הודעות

מועצת הלול פרסמה את האפשרות להגיש בקשה למכסה חדשה לייצור ביצים ואת האפשרות למגדל קיים לבקש תוספת, שניהם בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות. מצ"ב קישור להנחיות והגשה למכסה חדשה וכן קישור לתצהיר הנדרש.בתקנות הוחלט על 785 מכסות חדשות למבקש המתחייב לאכלס את הלול השנה, בלול ללא כלובים בהתאם להגדרה של לול חדש בתקנות. מצ"ב קישור לטופס הבקשה לקבלת תוספת מכסה למגדל קיים, וכן קישור לתצהיר הנדרש.התוספת הרוחבית תינתן למגדל קיים, המגדל את מכסתו בלול שיש לגביו רישוי עסקים, בעדיפות ללול ללא כלובים, כאשר התוספת תינתן רק למי שיש בלול יתרת מקום בהשוואה לכמות המטילות שהיו מאוכלסות בו בסוף שנת 2021, והמכסה + התוספת מגודלת באותו הלול.
רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.
כמו כן, חשוב לי להדגיש שמחיר יום עבודה עודכן החודש לאחר שהמשק חזר פחות או יותר למתכונת עבודה רגילה.   מחיר יום עבודה לא עודכן מחודש מרץ 2020.
שימו לב – היטל ביטוח חובה (באמצעות מועצת הלול) החל מינואר 2022 יהיה על סך 17.2 אג' לאפרוח כמו כן, חשוב לי להדגיש שמחיר יום עבודה עודכן החודש לאחר שהמשק חזר פחות או יותר למתכונת עבודה רגילה.   מחיר יום עבודה לא עודכן מחודש מרץ 2020.
מוסד לתקינה ישראלית בחשבונאות פרסם בחודש דצמבר 2020 את "תקן חשבונאות מספר 42 - חקלאות", אשר חל על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021.יודגש, כי היות ובהתאם לתקן ישות רשאית לבחור למדוד את נכסיה הביולוגים לפי מודל העלות או מודל השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה - על הנהלת הישות להיערך ולבחור את המודל המתאים לה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.