אפליה בתעריפי עלויות להפקה ולהולכה של מים / בועז מקלר רו"ח, אמיר כהן רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.

בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים -

  1. תעריפים לחברת מקורות
  2. תעריפים לתאגידי המים העירוניים
  3. תעריפים למתן שירותי תשתית

ברישא נדגיש, התייחסנו אך ורק לשוני בסרגלי התעריפים ללא התייחסות להיבטים מאקרו כלכליים של השינוי המוצע במעבר למשטר דמי מים אחידים מבוססים על כללי העלויות לעיל, במקום משטר היטלי הפקה שנהוג עד עתה, ניסיון להלאמה למעשה של ההפקה הפרטית בישראל, ההשפעה על החקלאות הצמחית באזורים בהם דמי המים המוצעים יעלו עליה דרסטית מול המצב כיום ועוד.

להלן טבלת השוואה חלקית לתעריפים למפיקים הפרטיים מול התעריפים האחרים:

  1. תוספת נורמטיבית לעלויות בפועל

למפיקים הפרטיים -                  אין

שירותי תשתית -                       10%

  1. הצמדה למדד של עלויות הקמה

למפיקים הפרטיים –                  אין

לחברות המים העירוניות –        יש

  1. תוספת תקורה לעלויות הקמה

למפיקים הפרטיים –                  אין

לחברות המים העירוניות –        5%

  1. שיעור הריבית על מרכיב הון זר

למפיקים הפרטיים –                  2.5%

לחברות עירוניות –                    4%

  1. שיעור הריבית על מרכיב הון עצמי

למפיקים הפרטיים –                  2.5%

לחברות עירוניות –                    7%

שירותי תשתית –                       7.6% ( בשימוע מוצעת הפחתה ל 5%)

לחברת מקורות –                     מינימום 5.5% עד 7% מקסימום.

  1. הוצאות ניהול ושונות על שרותי הולכה

למפיקים הפרטיים למעט ל 5 אגודות גדולות – 0

למקורות ע"פ ניתוח המאזנים – 5.6 אגורות למ"ק

לאור אפליה מובהקת זו בכללים המוצעים מומלץ למפיקי המים הפרטיים לדרוש כי יחולו עליהם התעריפים הקבועים בכללים הבאים במלואם ללא כל שינויים-

כללי המים (חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות), תשע"א- 2011.

כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ומערכות ביוב), תשע"ה- 2015.

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע -2009.

כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית), תשע"א- 2011.

מודגש כי המועד האחרון להגשת עמדות לשימוע הינו 7 למאי 2017 שעה 12:00 באמצעות מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס 03-6369750

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון בעיקר במגזר החקלאי וההתיישבותי. למשרד תחומי פעילויות ייחודיים במיזמים למיצוי זכויות במגוון רחב של נושאים. למשרד מומחיות ויידע ייחודיים, רב-תחומיים ואינטגרטיביים בענייני המגזר החקלאי–ההתיישבותי, לרבות מיסוי מקרקעין ומים.

טלפון:03-7773555
פקס:03-6919072
דוא"ל: bm@mekler.co.il

אתר: https://www.mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237