קרן שמורה: האם עוגן ההצלה הכספי של הקואופרטיב או שרות רע לחבר / צבי גלאור ומיכאל סופר

קרן שמורה מהווה מרכיב חשוב ביותר בקיומו של כל קואופרטיב. הקרן השמורה קיימת כמעט בכל הקואופרטיבים בעולם. הקרן השמורה נוצרת על ידי הקואופרטיב כאשר סכומים שנתיים מופרשים כל שנה לעבר קרן זו מתוך הרווחים השנתיים של אותו קואופרטיב (אגודות שיתופיות, 1933; רשם האגודות השיתופיות, 2014). הקרן השמורה אינה מתחלקת ואינה מחולקת ומיועדת למטרות של הצלת הקואופרטיב בעיתות משבר כלכלי (Schaars, 1980). אולם מסתבר כי היא משמשת גם עבור צרכים נוספים שונים שלו. היא משמשת לכיסוי הפסדים שוטפים של הקואופרטיב. היא מיועדת למימון פיתוח קיים בקואופרטיב, כלומר מימון בניית נכסי הקואופרטיב. הקרן השמורה מאפשרת לקואופרטיב לעמוד בפני שינויים כלכליים, וסיכונים עסקיים בפניהם עתיד הקואופרטיב לעמוד. הקרן השמורה מאפשרת הגדלת ההון החוזר של הקואופרטיב וכתשובה להפסדים עתידיים (Schaars, 1980; Jones and Svejnar, 1985).

הקרן השמורה בקואופרטיב נוצרת, כאמור, מהפרשות הנעשות על ידי הקואופרטיב מתוך הרווחים הנקיים של הקואופרטיב. המאמר המוצע להלן יבחן מקור המימון הזה של הקרן השמורה, וישאל כמובן את השאלה באם מטרת הקואופרטיב לשרת את החבר באופן הטוב ביותר האפשרי ובמחיר ההשתתפות הנמוך ביותר האפשרי, כלומר כאשר הקואופרטיב מסיים את שנת הכספים ללא יצירת רווחים. באם הקואופרטיב נוסד על ידי חבריו למען השרות במחיר הנמוך ביותר (רשם האגודות השיתופיות, 1976), כפי שטוען סעיף זה בפקודת האגודות השיתופיות, ובאם מיישמים סעיף זה, מהיכן אם כן נלקחים הרווחים מהם תיווצר הקרן השמורה. שאלות נוספות העולות מתוך המטרות של הקרן השמורה הן באיזו מידה כאשר משתמשים בכספי הקרן השמורה לבניית נכסי הקואופרטיב ובאותו זמן מאלצים את החברים להשתתף לא באופן שווה בבניית הנכס, המשמעות היא כי בונים נכסים אשר ישמשו חברים עתידיים אשר לא השתתפו כספית במימון בניית נכסים אלו (Jones and Svejnar, 1985), יוצרים אי צדק בין החברים, כפי שטוענים שני מחברים אלו. שאלה נוספת הקשורה לקרן השמורה נוגעת לשאלת ההון החוזר של הקואופרטיב ושאלת היחס בינו ולבין הקרן השמורה. הטיעון הרווח בין מנהיגי קואופרטיבים ובין חוקרים הוא כי הקרן השמורה הינה מקור מימון ותדלוק לצורכי ההון החוזר של הקואופרטיב, כפי שמציג לנו ארגון העבודה הבינלאומי (Tchami, 2007). השאלה היא מדוע עודפים של חברי קואופרטיבים משנים קודמות צריכים לשמש כמימון לעסקים שחברים עושים עם הקואופרטיב שלהם מספר ניכר של שנים מאוחר יותר. השאלה היא מדוע החברים העכשוויים לא משלמים את מחיר ההשתתפות הריאלי בקואופרטיב שלהם.

שאלות אלו ונוספות ישמשו אותי בניסיון להבין ולהכיר במאמר זה את הקרן השמורה בקואופרטיב.

ראיונות:

ארז, ת. (2014) חילופי דוא״ל עם ארז תמיר. נשלח על ידי צבי גלאור, 1, 19.11.2014. 

בדר, י. (2013) ראיון עם יצחק בדר מנהל המפעלים האזוריים גרנות. מראיין צבי גלאור, 9, 14.3.2013. מפעלים אזוריים גרנות.

בדר, י. (2015) ראיון של יצחק בדר על ידי צבי גלאור. ראיון על ארגון הקניות גרנות, 8, 23.3.15. 

