תיקון 116 בחוק התכנון והבניה, אינו בהקפאה! / דודו קוכמן, עו״ד

דודו קוכמן, עו״ד דודו קוכמן, עו״ד

בימים אלה פורסמה הודעה על הקפאת פרק האכיפה והענישה בחוק התכנון והבניה, תיקון המכונה תיקון 116.

ראוי כבר מייד בתחילת הידיעה לבשר לקורא, כי אין מדובר בהקפאת פרק האכיפה והענישה בחוק, אך יש בה בשורה כלשהי לגבי "הקלה במדיניות ביחס לפעילות הלא חקלאית בישובים החקלאים", זאת כפי שכתב עו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשר המשפטים ואין מדובר ב"הקפאת" הליכי האכיפה.

עו"ד קמיניץ מבהיר כי גורמי האכיפה "מוכנים לפעול על דרך של שינוי מקל של סדר הקדימויות באכיפה".

כזכור, מדובר בתיקון פרק האכיפה והענישה בחוק התכנון והבנייה שאושר ביום 25.4.217, תיקון שקבע הליכים מהירים ונוקשים לאכיפת דיני התכנון ובנייה.  כחלק מהתיקון שנכנס לתוקפו ביום 25/10/2017 הותקנו גם תקנות העבירות המנהליות שמתוכן ניתן להטיל קנסות מנהליים, שלעיתים מגיעים לסכומים נכבדים כלפי מי שבונה ו/או משתמש שלא כדין, קרי ללא היתר בניה.

לצורך יישום פרק האכיפה והענישה הוקמה רשות לאכיפת מקרקעין וכן מחלקה ייחודית להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה שסמכויותיהם בהתאם לחוק היו דרקוניים, דבר שבא לידי ביטוי בקנסות כבדים ביותר.

פעולות אלו לדעת המשנה לפרקליט המדינה ייצרו הרתעה מפני עבירות בניה חדשות אך היו גם רבים בקרב ראשי רשויות וראשי תנועות ההתיישבות שראו במדיניות חדשה זו כמדיניות לא מידתית בעיקר כאשר אין לצידה פתרונות ראויים להסדרת שימושים הראויים להסדרה.

לקראת הבחירות לכנסת הנוכחית הבטיחו מרבית ראשי המפלגות שהתמודדו בבחירות כי יביאו לשינוי מדיניות זו, אם וכאשר ייבחרו לכנסת וחלקם אף שילבו זאת במצע הבחירות שלהם ואף הצהירו על כך בהודעות מצולמות לציבור הרלוונטי.

בחודשים האחרונים נעשה מאמץ לשינוי המדיניות, בעיקר על ידי הקפאתה של ההחלטה לחמש שנים. בנוסף קיים קושי להסדרת חלק מהשימושים בשל המגבלות שמטילה רשות מקרקעי ישראל על השימושים שיותרו.

משרד המשפטים מדגיש כי שאלת השימושים המותרים בנחלה נשענת על שני היבטים מרכזיים: היבט קנייני שנשען על החלטות מועצת מקרקעי ישראל והיבט תכנוני  שמחייבות תכנית שתסדיר שימושים אלו גם אם רשות מקרקעי ישראל מתירה שימושים אלו.

בפגישות עלה  הקושי שאינו מתמקד רק בהליכי האכיפה, אלא בצורך להקל על האפשרות להתפרנס מפעילות לא חקלאית, לרבות הוספת שימושי שכירות חדשים, לרבות הוספת שימוש במבנים שנבנו כדין מחוץ לחלקת המגורים לשימושים לא חקלאים גובלים.

הפרקליטות צירפה נספח המתייחס למדיניות העדכנית של מנהל התכנון לבניה ולשימושים בנחלה ובשל חשיבותה היא מובאת במלואה:

