האיחוד החקלאי: הצעות החלטה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל המהוות חלק מהקודקס מוגשות באופן הסותר את הדין ואת החלטות מועצת מקרקעי ישראל ויש להסירן מסדר היום

מזכ״ל האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, שלח מכתב לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל, השר משה כחלון, בשם הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית, משקי חירות-בית"ר, איגוד המושבים, ישובי פא"י, עמותת אדמתי והאיחוד החקלאי בו הוא מתריע כי מרבית הצעות ההחלטה הכלולות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה להיום, 10/10/2018, לרבות הצעות 747 עד 759, כורכות שינוים שיחלו בקודקס כמעשה של הצבת העגלה לפני הסוסים.

למעשה, הצעות אלו עושות מחטף - "קיצור דרך" - אשר יש בו על פניו נסיון פסול להשפיע על הקודקס לכשיפורסם. הצעות אלו למחיקת החלטות, "איחוד נוסחים" וכיוצ"ב, מתיימרות להיות החלטות טכניות בלבד, אולם הן כוללות בתוכן גם שינויים מהותיים רבים.

פרסום ו/או קבלת החלטות כאלו במקוטע, ללא ראיית ההקשר הכולל של הקודקס והיחס בין סעיפיו השונים והנושאים השונים, אינו מאפשר הבנה אמיתית ובודאי שאינו מאפשר החלטה מושכלת לגבי סעיפים אלו, המוצגים באופן מקוטע ומנותק מהקשרו ומהייחס לסעיפים אחרים שיהיו (או לא יהיו) חלק מהקודקס השלם.

בנוסף, מוחה עו״ד קוכמן על עצם העובדה כי החומר המופץ לציבור מגיע פחות משבעה ימי עבודה. לוח זמנים זה לא רק שאינו מאפשר התייחסות מפורטת של גורמים מעוניינים, אלא שגם אינו מאפשר לימוד ושיקול דעת ראויים לחברי מועצת מקרקעי ישראל עצמם. ומציין כי מצופה מגוף ציבורי בכלל ובפרט מגוף ציבורי שלו סמכות לקבוע ו/או לשנות מדיניות בתחום המקרקעין שיפיץ את הצעות ההחלטה מספיק זמן לפני הישיבה על מנת שכל בעל עניין – וכן חברי אותו הגוף עצמם, חברי מועצת מקרקעי ישראל - יוכל ללמוד את ההצעות, להבין את משמעותם ולהתייחס אליהם ברצינות הראויה.

לגופן של הצעות ההחלטה מעיר מזכ״ל האיחוד החקלאי את ההערות הבעות:

 1. הצעה 747 – ביטול החלטות מועצה:
  מדובר על כ-160 החלטות מועצה שיש לעיין בהם ולהבין את ההשלכות על ההצעה לבטלן, דבר שאינו ניתן לביצוע בתקופה כל כך קצרה (5 ימי עבודה) וללא בחינת הקודקס המלא.

 2. הצעת החלטה 748 הגדרות כלליות:
  היה נכון להביאן עם פרסום טיוטת הקודקס להערות הציבור כדי שכל מי שמבקש לעיין בטיוטה יוכל להבין את הקונטקסט של ההגדרות ביחס להחלטות.

 3. הצעת החלטה 750 תיקון החלטה 1455-החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים:
  בוטלה הגדרת "מרחב התפר" המתייחסת לעשרות קיבוצים, מושבים וכפרים שיתופיים. זה אינו סביר שהחלטות בנושאי מקרקעין ישונו חדשות לבקרים בעוד בעלי הזכויות תלויים ברגולציה בתהליכי קבלת ההחלטות שלעיתים נמשכים שנים. לפיכך יש להשאיר ההתייחסות למרחב התפר.
  אזורי עדיפות נקבעו בהחלטת 1537 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע חקלאית", ויש להשאירם כך. למעשה הסעיף המוצע מקעקע את החלטת הממשלה לעודד מיזמי תיירות ברחבי המדינה.

 4. הצעת החלטה 751- בניה למגורים במושב ובקיבוץ:
  ככלל, אין לקבל החלקים בהצעה זו העוסקים במגבלות ותשלומים בקיבוצים שלא ביצעו שיוך דירות, כי דרישות אלו מנוגדות לתנאי החכירה של הקיבוצים ולחוזה החכירה לקיבוץ, אשר אינו קובע תנאים לגודל יחידות הדיור, מספרן ו/או תשלום עבורן. כמו כן, אין לקבל שינויים "עקיפים" ונסתרים בהחלטות העוסקות בשיוך דירות.

 5. הצעת החלטה 752 תעריפים לתשלום במגזר החקלאי:
  מאחר ומדובר בשילוב של החלטות מועצה ראוי היה לכלול בה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל 236 ולהתאימה למציאות בת זמננו שבה חקלאי נאלץ להחליף גידולים בשל קיצוצי מים, חוסר רווחיות, עודף תוצרת וסיבות אחרות ולכן כל חוזה ארוך טווח לגידולים חקלאים צריך ליהנות מהחלטה זו.