בנג׳יו. י. (2014) דואר אלקטרוני מבנג׳יו לצבי גלאור בנושא ארגון קניות משקי בית שאן. ארגון משקי בית שאן 18-21.11.2014, 1.

ברק, ד. (2014) דואר אלקטרוני מדורית ברק בארגון קניות משקי הגליל העליון לצבי גלאור. ארגון קניות משקי הגליל העליון, 1. 19.11.2014

גל, א. (2015) ראיון עם איתי גל יו״ר הנהלת הקואופרטיב ׳יופי של ירקות׳ בעין יהב. הראיון נערך על ידי צבי גלאור, 3, 17.4.2015. 

חבר הקואופרטיב. (2008) הקואופרטיב למזון מרוכז “יציב”. ראיון עם יו"ר ההנהלה של קואופרטיב יציב, 1-3, 8.8.2008. מושב באר טוביה.

חבר הקואופרטיב. (2015) הקואופרטיב למזון מרוכז “יציב”. חילופי דואר אלקטרוני בין צבי גלאור ויו"ר ההנהלה של קואופרטיב יציב, 29-31.1.2015. יצחק, י. (2014) דואר אלקטרוני מיגאל יצחק מארגון קניות משקי הנגב לצבי גלאור. ארגון קניות משקי הנגב, 1. 20.11.2014

כהן, אמיר. (2008) ריאיון עם אמיר כהן. מראיין צבי גלאור, 5. 15.1.2008. מושב באר טוביה.

קורנברג, י. (2014) שיחה טלפונית בין יוסי קורנברג חשב ארגון קניות משקי המפרץ עם צבי גלאור. ארגון קניות משקי המםרץ, 1. 19.11.2014

רוגל, מ. (2014) דואר אלקטרוני ממשה רוגל בארגון קניות משקי עמק יזרעאל לצבי גלאור. משקי עמק יזרעאל 20.11.2014, 1.שטרן, נ. (2014) ראיון עם רואה חשבון נחמיה שטרן נעשה על ידי צבי גלאור., 1, 21.7.2014. תל אביב.

מקורות שונים:אגודות שיתופיות. (1933) פקודה המאחדת ומתקנת את החוק הדן באגודות שיתופיות. אגודות שיתופיות, פרק כ״ד, 18,

 from 

https://www.magal-ia.co.il/files/CooperativeSocietiesOrdinance.pdf.27/12/1933זברסקי, א. (1967) ארבעים וחמש שנות בנק הפועלים. רבעון לבנקאות, 6:24, 29-34. 

רוזנטל, ג., קרול, י., לרמן, צ., כסלו, י., וזוסמן, פ. (1990) משבר האשראי בחקלאות השיתופית-גורמים ופתרונות. הרבעון לכלכלה, 143, 403-431. 

רשם האגודות השיתופיות. (1976) כיסוי גרעונות וחלוקת הוצאות. תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), התשל”ו-19761, סעיף 2 א׳, 1-6.

https://www.moital.gov.il/NR/exeres/767F6833-EF83-477F-8208-A9ACA2F7AB2C.htm

רשם האגודות השיתופיות. (2014) פקודת האגודות השיתופיות. מה יעשה ברווחים, סעיף 39, 16,

 from in 14.7.2014

https://www.moital.gov.il/cmsTamat/InternalPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b0F5C9DB1-A67B-41E8-AD30-E478159AE883%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f0F5C9DB1-A67B-41E8-AD30-E478159AE883%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#_Toc254692782.

In other languages

Adcock, A. W. (1948) Patronage Dividends: Income Distribution or Price Adjustment. Law and Contemporary Problems, 13:3, 505-525.

Agrawal, R., Reddy, K V, Prathap, K., Srinivasan, R and Sriram, M S. (2002) Member-funds and cooperative performance. Indian Institute of Management Ahmedabad, Research Paper, 1-18. State of Andhra Pradesh, India. 

Ananiadis, Y., Notta, O., & Oustapassidis, K. (2003) Cooperative Competitiveness and Capital Structure in the Greek Dairy Industry. Journal of Rural Cooperation, 31:2, 95-109. 

Anyanwu, C. M. (2004) Microfinance Institutions in Nigeria: Policy, Practice and Potentials. Paper Presented at the G24 Workshop on “Constraints to Growth in Sub Saharan Africa,” Pretoria, South Africa, Central Bank of Nigeria, Abuja, Nigeria, 1-31. November, 2004 

Baarda, J. R. (2006) Current Issues in Cooperative Finance and Governance. Background and discussion Paper, 1-205. U.S. Department of Agriculture, Cooperative Programs Rural Development Bartlett, W. et al. (1992) Labor-Managed Cooperatives and Private Firms in North Central Italy: An Empirical Comparison. Industrial and Labor Relations Review, 46:1, 103-118. 

