מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע - החלטה 1480 / בועז מקלר, רו״ח

ביום 5.9.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לתקן את החלטת המועצה מספר 1443, ההחלטה אושרה ב- 12.9.2016 בחתימת שר האוצר ומספרה 1480.

השינויים המתייחסים למגזר הכפרי בהחלטה 1480 הם:

העלאת תקרת השווי לחישוב ההנחה בהקצאת מגרשי מגורים

סעיף 2ג עודכן ונוסחו הוא כלהלן:

"ג. הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל במחיר תקרה אשר יעמוד על 450,000 ש"ח, ערך קרקע לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ ליחידת דיור. כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על החלק  שמעל 450,000 ש"ח ישולמו לרשות דמי חכירה מלאים."

העלאת תקרת השווי לחישוב ההנחה בהקצאת מקרקעין לתעשייה ולמלאכה

סעיף 3ב עודכן ונוסחו הוא כלהלן:

            "ב. הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 400 ש"ח למ"ר      לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על            החלק שמעל 400 ש"ח למ"ר ישולמו לרשות דמי חכירה מלאים."

העלאת תקרת השווי לחישוב ההנחה בהקצאת מקרקעין למסחר

סעיף 5ב עודכן ונוסחו הוא כלהלן:

            "ב. הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 300 ש"ח למ"ר,     לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על            החלק שמעל 300 ש"ח למ"ר ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים."

נציין שבהצעת החלטה לקראת הישיבה הועלו הצעות תיקון נוספות שלא הועלו לדיון, כדלקמן:

  1. תוקף מפת איזורי העדיפות לעניין מגורים, מסחר ותעסוקה בהתיישבות.
  2. שינויים בסיווג איזורי עדיפות למגורים.
  3. הקצאת מקרקעין לתעסוקה עפ"י החלטה מס' 1455 בהתאם לאיזור עדיפות המגורים.
  4. מתן הנחה בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר בטווח של עד 1 ק"מ מרצועת החוף.
  5. פטור מלא מדמי חכירה מהוונים בחידוש חוזה יובל חכירה - בקווי עימות.

להערכתנו, נושאים אלו יעלו לדיון באחת מישיבות המועצה הקרובות.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237