 6. הצעת החלטה 753- החכרת משבצת קרקע לדורות לקיבוצים ומושבים שיתופים:
  הצעת ההחלטה מתעלמת מסעיף ג.2 להחלטה 361 הקובע כי: " אם עלה גודלו של שטח המחנה של הקיבוץ על שני דונם לכל נחלה, ואם שטח המחנה או חלקו מהווים קרקע שבמקורה לא היתה ראויה לעיבוד חקלאי, יהא המינהל רשאי להחכיר לאותו קיבוץ שטח זה בנוסף על מכסת הקרקע שתוחכר כאמור בסעיף ג1. לעיל."
  יש להשאיר הוראה זו על כנה.
  וכן, יש להשוות את סעיפים 1.1.1 ו – 1.1.2 לסעיפים המקבילים להחלטה לגבי מושבי העובדים והכפרים השיתופיים, דהיינו, קביעת גודל הקרקע הנוספת לשלושה דונם לנחלה, וקביעה שאם ישנו שטח הגדול מהקרקע הנוספת, תוחכר לקיבוץ הקרקע הנוספת בכל זאת, ולא כפי שכתוב.

 7. הצעת החלטה 754 החכרת משבצת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים:
  נבקש לכלול בהצעת ההחלטה את ההתחשבות במקום שבו יקבע כי בתוך המשבצת קיימת קרקע שאינה ראויה לעיבוד חקלאי בגודל שיוגבל לעד 2 דונם במכפלת מספר הנחלות שבתקן.

לסיכום, מבקש מזכ״ל האיחוד כי לאור הנושאים המהותיים והעקרוניים הטמונים בחובן השלכות מרחיקות לכת לגבי ההתיישבות כולה:

 1. יידחה הדיון בנושאים אלה עד לאחר אישורו של הקודקס.
 2. יפורסם סדר היום של המועצה לפחות 12 ימים לפני מועד הישיבה.
 3. יאומצו ההמלצות לעיל או יידונו המלצות אלו וכן הפערים שביננו או שיועברו לדיון בוועדת המשנה של המועצה.

מצ״ב מכתבו של מזכ״ל האיחוד החקלאי לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל.

ומכתבו ש ל עו״ד קוכמן למשכנה ליועץ המשפטי לממשלטה בנוגע ;הצעות החלטה המהוות חלק מהקודקס המוגשות באופן הסותר את הדין ואת החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לכתבות בנושאים:

F2F OECD ֿמכון מחקר מיגל אבוקדו אגודות שיתופיות אגרוטק אגרומשוב אורגני איכות הסביבה איסור על דיג אירועים של האיחוד החקלאי אכיפה אמנות בינ״ל אנרגיות מתחדשות ארבה ארגון מגדלי ה ארגון מגדלי הבקר ארגון מגדלי הדבש ארגון מגדלי הדגים ארגון מגדלי ההדרים ארגון מגדלי הירקות ארגון מגדלי העופות ארגון מגדלי הפירות בוררות בחירות ביטוח נזקי טבע ביצים בננות בפרדס בצורת בקעת הירדן בתי אריזה גנטיקה גרנות דבש דובדבנים דיג דיור מוגן דיני עבודה דמי טיפול ארגוני האיחוד החקלאי הברחות הדברת מזיקים הועידה ה 16 החברה לפיתוח הגליל החטיבה לשמירה על הקרקע החלטה 1521 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי המרחב הכפרי המשק המשפחתי הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הפקעות הקמת יישובים חדשים הרפורמה בחקלאות הרפת והחלב השולחן העגול השומר החדש השקעות התאחדות החקלאים התיישבות ועדת גבולות ועדת צכסןץ ועידות ישראל לחקלאות ותמ״ל חבל שלום חדשנות חוות סוסים חוזה שכירות זמני חומרי הדברה חוק הוותמל חידושים טכנולוגים חינוך חמרה חקיקה חקלאות חקלאות אורגנית חקלאות מדייקת יבול שיא יזמות עסקית יחסי עיר כפר ייבוא וייצוא ייבוא תוצרת חקלאית יסודות יקביים ישיבת מועצת מקרעי ישראל כלבת כנרת לולים ליצ׳י מגדלי הדבורים מועצת הדבש מועצת החלב מועצת הכפרים מועצת הלול מועצת המים מועצת הצמחים מועצת מקרקעי ישראל מו״פ ערבה תיכונה מו״פ צפון מזון לבעלי חיים מחירי תוצרת חקלאית מטה הדיור מטה יהודה מיגל מים מים והשקיה מיסוי מיסוי מקרקעין מכון וולקני מכסות ביצים מכסות חלב מכסות מים מנגו מערכות סולאריות מפקד החקלאות משבר האקלים משבר הדיור משבר המים משבר העגבניות משק החלב משקי עמק הירדן משק עזר משרד האוצר משרד החקלאות משרד השיכון והבינוי נאות הכיכר נווה אטיב נזקים בחקלאות נזקי מזג האויר נחלה נטפים ניקוז סמדר אוטולנגי עגבניות עובדים זרים עובדים פלסטינאים עוטף עזה עוף הגליל עין גב עכברת על האיחוד החקלאי ענף החלב ערבה תיכונה פדיון קרקע חקלאית פודטק פערי התיווך פשיעה חקלאית צבר צמח תערובות צער בעלי חיים קווי קורונה קורסים קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קנט קרקע קרקעות רישום זכויות רפורמה בחקלאות רשות המים רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל רשות ניקוז ונחלים כנרת רש״פ שום שוק איכרים שוק סיטונאי שחיטה שחורה שטפונות שימור שימושים חורגים שינוי אקלים שינויי יעוד שינוי תקנות הגנת הצומח שמאות מקרקעין שמיטה שמן זית שפעת העופות שר החקלאות תחרות הצילום תיירות כפרית תירס תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תמיכה בחקלאות תמיכות בחקלאות תמר תערוכות ואירועים ⁨מילובר

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.