גבולות והיקף סמכות בתי המשפט להתערב בהחלטות אגודה שיתופית בנוגע לקבלת חברים חדשים / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עניינה של העתירה הינה בקשה מטעם ארז ויפית סרי (להלן: "המבקשים") למתן סעדים בנוגע להצטרפות המבקשים להליך הקצאת מגרשים לצרכי מגורים בקיבוץ אושה (להלן: "משיב 1" או "הקיבוץ") שהינו אגודה שיתופית, לאחר שזה דחה את בקשתם להצטרפות.

רקע:

לאחר סירוב ועדת הקבלה של הקיבוץ לאשר את המשך תהליך הקליטה של המבקשים לקיבוץ, פנו אלה אל בית המשפט על מנת לקבל סעד זמני, כאשר הסעד שניתן הינו אי הקצאת מגרש אחד מהמגרשים המיועדים להקצאה במסגרת הרחבת הקיבוץ עד למתן החלטה אחרת. בהמשך הוסכם בין הצדדים כי המבקשים יופיעו שוב בפני ועדת הקבלה של הקיבוץ ובמידה וועדת הקבלה תשנה את עמדתה הראשונית, ימשיכו המבקשים בתהליך הקליטה. מקום בו ועדת הקבלה לא תשנה את עמדתה הראשונית, תינתן למבקשים רשות לערער על החלטת ועדת הקבלה בפני האסיפה הכללית של האגודה בהתאם לתקנון האגודה.

בהמשך, הוגשה הודעת עדכון מטעם המבקשים, בקשה לקביעת מועד דיון וכן בקשה להארכת מועד הצו המגביל את מכירת המגרש בקיבוץ. בבקשה נטען מטעם המבקשים כי ועדת הקבלה פעלה בצורה לא הוגנת שכן יו"ר הועדה פעלה להכשלת מועמדותם, נקטה גישה עוינת ושאלה שאלות שנועדו להכשיל את מועמדות המבקשים. בנוסף, בהודעה שקיבלו המבקשים בדבר אי קבלת מועמדותם, לא צוין מה הן הסיבות לכך ולא נומק מדוע הועדה פסלה את המועמדות.

בהמשך, לאחר פניות רבות מצד המבקשים, זומנו אלה לפגישה עם הנהלת ועד האגודה, אך זו, לפי טענת המבקשים, הציגה קו אחיד לפיו אין לאשר את הצטרפות המבקשים לקיבוץ תוך מתן יחס לא הוגן וחסר תום לב.

בתגובה, דחה הקיבוץ והכחיש את טענת המבקשים בדבר הכשלה מכוונת של הוועדות לגבי בחינת בקשת ההצטרפות של המבקשים וטען כי בהתאם להסכם שנקבע בבית המשפט, גם אם טענות המבקשים כנגד ועדת הקבלה הינן מוצדקות, הרי שעל פי תקנון הקיבוץ, עניין המבקשים צריך להיות מובא לפני האסיפה הכללית. על כן די בטיעון זה על מנת שטענות המבקשים יידחו וכל עוד לא יביאו המבקשים את הנושא בפני האסיפה הכללית, הרי שלא יוכלו להעלות טענות משפטיות נוספות כנגד הקיבוץ.

בנוסף, טען הקיבוץ לנזק שנגרם לקיבוץ עקב הצו המגביל את מכירת המגרש ועוד טען כי אין לחייב אגודה שיתופית לקבל חברים חדשים לשורותיה בניגוד לרצון חבריה.

בתשובה לתגובה זו, טענו המשיבים שוב כנגד ההתנהלות הפסולה של ועדות הקיבוץ וכן נטען כי הקיבוץ מתעקש לקיים אסיפה כללית בהרכב חלקי על מנת שלא תאושר בקשת ההצטרפות וכן כי הקיבוץ עצמו טען כי החלטת הועדה הינה סופית ולא נדרש עוד דיון באסיפה הכללית.

כמו כן, טענו המבקשים כי אגודה שיתופית דוגמת קיבוץ מהווה גוף דו מהותי עליו חלים כללי המשפט הציבורי, ומכיוון  שהקיבוץ הפר את כללי המשפט הציבורי הוא מנוע מלטעון כי יש להמשיך ולפעול בהתאם לקבוע בתקנון האגודה. לכן, טוענים המבקשים, כי אין להמשיך את ההליך ע"י קיום כינוס האסיפה הכללית אלא בדיון בבית המשפט.

דיון והכרעה:

בית המשפט הכריע כי כל אשר הוסכם בין הצדדים ביחס לוועדת הקבלה נכון בשינויים המחייבים גם ביחס להחלטת ועד הנהלה. על כן החלטת ועד ההנהלה בנוגע לדחיית הצטרפות המבקשים לקיבוץ אינה מהווה עילה לאי הבאת עניין המבקשים בפני האסיפה הכללית כמוסכם.

נוסף על כך, עקב הסכמת המבקשים ועקב הוראות תקנה 2(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), קבלת חבר אגודה תהיה בדרך שנקבע ע"י התקנון. כיוון שכך הוסכם בין הצדדים וכך גם נקבע בתקנון, על הקיבוץ להעלות את שאלת הצטרפות המבקשים להכרעת האסיפה הכללית.

בנוסף ציין בית המשפט כי החלטות של אגודה שיתופית נתונות לביקורת שיפוטית הן בנוגע לקבלת ההחלטות, תהליך קבלת ההחלטות וכן סבירות ההחלטות. לכן, על מנת להימנע מביקורת זו, על הקיבוץ למסור למבקשים את הסיבות שהובילו את חברי הועדה לאי קבלת המועמדות לקיבוץ על מנת שיוכלו להתייחס להן בטיעוניהם לפני האסיפה.

סיכום:

העתירה נדחית.

על הקיבוץ לכנס אסיפה תוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין כאשר בסיום האסיפה יצביעו חברי האגודה על שאלת קבלת המבקשים לקיבוץ.

בנוסף, הוארך צו המניעה הזמני המורה על הקפאת מכירת המגרש עד לתום 30 יום לאחר מועד קבלת החלטת האסיפה.

 

ת"א (חיפה) 57660-11-21 סרי נ' קיבוץ אושה ואח', פס״ד מיום 11/3/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.