הקצאת קרקע לשימושים נלווים בחלקת המגורים של הנחלה / מיכל בוסל, עו״ד

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל הודעה המבהירה את התנאים לקיום שימושים של תעסוקה לא חקלאית מסוג "שימושים נלווים" במושבים.

"תעסוקה לא חקלאית" היא פעילות שאינה למטרה חקלאית ובכלל זה, שימושים נלווים, על פי תוכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, או על פי היתר בנייה תקף לשימוש חורג שניתן כדין. הנושא מוסדר כיום בהחלטת מועצה 1464.

"שימושים נלווים לחקלאות" מוסדרים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1316. המדובר בפעילות כלכלית בשטח הנחלה שיש לה זיקה לפעילות החקלאית של בעל הנחלה, וזאת על מנת לאפשר גיוון תעסוקתי במרחב הכפרי.

ישנן שלוש קטגוריות של "שימושים נלווים לחקלאות": 

  1. שימוש נלווה לגידול בעלי חיים: שירותי טיפול, אחסנת בעלי חיים, ריפוי וטיפול באמצעות בעלי חיים, ליטוף בעלי חיים, חנות לממכר בעלי חיים וציוד לגידולם, רכיבת טיפולית ולימודי רכיבה.
  2. עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית: עיבוד ראשוני עצמי אשר עיקרו תוצרת חקלאית של הנחלה, מן החי והצומח והוא אחד מאלה: ייצור שמן מזיתים – בית בד; ייצור יין מענבים – יקב; ייצור גבינות מחלב – מגבנה; ייצור בשמים וסבונים מצמחי תבלין ובושם; ייבוש תבלינים ופרחים; ייצור ריבות ותמציות.
  3. פעילות תיירותית וחינוכית: פעילות המבוססת על פעילות חקלאית המתקיימת בנחלה, הצגת הענף החקלאי ומוצריו, השתתפות בחוויית בקטיף, האסיף או החליבה או שימוש במבנה קיים ושימורו לצורך הצגת מורשת ההתיישבות.

בהתאם להחלטה, כל בעל זכויות בנחלה רשאי לפנות לרמ"י בבקשה לבנות מבנה חדש בתחום חלקה א' שברשותו, או לאפשר שימוש במבנה קיים המצוי בתחום חלקה א' שברשותו, למטרת שימושים נלווים.

ההחלטה קובעת את המיקום המותר לכל שימוש נלווה והיקפי הבנייה המותרים, בהתאם לשימוש.

היקף הבנייה של השימוש הנלווה לא יילקח במניין השטחים המותרים לפל"ח (500 מ"ר), למעט חנות ממכר ו-30% מהשטח לעיבוד תוצרת חקלאית.

ביצוע פעילות של תעסוקה לשימושים נלווים בחלקת המגורים עומדת לבעל הזכויות בנחלה בלבד, ללא זכות לשותפות או להשכרה. אולם הפעלת התעסוקה על ידי "קרוב משפחה" (כהגדרתו בהחלטות רמ"י) המתגורר בנחלה, לא תיחשב השכרה או שותפות אסורה.

יודגש כי זכויות הבנייה במבנה שימושים נלווים יישארו תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה, ולא תתאפשר העברת הזכויות למבנה השימוש הנלווה בנפרד מהנחלה.

בנוסף, הגשת בקשה להקצאת קרקע לשימושים נלווים תוגש לרמ"י בכפוף לקבלת מסמך המלצה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

יתר על כן, אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה. כמו כן, ביצוע העסקה כרוך בתשלום דמי חכירה מהוונים או דמי שימוש כמפורט בהחלטה 1316. ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר ככל שקיימים לנחלה, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה.

במקביל לקידום ביצוע ההחלטה במושבים, מתקיים (עדיין...) מו"מ על אופן יישומה של ההחלטה המקבילה בקיבוצים, החלטה 1472- התעסוקה הלא חקלאית בשטח מחנה הקיבוץ.

 

חוזר מס׳ 6/17 של משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא

* האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג. 

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237