כתבות

ביהמ"ש המחוזי בנצרת דחה תביעה לחייב אגודה לקבל לשורותיה חבר למרות שמצא בהתנהגותה משום חוסר תום לב. ביהמ"ש קבע כי התובע נהג גם הוא בחוסר תום לב וניסה להוליך בכחש את האגודה כאשר רכש בלי ידיעתה נחלה ביישוב  מתוך מחשבה כי הדבר עשוי לעזור לו בהליכי הקבלה. עם זאת פסק ביהמ"ש פיצויים לתבוע וזאת עקב הפרת החיוב לקבלו כחבר באגודה, בגין הפרת החובה להעמיד לו מגרש ברחבה ובין הפרת החיבו לאפשר לו להתגורר בנחלה ולהשתמש בה. התובע יהיה זכאי למכור את הנחלה (אך לא להתקבל כחבר) באישור האגודה א (נצרת) 668/03 ארי פרינץ ואח' נ' אמירים מושב עובדים של צמחונים וטבעונים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ, פס"ד מיום 09/08/06
לטענת ממ"י העברת הזכויות בקרקע היתה מותנית בהסכמתו ובתשלום דמי החכירה לפי החוזה. ביהמ"ש דחה את התביעה בקובעו כי ממ"י לא עמד בתנאים לפי החוזה לקביעה של הערכה מחודשת וכן לא הוכיח מדוע לקח לו 5 שנים לממש את הזכות הנ"ל. א (שלום)(ת"א) 92443/98 מינהל מקרקעי ישראל נ' ייצור חלפי פליטה בע"מ, פס"ד מיום 26/10/05
" ביהמ""ש השלום בת""א קיבל חלקית תביעה של רוכשי מגרש בהרחבה כנגד חיובם ב'דמי תשתית' ע""י האגודה. התובעים רכשו את המגרש מחברי אגודה שזכו במגרש בהגרלה. לפי החלטת האוגדה כל בעל זכויות במגרש שאינו חבר באוגדה חוייב בסך של 25,000$ כדמי תשתית. החלטה זו לא גובתה באישור המינהל והיתה מנוגדת להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 737 שחלה בעת ההחלטה. ביהמ""ש עמד על אי חוקיות הטלת החיוב אולם, בשל התנהגות התובעים, שבחרו לחתום על החוזים, המתינו עם תביעתם שנים לא מעטות והגישו אותה רק לאחר העברת הזכויות, קבע ביהמ""ש כי התובעים אינם זכאים למלוא ההשבה וע""פ מבחני חוק עשיית עושר ולא במשפט קבע כי האגודה תשיב להם 30% מסכום החיוב
" פסק הדין מאשר את ערר 439/05 ככל שהוא מתייחס להקמת מבנים חקלאיים בתחום קרקע חקלאית מוכרזת, על בסיס תכנית מפורטת שלפני אישורה של תמ""מ/3 וזאת בניגוד לעמדת הועדה המחוזית.
" ביהמ""ש המחוזי בירושלים דחה ערר של רפתנים מכפר ורבורג כנגד החלטתו של מנהל מכסות החלב לחלק את מכסות החלב עליהם ויתר משק חיימסון בין כלל הרפתנים בכפר ורבורג. העוררים שהיו בשותפות עם משק חיימסון טענו כי מכסת החלב היתה אמורה לעבור עליהם וכי להם מוקנית זכות סרוב ראשונה. ביהמ""ש דחה את טענותיהם וציין כי השותפות עם משק חיימסון לא הקנתה לעוררים הזכות לקבל את מכסתו וכי החלטת מנהל מכסות החלב סבירה בנסיבות העניין.
" ביהמ""ש העליון קיבל בקשת ערעור של בעלת משק שהיקנתה את זכויותיה במשק לבנה כנגד העברת הזכויות במשק לצאצאי הבן. הסכם המתנה שנחתם בין האם לבין בנה קבע שהזכויות במשק יועברו לבן בתנאי שידאג לכלכלתה עד ליום מותה (כאשר תנאי זה הופיע בתצהיר של הבן שמעיד על קבלת המתנה. לרוע המזל, נפטר הבן לפני אמו, ובנו – נכדה של בעלת הזכויות במשק – ביקש לקבל את הזכויות לידיו. ביהמ""ש לענייני משפחה פסק לטובת בעלת המשק – אולם ביהמ""ש המחוזי אליו ערער הנכד פסק שהזכויות יועברו לנכד.
" ביהמ""ש השלום ברמלה קיבל תביעה של אגודה שיתופית כנגד בן של בעל נחלה לסילוק קרוואן מגורים מחלקה ב' ע""ח ולהימנע מלבצע כל פעולה היוצרת עובדות בשטח בעתיד. ביהמ""ש קבע כי באין אישור מהינהל והאגודה זו הפרה של הסכם המשבצת וכי זו אחריותה של האגודה לפעול לתקנה.
" בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, כי חוזה חכירה לדורות של קיבוץ, לא מהווה עילה לתשלום 51%, לאחר ביטול החלטה 717 וכשהחלטה 949 בתוקף. ביהמ""ש ציין כי בחלוף תקופת הביניים ומשלא הושלמה העסקה, פקעה זכותן של המבקשות להנות ממדיניותה של החלטה 717 כשלעצמה, בין אם ההסכם קבע כך ובין אם לא קבע כך. לפיכך, אין מקום לחזור ולפנות להוראות ההסכם, אלא לבחון אם על פי נתמלאו לגבי המבקשות ""הוראות המעבר""  שבנסיבות המקרה לא מקנות למבקשות את הזכויות האמורות. בנוסף, לא מצא בית המשפט כל בעיה בכך שהשמאי הממשלתי קובע את ערך הקרקע וכי הערר על שומת השמאי הממשלתי, נדון בפני השמאי הממשלתי.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237