עדכון אזורי עדיפות לאומית / בועז מקלר, רו"ח

03 ינו 2010 המחברת/ת:

 

הממשלה בישיבתה, שהתקיימה ביום 13 בדצמבר 2009, החליטה לעדכן את מפת אזורי עדיפות הלאומית בהתאם להוראות פרק כ"ו - לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) התשס"ט - 2009 (להלן – חוק ההתייעלות).
 
החלטת הממשלה
 
החלטה הממשלה בעניין הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית:
 
  1. "להכריז על יישובים ואזורים כאזורים בעלי עדיפות לאומית בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009) התשס"ט-2009.
 
  1. לפעול לפיתוח ולקידום האזורים בעלי העדיפות הלאומית במגמה להשיג את היעדים הבאים: עידוד פריסת האוכלוסייה במדינת ישראל, צמצום פערי ההזדמנויות, ורמת החיים בין אזורי העדיפות הלאומית למחוז ת"א וכן הגדלת הצמיחה הכלכלית באזורי הפריפריה, שמירה וחיזוק החוסן הלאומי בטחוני של מדינת ישראל והקמת ישוב חדש.
 
  1. מפת אזורי העדיפות הלאומית תוגדר על-פי המודל הבא:
 
מדד משולב אזורי – אשר מגדיר את אזורי הפריפריה;
 
מרחק מגבול בינ"ל – אשר מגדיר את האזורים סמוכי גבול: רשויות המצויות במרחק עד 7 או 9 ק"מ מגבול בינ"ל.
 
רמת איום ביטחוני – אשר מגדיר את היישובים המאוימים: יישובים ביהודה ושומרון בעלי רמת האיום הביטחונית הגבוהה ביותר.
 
מרכיבי המודל מפורטים בגוף ההחלטה והם אינם מצטברים.
 
יישובים קיימים וכן יישובים חדשים שהוקמו (בחמש השנים האחרונות), העונים על הקריטריונים המצויים מעלה יכללו במפת אזורי העדיפות.
 
בנוסף לכך, רשאים השרים הרלבנטיים, בהסכמת שר האוצר, לקבוע קריטריונים בתחומים המפורטים להלן, על-פי שיקולים מקצועיים, לעניין הטבות ותמריצים לישובים הנכללים במפת אזורי העדיפות הלאומית, והכל במסגרת תקציבם המאושר: תחום החינוך ורכישת ההשכלה, תחום הדיור והפיתוח העירוני, תחום התעסוקה, תחום תשתיות ההנדסה ותחום התרבות והספורט.
 
בהעדר הסכמה בין השר הממונה לבין שר האוצר, יוכל שר האוצר להביא את הנושא להכרעת הקבינט הכלכלי-חברתי או הממשלה.
 
שרי הממשלה ידווחו בכתב לראש הממשלה, אחת לחצי שנה, בדבר ההטבות הניתנות לאזורי העדיפות הלאומית, לרבות בדבר ההיקף התקציבי של ההטבות האמורות.
 
תוקף החלטה זו עד ליום 1.4.2013; עם זאת, תחולת ההחלטה על נפת עמק יזרעאל תהיה לפרק זמן של 3 שנים, מטעמים המפורטים בדברי ההסבר.
 
ראו פירוט באתר משרד ראש הממשלה:
 
 
אזורי עדיפות בחקלאות
 
נדגיש כי אין בהחלטת הממשלה לפגוע באזורי עדיפות בחקלאות אשר נקבעו בצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו – ב') (הוראת שעה) תשס"ט - 2008 אשר צפוי להפוך להוראת קבע בקרוב.
 

אזורי עדיפות בתיירות
 
אזורי העדיפות לתיירות אשר נקבעו בצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מסוימים לעניין מפעלי תיירות) התשס"ז - 2007 גם הם שרירים וקיימים.
 
 
הוראות מעבר
סעיף 162(א) לחוק ההתייעלות קובע הוראות מעבר כדלקמן:
 
"החלטת ממשלה שניתנה ערב תחילתו של פרק זה, שלא לפי הוראות חיקוק, ומקנה הטבות לאזור או ליישוב על בסיס עדיפות לאומית, תתבטל בתום שנתיים וחצי מיום תחילתו של פרק זה או עד המועד הקבוע בה, לפי המוקדם; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על החלטת הממשלה מספר 3960 (הכרזה על הפריפריה באזור עדיפות לאומית – ב.מ), ועל החלטת הממשלה מספר 3964 (מיקום תקציבי הפיתוח והתקציבים המיוחדים הניתנים לרשויות המקומיות לטובת הפריפריה – ב.מ). מיום כ"ג באב התשס"ח (24 באוגוסט 2008), ואין בהוראות סעיף קטן זה כדי לקבוע הוראות לעניין תוקפן."

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.