Barzel, Y. (1997) Economic Analysis of Property Rights. Cambridge: Cambridge University Press.

Bently, J. W., Mele, P. V., & Guéi, R. G. (2011) African Seed Enterprises Sowing the Seeds of Food Security. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Africa Rice 2011, 210-224. 

Bijman, J., Iliopoulos, C., Poppe, K. J., Gijselinckx, C., Hagedorn, K., Hanisch, M., Hendrikse, G. W. J., & Kühl, R. (2012) Support for Farmers’ Cooperatives: Experiences of non-EU OECD Countries. Wageningen: Wageningen UR., 1-127. November 2012 

Borgen, S. O. (2004) Rethinking incentive problems in cooperative organizations. Journal of Socio-Economics, 33, 383-393. 

Brochu, P. (2002) De la mission coopérative au partenariat associatif : le développement de la Fédération des caisses d’économie du Québec (1962-1996). Économie et Solidarités, 33:2, 55-80CECOP. (2013) Cooperative financial tools: contributing to the long-term development and wealth generation. The European Confederation of Cooperatives and Worker-Owned Enterprises Active in Industry and Services 19.7.2013, 1-3, from 1.12.2014

https://www.cecop.coop/Cooperative-financial-tools.19.7.2013

Chaddad, F. R., Cook, M. L., & Heckelei, T. (2005) Testing for the Presence of Financial Constraints in US Agricultural Cooperatives: An Investment Behaviour Approach. Journal of Agricultural Economics., 56:3, 385-397. 

Chomel, C. (2008) Le cadre juridique des coopératives d’entreprises : un cadre fragmenté, mais des logiques communes – Essai de droit comparé. Revue internationale de l’économie sociale : Recma, 307, 10-28. 

Columba, F., Gambacorta, L., & Mistrulli, P. E. (2009) Mutual guarantee institutions and small business finance. Bank of Italia, 735, 1-30. 

Cook, M. (1995) The Future of U.S. Agricultural Cooperatives: A Neo-Institutional Approach. American Journal of Agricultural Economic, 77, 1153-1159. December 1995, 

Couret, F. (2004) Un Fonctionnement Plus Démocratique Peut-il Diminuer L’efficacité Economique des Coopérative. Colloque Œnométrie XI VDQS Dijon, Laboratoire Egérie - E.N.I.T.A de Bordeaux, 1-17.

Crow, R. (2006) Publishing cooperatives: An alternative for non–profit publishers. First Monday, 11:9, 1-14. September 2006

de Felice, M. (1987) Autogestion et agriculture. Le cas d’une coopérative slovène. Revue d’études comparatives Est-Ouest, 18:4, 135-154. 

Defourny, J. (1983) L’autofinancement des Coopératives de Travailleurs et la Théorie Économique. Annals of Public and Cooperative Economics, 54:2, 201-224. 

Ellerman, D. (2007) On the Role of Capital in “Capitalist” and in Labor-Managed Firms. Review of Radical Political Economics, 39:1, 5-26. 

El Ouafy, S. E.-D., Slimane. (2014) Financement des Coopératives Agricoles Marocaines, Structure et Performance. European Scientific Journal, 10:28, 367-382. 

El-Gamal, M. A. (2005) Mutuality as an Antidote to Rent-Seeking Shari`a-Arbitrage in Islamic Finance. Rice University, 1-13. Esho, N. (2001) The determinants of cost efficiency in cooperative financial institutions: Australian evidence. Journal of Banking & Finance, 25, 941-964. 

Evans, L., & Guthrie, G. (2006) A Dynamic Theory of Cooperatives: The Link between Efficiency and Valuation. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 162:2, 364-383.

FAO. (1997) How can cooperative activities be financed? Economic and Social Development Department, Mobilizing Capital in Agricultural Service Cooperatives, W5069/E, from 

https://www.fao.org/docrep/003/w5069e/w5069e06.htm.

Flecha, R., & Santa Cruz, I. (2011) Cooperation for Economic Success: The Mondragon Case. Analyse & Kritik, 157-170. Furubotn, E. G., & Pejovich, S. (1970) Property rights and the behaviour of the firm in a socialist state: the example of Yugoslavia. Zeitschrift fur Nationalokonomie, 30:5, 431-454. 

Furubotn, E. G., & Pejovich, S. (1972) Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature. Journal of Economic Literature, 10:4, 1137-1162. 

