תקנות חדשות בעניין המשך עבודה במשק / אסנת קולודני חיים, עו״ד

בהמשך לחוזרי המשרד הקודמים שפרסמנו בנוגע להגבלות השונות החלות על העסקת עובדים במהלך משבר הקורונה, ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמו, ביום 31.3.20, ברשומות, תקנות חדשות1, המעדכנות ומשנות את התקנות הקודמות שפורסמו בנוגע להגבלת מספר העובדים במקום העבודה ואת התקנות הקודמות שפורסמו בנוגע להגבלת פעילות.

להלן סקירה קצרה בנוגע לשינויים שנקבעו בתקנות החדשות בנוגע להמשך עבודה:

 • מקומות עבודה שעד למועד פרסום התקנות החדשות היה ניתן להעסיק בהם בו זמנית 30% ממצבת העובדים או עד 10 עובדים, לפי הגבוה מביניהם, החל מיום 1.4.20 ניתן להעסיק בהם בו זמנית עד 10 עובדים או 15% ממצבת העובדים במקום העבודה, לפי הגבוה מביניהם, כאשר למעסיק ניתנה האפשרות להגיש למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשיה בקשה להגדלת מכסת העובדים עד לשיעור של 30% ממצבת העובדים, ובלבד שהעלאה כאמור חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה.
 • על מקומות העבודה שימשיכו לפעול במתכונת המפורטת לעיל יחולו גם ההוראות שלהלן:
  • לא תתקיים בהם קבלת קהל אלא אם כן הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני, ובלבד שהמעסיק צמצם את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל.
  • לא תתאפשר לעובד שאינו עוסק בליבת העסק (למעט עובדי אבטחה, נקיון ומחשוב) כניסה ושהייה במקום העבודה אלא אם כן עבודתו חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה והמעסיק שלח לגביו הודעה למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשיה, באופן שנקבע באתר האינטרנט של המשרד הנ"ל.
 • מקומות עבודה שבהם מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • לגבי כלל מקומות העבודה נקבע, כי המעסיק יהיה אחראי לקיומן של ההוראות שלהלן:
  • כל עובד המגיע למקום העבודה (למעט עובדים שאינם מועסקים במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק) ימסור עם כניסתו למקום העבודה טופס הצהרה מלא לאותו היום במסגרתו העובד יצהיר, כי טרם הגעתו למקום העבודה הוא מדד חום ולא היה חום מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול וקושי נשימה. המעסיק יאסוף את הטפסים וישמור עליהם.
  • עובדים המועסקים שלא במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק ימסרו הצהרה כאמור לעיל בעל פה.
  • שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
  • לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי.
  • ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
  • מתן הנחייה לעובדים על שמירה קפדנית על כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  • מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.


החוזר אינו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237