קרקע ליצור חשמל מאנרגיה סולארית / בועז מקלר, רו"ח

18 דצמ 2009 המחברת/ת:

 

להלן הוראות סעיף 2.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1162 "הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית".
 
 
" 2.2     מיזמים ליצור חשמל ואנרגיות מתחדשות (אגירה שאובה, טורבינות רוח, אנרגיה סולארית)
 
            2.2.1     תקופת החכירה תהיה עד 49 שנה.
 
2.2.2   ההקצאה תבוצע עפ״י שומה פרטנית.
 
            2.2.2.1                  שיעור התשלום יהיה בהתאם להנחות אזור בהקצאת קרקע למטרת
                                        תעשיה.
 
תוקף סעיף זה הינו ל -  5 שנים מיום אישור ההחלטה כדין. עם תום מועד זה תבחן ההחלטה של ההנחות מכוח סעיף זה ע״י המועצה.
 
2.2.2.2                 למרות האמור בסעיף 2.2.2, הוצבו מתקנים לאנרגיה חלופית על גגות של מבנים קיימים שנבנו כדין, והצבת המתקנים קיבלה את אישור המינהל,לא יגבה המינהל עבור מתקנים אלה.
 
2.2.3     בתנאי החכירה יקבע כי החוכר אינו רשאי לשנות יעוד הקרקע המוקצית ו/או לנצלה בייעוד אחר, אם שונה הייעוד ביוזמת אחרים וכי בהתקיים אחד מאלה עליו להשיבה למינהל. באם הושבה הקרקע , תוחזר יתרת התשלום היחסי לתקופה שלא נוצלה, וכן יפוצה החוכר עבור ההשקעות/המתקנים שהוקמו במקרקעין באישור המינהל ואשר יישארו במקרקעין לפי דרישת המינהל או שלא ניתן להוציאם ממנה, הפיצוי יהיה לפי שווי שוק במועד ההשבה.
 
2.2.4    הקצאת קרקע למיזמים ליצור חשמל ואנרגיות מתחדשות למטרה מסחרית ו/או בשותפות עם גורמי חוץ, תיעשה עפ״י הכללים האמורים בהחלטת מועצה 949. לעניין החלטה 949 , יובא בחשבון עד 10% משטח הפרויקט ולא יותר מ־10% מהשטח המותר לישוב לפי החלטה זו.
 
2.2.5          בסמכות ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לאשר חריגה מהשטח המותר עפ״י סעיף זה, אם מיצה הישוב את מכסת שטחי התעסוקה עפ״י 949, או אם כתוצאה מהקמת מיזמים אלו יעבור הישוב את המכסה המותרת.
 
2.2.6          תנאי לביצוע עסקה למטרות המנויות לעיל תותנה בקבלת המלצה של משרד התשתיות."
 
(ההדגשות שלי – ב.מ.)
 
נדגיש כי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1162 (דלעיל) על פיה מחויב מינהל מקרקעי ישראל/רשות מקרקעי ישראל לפעול קובעת מפורשות כי יערך חוזה חכירה לדורות וכי 10% משטחי הקרקע לאנרגיה סולארית יגרעו ממכסת שטחי התעסוקה של הישוב החקלאי אך לא יותר מ – 10% מהשטח המותר קרי 6 דונם באזור מרכז, 8 דונם באזור עדיפות לאומית ב', 12 דונם באזור עדיפות א'.
 
מאחר וההוראה דלעיל פוגעת במטרה הראויה ליצירת מקורות אנרגיה חלופית פנינו להנהלת ממ"י לקבל הבהרות בנושא והאם בכוונתם ליזום תיקון בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל כפי שמתבקש.
 
אנו מתכוונים לפנות לחברי מועצת מקרקעי ישראל לתיקון דחוף של ההוראות כך שלא יחטיאו את מימוש מדיניות הממשלה ליצירת מקורות אנרגיה חליפית.

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.