 אוג 2016 המחברת/ת:

רקע

בעקבות הסכם משולש בין מושב שפר, הסוכנות היהודית ורשות מקרקעי ישראל, קיבלו בני הזוג עזרי זכויות של ברי רשות בנחלה במושב, הכוללת זכויות במשבצת מגורים וכן חזקה במקרקעין חקלאיים הצמודים לשטח המגורים. בפועל, הוקצה להם שטח חקלאי שונה, שאינו צמוד לשטח המגורים, כך שלבני הזוג עזרי לא הייתה דרך גישה ישירה לשטח החקלאי ולכן עשו שימוש בדרך כורכר אשר עברה בנחלתם של בני הזוג דהן.

חלפו למעלה מעשרים שנים מאז פרסומה של תכנית, בה סומנה באופן ברור דרך הגישה לשטח החקלאי של בני הזוג עזרי, אך דרך זו מעולם לא נסללה.

לאחרונה, החל סכסוך בין הצדדים, לאחר שבני הזוג דהן ביקשו להפסיק את השימוש בדרך העוברת בנחלתם. בעקבות זאת הוגשה תביעה זו ותביעה אזרחית שעניינן זכותם הקניינית של בני הזוג עזרי לעבור בנחלתם של בני הזוג דהן.

בעתירה זו, כנגד המועצה האזורית מרום הגליל, הועד המקומי והמושב, טענו בני הזוג עזרי כי במהלך השנים היו יחסים טובים עם בני הזוג דהן, אשר מעולם לא התנגדו למעבר בנחלתם, אך לאחרונה פרץ סכסוך בין המשפחות, במסגרתו ניסו בני הזוג הן למנוע את מעברם בנחלתם, וכל ניסיונות הגישור לא צלחו.

בני הזוג עזרי טענו כי למועצה ולוועד הסמכות והחובה לסלול את דרך הגישה בהיותם רשויות מנהליות, וכי השתהות המועצה והוועד, של למעלה מעשרים שנים מאז הגשת התכנית הסטטוטורית, הינה בלתי סבירה ולא עומדת בחובת הרשות לפעות בהגינות ויושר.

המועצה טענה שיש לדחות את העתירה מחמת חוסר ניקיון כפיים מצד בני הזוג עזרי, אשר הסתירו מביהמ"ש שדרך הגישה באה לשרת צימרים אשר נבנו במשק ללא היתר, תוך שימוש חורג, וכן שמצויים מבנים נוספים ללא היתר במקרקעין.

עוד טענה המועצה, כי העובדה שהשטח החקלאי שניתן לבני הזוג עזרי הינו שונה מזה שהוקצה להם בתחילה ע"י רמ"י, ושבני הזוג עשו שימוש במקרקעין אלו באמצעות הדרך הקיימת במשך 25 שנים, מלמדות שחייבת להיות מערכת הסכמית בין המושב, בני הזוג עזרי ובני הזוג דהן. אי לכן, טענה המועצה, שמדובר בסכסוך אזרחי בין הצדדים הללו, אשר יש ללבנו לפני השתת הוצאות כספיות גבוהות על הציבור בגין סלילת דרך הגישה.

הוסיפה המועצה וטענה כי מדובר בדרך פנימית במושב, אשר אינה משרתת את הציבור ולכן אין מקום לחייב את המועצה בסלילת הדרך, ואף אם הייתה מוטלת עליה החובה לסלול את הדרך, היא רשאית ליצור סולם עדיפויות ואין מקום להתערב בשיקול דעתה.

הוועד והמושב טענו כי אין להם הסמכות או האחריות לסלילת הדרך, אלא למועצה בלבד, ואין להן כל התנגדות לסלילתה.