Galor, Z. (1994) The Cooperative, the Member and the Question of Ownership. Review of International Cooperation, 87:1, 82-89. Geneva. ICA Galor, Z. (1996) Manual for the Preparation of a Budget for a Cooperative. RFLC - Rural Finance Learning Center, 1-27, from 1.12.2014

https://www.ruralfinance.org/library/service-provision/cooperatives/cooperatives-details/en/.

Galor, Z. (2008) Demutualization of Cooperatives: the Case Study of Tnuva., 1-182, from https://www.coopgalor.com/i_publications.html#CoopTypology.

Galor, Z. (2014) The cooperative components of the Classic Moshav. Journal of Co-operative Organization and Management. 2 (2), 83-91Galor, Z. (2015) Le mochav classique et ses départements en Israël. Recma, revue internationale de l'économie sociale n°336, p. 93-103.

George, D. A. R. (2007) Workers’ Savings and the Right to Manage. Journal of Economic Surveys, 21:3, 534-552. 

Haase, M., Chatrath, S., & Saab, S. (2008) German and Anglo-Saxon Approaches on Services and Services Marketing: Taking Stock – Looking Ahead. Berliner Reihe zum Marketing, Working Paper No.4, 1-39. 

ICA. (1995a) Statement of the Cooperative Identity. ICA - International Cooperative Alliance. from 18.1.2015

https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles

ICA. (1995b) 3rd Principle: Member Economic Participation. International Cooperative Alliance, 1, from 18.1.2005

https://ica.coop/en/what-co-operative.Iliopoulos, C., & Cook, M. L. (2013) Property Rights Constraints in Producer-Owned Firms: Solutions as Prerequisites for Successful Collective Entrepreneurs. the International Conferences on Economics and Management of Networks – EMNet, Agadir, Morocco, November 21-23, 2013, 1-12. 

Indivisible Reserve. (2014) Canadian Worker Co-op Federation. Canadian Worker Co-op Federation 17.6.2014, 1-3, from 1.11.2014

https://www.canadianworker.coop/resources/documents/indivisible-reserve.17.6.14

Johnson, A. G., & Whyte, W. F. (1977) The Mondragon System of Worker Production Cooperatives. Industrial and Labor Relations Review31:1, 18-30. 

Jones, D. C., & Svejnar, J. (1985) Participation, Profit Sharing, Worker Ownership and Efficiency in Italian Producer Cooperatives. Economica, New Series, 52:208, 449-465. 

Kennedy, T. et al. (1995) Keys to Successful Cooperative Housing. Cooperative Services Program, Service Report 44, 1-18. Rural Business and Cooperative Development Service. April 1995 

Kim, J., & Mahoney, J. T. (2005) Property Rights Theory, Transaction Costs Theory, and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management. Managerial and Decision Economics, 26, 223-242. 

Kislev, Y., Lerman, Z., & Zusman, P. (1991) Recent Experience with Cooperative Farm Credit in Israel. Development and Cultural Change, 39:4, 773-789. 

Kislev, Y., Lerman, Z., & Zusman, P. (1993) Cooperative Credit in Agriculture - The Israeli Experience. in Hoff Karla, Braverman Avishay, Stiglitz J. E. (ed.), The Economics of Rural Organization, Theory, Practice, and Policy, p. 214-227. The World Bank, Oxford University Press. 

Ladru, J., A. (1948) The Collection and Remitting Transactions of a Cooperative Marketing Corporation. Law and Contemporary Problems, 13:3, 403-419. 

Lovrenovitch, S. (1972) Le problème de l’organisation dans l’agriculture yougoslave. Revue de l’Est, 3:4, 63-73. 

Liu, B. (2009) The First Rural Mutual Financial Cooperative in China. Asian Agricultural Research, 1:4, 9-12. 

Mac, A. (1956) Cooperatives: Tax Treatment of Patronage Refunds. Virginia Law Review, 42:8, 1087-1112. 

McCain, R. A. (1977) On the Optimum Financial Environment for Worker Cooperatives. Journal of Economics, 37:3-4, 355-355. 

Mevellec, P., & Labbe, R. (1983) Analyse financière de la croissance d’une coopérative laitière 1965-1980. Économie rurale, 153, 18-22. Micheline, F. (1972) Le problème de l’organisation dans l’agriculture yougoslave. Revue de l’Est, 3:4, 63-73. 

Navarra, C. (2010) Collective Accumulation of Capital in Italian Worker Cooperatives Between Employment Insurance and ‘We-Rationality’: An Empirical Investigation. Euricse Working Papers N. 004/10, Department of Economics, University of Turin 1-29. 

