ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען - החלטה חדשה / בועז מקלר, רואה חשבון

בועז מקלר, רואה חשבון בועז מקלר, רואה חשבון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10.5.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 17.05.2017 ומספרה החדש הוא 1513.

על פי ההחלטה החדשה קיימת אפליה חמורה של נכסים שמקורם במשבצות של ישובים חקלאיים לבין נכסים במגזר העירוני, כמו כן, הוחלט כי בעת הארכת הסכמי פיתוח על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 533,611,640,666,717,727 תותנה הארכה בתשלום של 51% (בכפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית) מההפרש בין ערך המקרקעין הנושא הפרשי הצמדה (בלבד) במועד ההקצאה לבין ערך המקרקעין במועד הארכה.

להרחבה ראו חוזרנו מס' 32/2017 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען – עדכון" וחוזרנו מס' 34/2017 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען - תיקון החלטה 1481"

להלן השינויים העיקרים אשר רלוונטים למגזר החקלאי:

  1. בסעיף ההגדרות הוספה הגדרת "ערך המקרקעין"- שווי המקרקעין לזכויות אותן רכש היזם בצירוף שווי הזכויות שנרכשו בנוסף לזכויות המקוריות, כפי שנקבעו במועד אישור העסקה המקורית או תוספת הזכויות בהתאמה, בהתחשב בזכיות החכירה וללא הנחות אזור עדיפות לאומית וקו עימות, כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961 מהמועדים הנ"ל. (הדגשה שלי - ב.מ)
  2. בהסכמי פיתוח בהקצאות על פי החלטות מקרקעי ישראל 533,611,640,666,717,727-
   על פי סעיף 2.4.1 נקבע כי, במידה והיזם לא השלים את הבנייה במועד שנקבע, יותנה מתן אורכה להשלמת הבנייה בשיעור של 51% מהפרש בין ערך המקרקעין הנושא הפרשי הצמדה (בלבד!) במועד ההקצאה לבין ערך המקרקעין במועד מתן הארכה בהתייחס לאותן,זכויות. כפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית ובאזורי קוי עימות ישולם 11% מהפרש הערך.
  3. עוד הוחלט, כי בכל מקרה לא יפחת התשלום בגין ארכה על פי סעיף זה, מהתשלום האמור בסעיף 2.1.1. יודגש כי מדובר בסנקציה חדשה שלא הייתה קיימת בהצעה לתיקון החלטה 1481.

עפ"י סעיף 2.4.3 - ביצוע התשלומים הנאמרים לעיל יוחלף הסכם הפיתוח בהסכם חכירה לדורות. מועד השלמת הבנייה בחוזה חכירה, ככלל, יהיה לתקופה של ארבע שנים, ולאחריה יחולו הנחיות התשלום הכולליות לעניין הארכות.

 1. החזרת תשלום היטל השבחה- "אם שולם על ידי היזם היטל השבחה, הוא יוחזר לו לאחר  הקצאת המקרקעין, והכל בהתאם לכללים שתקבע הנהלת הרשות".

אפליית המגזר החקלאי:

  1. סעיף 2.4 - "הקצאות מקרקעין על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 533, 611, 640, 666, 717, 727" קובע שיעורי תשלום העולים משמעותית על אלו שנקבעו לנכסי אחרים.

התשלום נקבע לפי 51% "מההפרש שבין ערך המקרקעין הנושא הפרשי הצמדה בלבד (ללא ריבית), לבין ערך המקרקעין במועד מתן הארכה בהתייחס לאותן זכויות" בעוד שבשאר המקרים התשלום הינו בשיעורים שבין 6% - 2% לשנת ארכה מערך המקרקעין ההיסטורי (במועד ההקצאה) המשוערך.

אין כל סיבה לאפליה חמורה זו של נכסים שמקורם במשבצות של ישובים חקלאיים.

 1. סעיף 2.1.4 - קובע כי על נכסים שהוקצו בפטור ממכרז יחולו שיעורי תשלום גבוהים  (6% לכל שנה של ארכה) מאלה שנקבעו בסעיף 2.1.1 (5% - 2% לכל אחת מארבע שנות הארכה) ותקופת הארכה תהא בת שנתיים בלבד לעומת ארבע שנים בכל הנכסים האחרים.

אין כל סיבה להפלות לרעה במתן אורכות לנכסים שהוקצו על פי הזכויות שהיו לבעליהן בפטור ממכרז.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.