החלטה 3666 - חידוש חוזי משבצת: הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני / חגי שבתאי, עו״ד ומיכל בוסל, עו״ד

11 יול 2015 המחברת/ת: חגי שבתאי, עו״ד ומיכל בוסל, עו״ד

החלטות מועצת מקרקעי ישראל קובעות כי גודל השטח שיוחכר לדורות לקיבוץ או מושב הינו מכפלה של תקן הנחלות בגודל הנחלה המאושרים. בנוסף, נקבעו הסדרים פרטניים לתוספת קרקע. כהכנה לקראת חתימת חוזה החכירה לדורות שבין כל ישוב לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י), אמורה האגודה להודיע אילו קרקעות יכללו בהסדר של חכירה לדורות ואילו יועברו למעמד של חוזה אחר.

בשנים האחרונות פועלת רשות מקרקעי ישראל (ובעבר מינהל מקרקעי ישראל, ממ"י) להסדיר את נושא גודל משבצת הקרקעות המוחזקת וזאת מבלי שנעשו פעולות רציניות להסדיר את החכירה לדורות של הישובים. פעולה זו משתלבת בפעולות נוספות אשר מקטינות את זכויות האגודות בקרקע כמו ניסיונות רמ"י לפגוע בזכויות האגודות במקרקעין בייעודי ציבור שבישובים.

אחד הנדבכים בהסדרת גודל המשבצת הינה החלטה מס' 3666 של הנהלת רשות מקרקעי ישראל העוסקת בנושא חידוש חוזי משבצת והגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני.

על ישובים בעלי עודף קרקעות במשבצת להכיר את אופן הטיפול בהסדרת גודל המשבצת כפי שנקבע בהחלטה 3666:

  1. הצוות החקלאי במרחב יעביר את תיקי המשבצת למחלקת המיפוי לצורך עריכת מפת משבצת עדכנית של השטח המוחזק כיום ע"י האגודה החקלאית ואף למפות את כלל השטחים שנגרעו לאורך השנים מהמשבצת.
  2. לאחר מיפוי השטחים, הצוות החקלאי במרחב יחשב את השטח העודף.
  3. אם לאגודה קיימים שטחים עודפים, הצוות החקלאי ישלח מכתב לאגודות החקלאיות בדבר הסדרת השטחים העודפים, במסגרת זמנים של 90 יום משליחת המכתב. בתום התקופה יזומנו האגודות לפגישה ברמ"י ויתבקשו להגדיר את השטחים העודפים בהתאם לקריטריונים הקבועים בהחלטה 3666. כמו כן, במסגרת 90 הימים, הצוות החקלאי יבקש חוות דעת תכנונית עבור השטחים החקלאיים המוחזקים.
  4. לאחר הגדרת השטחים שיועברו למעמד זמני, באחריות הצוות החקלאי להעבירם לחוזה עונתי לתקופה של 3 שנים, ללא צורך בוועדת השכרות עונתית. חידוש החוזים העונתיים יטופל בהליכים המקובלים ובהתאם לסדרי עדיפויות ונהלים שנקבעו בבחירת שוכר לקרקע לטווח קצר.
  5. במקרים בהם האגודות מחזיקות בשטחים נטועים מעבר למכסת הקרקע המגעת ולא קיימים שטחים פנויים אשר ניתן להעבירם לחוזה זמני, השטחים הנטועים יועברו למעמד זמני, כאשר יוכנס תנאי מיוחד לחוזה כי המשך גידול המטעים הקיימים לא יהווה הפרת חוזה, אולם נטיעה חדשה תתאפשר רק בהתאם לכללי השכרות עונתיות. הפיצויים יוגבלו למחוברים ולא לאבדן הכנסות.
  6. אגודות חקלאיות אשר הגישו בקשה להגדלת מכסת הקרקע המגעת, יגדירו את השטחים העודפים כשאר האגודות וללא קבלת התחייבות מהרשות. לאחר המלצת ועדת פרוגרמות להגדלת המכסה, ככל שתהיה, הרשות תשקול הגדלת המשבצת והכללת השטחים העודפים שהוגדרו במעמד זמני למעמד קבע.
  7. בהעדר מענה של היישוב להגדרת השטחים העודפים, בסמכות הצוות החקלאי במרחב, באישור מנהל האגף לשימושים חקלאיים, להגדירם באופן חד צדדי.
  8. ככל שתעלה דרישה מצד האגודה לעניין הגדלת שטח המשבצת בהתאם להחלטות מועצה 361 ו-476, הרשות תתחייב כי השטחים שהועברו למעמד זמני לא יוקצו לאחר, עד לגיבוש מדיניותה במעבר לחוזה חכירה לדורות. במקביל, האגף החקלאי יפעל לתיקונן וניסוחן מחדש של החלטות מועצה 361 ו-476.

מסעיף 7 להנחיות עולה שרמ"י אינה פועלת לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל המאפשרות לישובים לקבל שטחים נוספים המגיעים להם מעבר למכפלת גודל הנחלה במספר הנחלות. הדבר חמור שבעתיים מכיוון שרמ"י פועלת בצורה זו מזה שנים רבות. יש לזכור כי על פי החקיקה במדינת ישראל מי שקובע את המדיניות הקרקעית הינה מועצת מקרקעי ישראל ולא רמ"י.

במקרה זה רמ"י פועלת תוך הסתרת העובדה שהיא פועלת בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ומצדיקה זאת בכך שהיא עצמה טרם גיבשה מדיניותה בנושא, וזאת למרות שמי שקובעת את המדיניות הקרקעית היא מועצת מקרקעי ישראל!

על הישובים הדנים מול רמ"י בנושא גודל המשבצת, לבדוק את זכאותם לקרקעות נוספות ולעמוד על זכותם ליישום החלטות המועצה בנושא.

האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.