דיווח למיסוי מקרקעין בישום החלטה 1553 / בועז מקלר, רו"ח

במהלך יישום החלטה 1553 של מועצת מקרקעי ישראל "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית", קיימת חובת דיווח למיסוי מקרקעין על רכישת זכויות מרשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י).

על פי סעיף 19(3) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963, מוגדר יום המכירה: "יום אישור העסקה בידי מנהל רשות מקרקעי ישראל או בידי מי שהוא הסמיך לכך".

על פי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח - 2017 וכללי מיסוי מקרקעין שבח ורכישה (דיווח מקוון), התשע"ח - 2017 חלה חובת דיווח מקוון לרבות על רמ"י, על כלל עסקאותיה תוך 30 ימים מיום המכירה.

תהליך אישור עסקה ודיווח ע"י רמ"י מורכב מן השלבים הבאים:

  1. אישור עקרוני ע"י הועדה המוסמכת ברמ"י.
  2. הפקת מפרט כספי ליזם / חוכר (הצעה).
  3. קבלת מפרט הכספי מאושר ע"י החוכר (קיבול).
  4. אישור סופי ע"י המרחב העסקי ברמ"י.
  5. הפקת מכתב אישור עסקה ושוברים ע"י רמ"י.
  6. דיווח למיסוי מקרקעין.

לאור זאת, על מנת להימנע מקנסות אי הצהרה, מהצמדה וריבית יש לדווח לרשויות המיסוי על עסקה תוך 30 יום מיום אישור העסקה.

תשומת לב מיוחדת נדרשת ב"התחשבנות מחדש" עבור נחלה שנמכרה במסגרתה, דמי ההסכמה ששולמו הופכים לדמי רכישת מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים.

לעניין החבות במס רכישה - אנו סבורים שבמקרים בהם שולם בעבר מס רכישה בגין הזכויות בנחלה הרי שהתשלום הנדרש ברכישת זכויות על פי ההחלטה 1553 כולו או רובו אינו חייב במס רכישה.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237