ביטול פסק בורר / דודו קוכמן, עו״ד

מרביתם המוחלט של הישובים הכפריים מאוגדים באמצעות אגודה שיתופית שבתקנונה יש פרק המיוחד לישוב סכסוכים בין האגודה לחבריה, חבריה לשעבר ועובדיה ובין החברים בינם לבין עצמם.

סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות קובע כי רשאית האגודה לקבוע בתקנונה הוראות לישוב סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה, בין על ידי הרשם ובין באופן אחר.

כבר נקבע בפסיקה כי תקנון האגודה הינו חוזה בין האגודה לחבריה ובינם לבין עצמם ולכן לסעיף הבוררות יש מעמד חשוב בעת ישוב סכסוך.

הליך הבוררות הינו הליך יעיל, זריז במהותו בדרך כלל ועם פניית צד אחד החפץ במינוי בורר ליישוב סכסוך, ככל שהדבר נוגע לעסקיה של האגודה ממנה בדרך כלל הצד המופקד על מינוי בורר בתקנון האגודה את הבורר.

מעמדו של הבורר ופסיקתו נקבעים על פי הסמכות המוקנית לו בבוררות שכן יש הליכי בוררות שניתן לערער עליהם בהסכמה ויש פסקי בורר שרשם האגודות השיתופיות צריך לאשרם ויש פסקי בורר שהחלטתו היא סופית, אך יש לאשרם בבית המשפט לצורך מימושם.

ביטול פסק בורר מחייבת קיומה של אחת מעשר העילות הקבועות בסעיף 24 לחוק הבוררות. מדובר בעילות מאוד קיצוניות ובית המשפט כאמור לא ממהר להתערב בהחלטותיו של מוסד הבוררות והחלטותיו מטעמים שונים ובהם החשיבות שרואה בית המשפט במוסד זה, הרצון לכבד את תניית הבוררות הקיימת בין צדדים ועוד. ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון היא "כי רשות ערעור על פסק-דין בענייני בוררות אינה ניתנת על דרך השגרה, אלא רק במקרים שבהם עומדת להכרעה שאלה בעלת חשיבות חוקתית, ציבורית ו/או משפטית גבוהה, שיש לה היבט עקרוני-כללי החורג מגדר עניינם הפרטני של בעלי הדין".

בימים אלה נתן ביהמ"ש העליון רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי שקבע כי אין מקום לביטול פסק הבורר למרות שנפל פגם בהליך, כשהתברר שהבורר הפר את חובת הגילוי ולא גילה לצדדים בתחילתה של הבוררות את העובדה כי העניק במשך שנים רבות שירותים משפטיים למשיבה.

כבוד השופט דנציגר בהסכמת השופטים ג'ובראן ושֹהם, נתנו רשות ערעור ואף קיבלו את הערעור וקבעו כי אמות המידה לבחינת ניגודי העניינים של בוררים, כמו גם חובת הגילוי המועלות עליהם ועל הצדדים, נדונו בפסיקה ונקבע לא פעם כי "חובת הגילוי החלה על כלל הגורמים המעורבים בהליך הבוררות רחבה, אקטיבית ומטילה חובת עשייה וכלל הוא שאם יש ספק-אין ספק וככל שפרט מידע כלשהו נחזה להיות, ולו במידה מועטה, חיוני לגיבוש הסכמתו של הצד שכנגד, מוטב לו לצד המחזיק במידע, לגלותו מיוזמתו".

בית המשפט במקרה דנן קובע כי כלל הוא ש"אם יש ספק - אין ספק", ועל כל צד לגלות כל מידע שנחזה להיות חיוני לגיבוש הסכמתו של הצד שמנגד ועל מחזיק המידע לגלות מידע זה מיוזמתו.

למרות שבמקרה המדובר לא התעוררה שאלה הלכתית רואה בית המשפט צורך להתערב וקובע כי אין מנוס מלהתערב בפסק הדין קמא, שאחרת לא ייעשה הצדק עם המבקשים.

מוסיף בית המשפט וקובע כי הפגם שנפל בהתנהלות הבורר הוא פגם ממשי היורד לשורשו של ההליך ולכן הסעד המתאים הוא ביטול פסק הבוררות.

לא זאת אף זאת, בית המשפט קובע כי מדובר בהפרת חובת גילוי ברף הגבוה ביותר ועצם העובדה שהבורר לא מסר מידע על כך שייצג את המשיבה במשך שנים רבות וגם לא עשה כן בפתחו של ההליך למרות שהתבקש לפסול את עצמו על ידי צד לסכסוך ולא עשה זאת.

לסיום מוסיף וקובע בית המשפט  כי גילוי נתונים אודות ייצוג קודם של צד להליך הוא צעד פשוט וטריוויאלי, אשר מתבקש מבחינה מקצועית והוא אינו במידע הנמצא "בטווח האפור" ועל בורר לגלותם לצדדים בפתח הליך הבוררות.

בית המשפט פוסק כי תוצאה המותירה את פסק הבוררות על כנו לא הולמת את חומרת הפגם. אשר על כן פסק הבוררות יבוטל ופסק דין חשוב זה מחדד מצד אחד את מעמדו ותפקידו של הבורר ומצד שני מחייב גם גורמים האמונים על מינוי בוררים לחדד את תפקידו של הבורר, ניגודי העניינים שבהם הוא עלול להיות ואת חובתו לסיים את הליך הבוררות בפרק זמן שנקבע.

הכותב הוא עו"ד ומשמש כמזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי

עא 1610/17 לוסיה ויצדומיני נ' גיאה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, פס״ד מיום 28/05/17

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.