 1. ניתן לבחון אפשרות לאשר פעילות לא חקלאית גם בשטח החקלאי הנמצא בהמשך רצוף וצמוד דופן לתחום המגורים, ובלבד שסך השטח המותר לשימוש לא יעלה על 2.5 דונם.
 2. ביחס למבנה שהוקם כדין ביום אישורה של תוכנית מתאר מחוזית, הנוגעת לבינוי הנבחן - ניתן יהיה לאשר את שינוי הפריסה של חלקת המגורים, ביחס למבנים כאמור, אשר בעל הזכויות בנחלה מבקש להסב את השימוש בהם לתעסוקה לא חקלאית ואשר אינם נכללים בחלקת המגורים כהגדרתה כיום ,כאשר המבנה נמצא רק בחלקו בשטח המותר לשימוש ,או כשכל המבנה גובל וצמוד לשטח המותר לשימוש (לעניין זה "גובל" ו-"צמוד" ייחשב גם מבנה המצוי מעבר לדרך חקלאית קיימת ביום אישור התמ"מ, הגובלת בשטח המותר). האישור ייעשה בהליך התכנוני הנדרש לפי העניין - בהיתר התואם את תוכנית הפל"ח, או בהיתר התואם תוכנית פריסה נדרשת התואמת את תוכנית הפל"ח.
 3. רמ"י תביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעה לאפשר שינוי בפריסת חלקת המגורים בהתאם לאמור וזאת בנוסף להקלות המפורטות בנספח א'. בהקשר זה מבהירה רמ"י כי אין באמור לגרוע מיתר הכללים הקבועים בהחלטת המועצה (היקף הבינוי, סוגי השימושים וכו .)'
 4. היבטי אכיפה בתחום התכנון והבניה - פעולות אכיפתיות לפי חוק התכנון והבניה נגד מבנים הניתנים להסדרה כאמור בס"ק ב' לעיל, ימוקמו בתחתית סדר העדיפויות  לאכיפה המדינתית. מדיניות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2022.
 5. הוראות ס"ק ד' לא יחולו במקרים חריגים המצדיקים זאת, כאשר בשל בניה לא חוקית בחלקת המגורים נגרמים מטרדים או נזקים סביבתיים.
 6. ראשי הרשויות, מרכז המועצות האזוריות וכן תנועות ההתיישבות יפעלו באופן אקטיבי לעידוד החקלאים להסדרת השימושים והמבנים בחלקות המגורים כאמור.

סוכם להביא לפני מועצת מקרקעי ישראל את ההצעות הבאות (להלן נספח א'):

 1. הרחבת השימושים הניתנים להשכרה בחלקת המגורים

  יוקם צוות, באופן מידי, בראשות מנכ"ל רמ"י או מי מטעמו ובהשתתפות נציג משרד המשפטים, נציג מינהל התכנון ונציג משרד החקלאות, וזאת על-מנת לבחון אלו שימושים ניתן להוסיף לרשימת השימושים המותרים להשכרה במסגרת פל"ח. הצוות יזמן לשימוע, בין היתר, את נציגי המגזר החקלאי. 

 2. הטבות כלכליות

  תובא הצעת החלטה בפני מועצת מקרקעי ישראל אשר תכלול הקלות, כמפורט להלן, הנוגעות לתשלום דמי שימוש עבור תקופת העבר במסגרת הסדרת יזומה של השימושים הלא מוסדרים בנחלה (למעט תביעות מתנהלות) וכן הקלות רלוונטיות   המותאמות למגזר הקיבוצי וזאת לתקופה מוגבלת במרכז הארץ.
  1. תשלום ללא השיעור הנוסף הנגבה על שימוש שלא כדין (לדוגמא 5% במרכז הארץ במקום 6%).
  2. מתן הנחות אזורי עדיפות לאומית, ככל שחלים על השימוש בהתאם להחלטות המועצה, כמפורט בנוהל הסדרת הפרות במגזר החקלאי.
  3. אי חיוב ברווח יזמי.
  4. שימוש בטבלה מייצגת לכלל השימושים.
  5. תשלום על תקופת שימוש של  7 שנים אחורה ממועד ההסדרה.
  6. תשלום של תקופת שימוש של 4 שנים אחורה בלבד למי שהגיע לגיל הפנסיה.
  7. הנחה נוספת של 20% על החיוב לתשלום בעד דמי שימוש, זאת במסגרת הסדרה קולקטיבית.
  8. בחינת הורדת גיל הפנסיה לצורך קבלת ההטבות.

לסיכום!, בשים לב להודעת הפרקליטות יש חשיבות רבה לכך שבעל זכויות שהבינוי או השימוש במבנה שלא על פי תכנית בנחלתו לא מוסדר, שיפעל להסדרתו בהקדם האפשרי, זאת בהתאם למתווה המוצע במסמך, בשים לב כי חלק משינוי המדיניות תלוי בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.