בני הזוג דהן טענו כי אין להם כל התנגדות לסלילת הדרך, והוסיפו כי במשך השנים בני הזוג עזרי עשו שימוש מצומצם וסביר בדרך שבנחלתם, אך עם חלוף הזמן הוקמו מבנים רבים ללא היתר, לרבות צימרים, אורווה, לול ורפת, והשימוש הפך לתדיר באופן המהווה מטרד ופגיעה בזכויותיהם בנחלתם. לאור זאת, ביקשו בני הזוג דהן כי ביהמ"ש ישים לנגד עיניו את טובתם ויפעל לתיקון העוול שנגרם להם, בהכרעתו בעתירה.

דיון והכרעה

ביהמ"ש הכריע כי דין העתירה להידחות.

בפתח דבריו, ציין ביהמ"ש כי בהתאם לפסיקה, עליו לצמצם התערבותו בשיקול דעת מנהלי, כל עוד זה נופל במתחם הסבירות. ביהמ"ש קבע כי הרשות היא זו שקובעת את סדר העדיפויות בהוצאות תקציבה וביהמ"ש ימנע מהתערבות בכך כל עוד מדובר בהחלטה סבירה העומדת בכללי המנהל התקין.

ביהמ"ש קבע כי בני הזוג עזרי לא הוכיחו שהתנהלות המועצה נגועה בחוסר סבירות קיצוני או בשיקולים זרים, בייחוד כאשר מדובר בדרך גישה למשק החקלאי אשר לא תשרת את הציבור, ואותו משק חקלאי שונה מזה שהוקצה מלכתחילה ע"י רמ"י.

הוסיף ביהמ"ש כי העובדה שהוועד המקומי החל בקידום תכנית מתאר חדשה, אשר עלולה להביא לשינויים בשטחי התושבים, יש בה כדי לחזק את עמדת המועצה בדבר שיקול הדעת הנרחב שיש לה בקביעת סדר העדיפויות התקציבי.

ביהמ"ש קיבל את שיקול דעת המועצה ביחס לחלוקת תקציבה בין פרויקטים בעלי חשיבות ציבורית העומדים לפתחה, להם נתנה קדימות תקציבית, וקבע שאין להתערב שיקול הדעת הרחב של המועצה ולקבוע לה סדרי עדיפויות.

עוד קבע ביהמ"ש כי אמנם הוכרו מקרים בהם ביהמ"ש חייב רשויות להכשיר דרכי גישה לבתים אשר נבנו כחוק, אך במקרה זה קיימים מספר שיקולים בעלי משקל מהותי אשר הובילו לדחיית העתירה, ובכל זאת הסתרת המידע אודות בנייתם של צימרים ללא אישור בניה ובניגוד לייעוד המקרקעין, וכן העובדה שחיוב הרשות לסלול דרך גישה תגרום למתן גמול לעבריינות בניה.

לאור ההחזקה הממושכת במקרקעין על אף שאלו לא המקרקעין שהוקצו לבני הזוג עזרי ע"י רמ"י, והעובדה שעשו שימוש בדרך בשטחם של בני הזוג דהן, קיבל ביהמ"ש את עמדת המועצה, לפיה הייתה במהלך השנים הסכמה כלשהי בין בני הזוג עזרי לבני הזוג דהן ביחס למעבר בשטחם. הוסיף ביהמ"ש כי הדעת נותנת שגם המושב היה מעורב בהסכמה זו, אך הוועד המקומי והמושב נמנעו מלתת הסבר באשר לאופן הקצאת המקרקעין לבני הזוג עזרי.

סיכום

ביהמ"ש דחה את עתירתם של בני הזוג עזרי לחייב את המועצה לסלול את דרך הגישה לנחלתם, בין היתר, בשל חוסר ניקיון כפיים מצדם, ושיקול הדעת הנרחב שיש בידי המועצה בכל הנוגע לסדר עדיפויות תקציבי, אשר אין הצדקה להתערב בו בנסיבות העניין. ביהמ"ש חייב את בני הזוג עזרי בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ לטובת המועצה, ובסך 2,000 ₪ לטובת בני הזוג דהן.

עת"מ (נצרת) 22494-06-15 רפאל עזרי נ' מועצה אזורית מרום הגליל, פס״ד מיום 14/07/016

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.