Novkovic, S. (2008) Defining the co-operative difference. Journal of Socio-Economics, 37(6), 2168-2177. 6 Elsevier 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1053535708000243

Notta, Y. A. Ourania, & Oustapassidis, K. (2003) Cooperative Competitiveness and Capital Structure in the Greek Dairy Industry. Journal of Rural Cooperation, 31:2, 95-109.Oklahoma Food Cooperative. (2003) Articles of Incorporation. Certificate of Incorporation: 

Oklahoma Food Cooperative, Parag. Four: Membership Shares: (b) And Paragraph Thir    teen: Liquidation, from 

https://www.oklahomafood.coop/articlesofinc.php.

Ory, J. N., Jaeger, M., & Gurtner, E. (2006) La banque à forme coopérative peut-elle soutenir durablement la compétition avec la banque SA ? Finance Contrôle Stratégie, 9:2, 121-157. 

Philippe, N. (1988) Quelques aspects spécifiques du financement et de la structure financière des sociétés. Économie rurale, 187, 10-16. 

Plunkett, B. (2005). The Portfolio Problem in Agricultural Cooperatives: An Integrated Framework. Unpublished Ph.D. Thesis, University of Missouri-Columbia, USA., 1-211.

Plunkett, B., Chaddad, F. R., & Cook, M. L. (2010) Ownership structure and incentives to invest: dual- structured irrigation cooperatives in Australia. Journal of Institutional Economics, 6:2, 261 - 280. Relampagos, J. P. L., Mario B. Graham, Douglas H. (1990) A Study of the Operations and Performance of Selected Credit Cooperatives in the Philippines, No 90-23 Working Paper Series. Philippine Institute for Development Studies. 1-131 

Rey, P., & Tirole, J. (2007) Financing and Access in Cooperatives. International Journal of Industrial Organization, 25:5, 1061-1088. Reynolds, B. J. (2013) Comparing Cooperative Principles of the U.S. Department of Agriculture and the International Cooperative Alliance. NCERA-210 Annual Meeting, USDA/Rural Development/Cooperative Programs, 1-11. United States Department of Agriculture. November 6, 2013 Minneapolis, MN 

Schaars, M. A. (1970) Cooperatives, Principles and Practices. Madison, Univ. Extension, 3rd revision, 1-108. Wisconsin Univ. 

Sharma, M. L., Saxena, R., Mahato, T., & Das, D. (2007) Potential and Prospects of Dairy Business in Uttarakhand: A Case Study of Uttaranchal Cooperative Dairy Federation Limited. Agricultural Economics Research Review, 20, 489-502. 

Sykuta, E. M., & Cook, L. M. (2001) A New Institutional Economics Approach to Contracts and Cooperatives. American Journal of Agricultural Economic, 83:5, 1273-1279. 

Tchami, G. (2007) Handbook on Cooperatives for use by Workers’ Organizations, Cooperative Programme International Labour Office. Geneva: International Labour Organization. 1-130 

Tortia, E. C. (2005) The accumulation of Capital in Labour-Managed Firms: Divisible Reserves and Bonds. Working Paper n. 23, Università di Trento, 1-29. 

Tortia, E. C. (2007) Self-financing in Labor-managed Firms (LMFs): Individual Capital Accounts and Bonds. in S. Novkovic & V. Sena (eds.), Cooperative Firms in Global Markets Advances in the Economic Analysis of Participatory; Labor-Managed Firms (Volume 10), p. 233-261. Emerald Group Publishing Limited. 

Tortia, E. C. (2015) Exchange of e-mails between Ermanno C. Tortia and Zvi Galor. 8.1.-12.1.2015, 1-15.Tuvalu Act. (2014) Tuvalu CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT. 17.6.2014, 2008 Revised Edition, 1-32, from 

https://tuvalu-legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1951/1951-0009/Co-operativeSocietiesAct_1.pdf.

Ullrich, F. (2003) Perceived Service Quality and Customer Relationships Implications from “old” and “new” Property Rights Theory. Work-in-Progress Paper, 1-22. Berlin. 

Vanek, J. (1970) The General Theory of Labour-Managed Market Economies, Ithaca, NY Cornell University Press.

Vo Nhàn, T. (1960) La politique agraire du Nord-Vietnam. Tiers-Monde, 1:3, 353-372. 

Williamson, L. (1998) Financing Agricultural Cooperatives Alternative Capital Sources. College of Agriculture Extension Publication 08/01/98, No. AEC-52, University of Kentucky, 1-4, from 1.11.2014

www.ca.uky.edu/agc/pubs/aec/aec52/aec52.pdf.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.