איוש נחלות במושבים – המלצות מבקר המדינה / בועז מקלר רו"ח

17 מאי 2010 המחברת/ת:

ב- 11 במאי 2010 התפרסם דו"ח מבקר המדינה בעניין "איוש נחלות פנויות" במושבים (דוח שנתי 60ב , עמ' 415 – 405) מבקר המדינה מצא שהקפאת איוש הנחלות ואי קביעת מדיניות חדשה במשך למעלה משבע שנים הוא מצב שאינו תקין וקבע כי על מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י") ועל משרד החקלאות להגיע בהקדם להחלטה מוסכמת בעניין זה וכי המשך ההקפאה ישקף כשל חמור בתפקודם של הגופים השלטוניים המופקדים על ניהול המדיניות הלאומית בתחום המקרקעין והחקלאות.

"סיכום והמלצות" מבקר המדינה

"ממ"י ומשרד החקלאות עוסקים במשך שנים רבות בשאלת המדיניות של איוש נחלות פנויות. הגורמים המקצועיים לא הצליחו להגיע להסכמות בעניין זה, ועדיין אין פתרון באופק. לדעת משרד מבקר המדינה, עליהם להביא את העניין לידי הכרעה בתוך זמן קצר. לא זו בלבד שדיון בנושא במשך תקופה כה ארוכה אינו תקין מבחינת סדרי המינהל, אלא שבמהלך הזמן עלולות להיקבע עובדות בשטח, והטיפול בכך לאחר מעשה יגזול זמן ומשאבים נוספים של גופים ציבוריים.

על ממ"י ועל משרד החקלאות להגיע בהקדם להחלטה מוסכמת בעניין איוש אלפי הנחלות הפנויות בישראל. המשך ההקפאה משנת 2003 ישקף כשל חמור בתפקודם של הגופים השלטוניים המופקדים על ניהול המדיניות הלאומית בתחום המקרקעין והחקלאות. אם שני הגופים לא יגיעו להחלטה מוסכמת בהקדם, יהיה על מועצת מקרקעי ישראל להתכנס לצורך הכרעה בדבר מדיניות האיוש של הנחלות הפנויות. ראוי כי שר הבינוי והשיכון ושר החקלאות יעקבו מקרוב בחודשים הקרובים אחר הפעולות הנעשות לשם כך."

חריגת ממ"י מסמכויותיו בהקפיאו את איוש הנחלות

מבקר המדינה לא התייחס כראוי לטענות כבדות המשקל שהוצגו בפניו לפיהן הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קיבלה החלטה אשר הקפיאה את איוש הנחלות לפני למעלה משבע שנים (!) בחריגה מסמכות ובניגוד למדיניות ולהחלטות של מועצת מקרקעי ישראל.

סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל קובע כי מועצת מקרקעי ישראל היא שתקבע את המדיניות הקרקעית לפיה יפעל ממ"י. לפיכך, קבלת ההחלטות היא בסמכותה הבלעדית של מועצת מקרקעי ישראל והוא הגוף המוסמך הבלעדי שמונה על פי החוק לקבוע את המדיניות הקרקעית שעל פיה ינוהלו מקרקעי ישראל, בעוד הנהלת ממ"י נדרשת לפעול על פי המדיניות וההחלטות הנקבעות ע"י מועצת מקרקעי ישראל.

החלטות הנהלת ממ"י על ההקפאה נוגדות את מדיניות מועצת מקרקעי ישראל לפיהן מחויב ממ"י לפעול ופוגעות בסמכות שר החקלאות לעניין איוש הנחלות במושבים. כל עוד לא נקבעה מדיניות מקרקעין אחרת על ממ"י לפעול על פי מדיניות מועצת מקרקעי ישראל, כפי שנקבעה ב- 16.11.1992.

יודגש כי בישיבת השימוע שנערכה ב- 31.10.2005 לתנועות ההתיישבות לפני חברי מועצת מקרקעי ישראל בראשות מנחם ליבוביץ יו"ר ועדת המשנה, נדרש ממ"י להציג חוו"ד משפטית כבסיס משפטי להצעותיו לשינוי מדיניות איוש הנחלות. זאת לאחר שתנועות ההתיישבות הציגו לפני חברי מועצת מקרקעי ישראל כבר ב- 23.8.2005 חוו"ד משפטית ומנומקת של עו"ד חיים פרוכטר לפיה למושבים זכויות משפטיות מלאות בנחלות שטרם אוישו.

מקריאת דו"ח מבקר המדינה (עמ' 410) עולה במפתיע קיומה של חוו"ד משפטית בממ"י אשר לא הוצגה במשך כל השנים הארוכות בהם הנושא נדון לפני חברי מועצת מקרקעי ישראל למרות דרישתם כאמור.

כדברי מבקר המדינה "יצויין שממ"י לא הפיץ את חוו"ד המשפטית לכל הגורמים השלטוניים והרלוונטיים, אך אישר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 2009 שהאמור בחוות דעתו משקף את עמדתו".

מבקר המדינה מתייחס לקטעים מתוך חוו"ד העלומה אך אינו מתייחס לחוו"ד המפורטת והמלאה של עו"ד חיים פרוכטר הקובע חד משמעי כי הנחלות הלא מאויישות שייכות למושבים.

כמו כן אין התייחסות להוראות חוזה החכירה לדורות של המושבים המחייבות בראש ובראשונה את קובעי המדיניות במועצת מקרקעי ישראל בכל החלטה ו/או שינוי להחלטה בדבר מדיניות קיימת.

מועדים צפויים לדיון

ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל אשר קיימה דיון בנושא איוש הנחלות החליטה בישיבתה מיום 22.3.2010 לקיים שימוע בכתב לעניין איוש הנחלות במושבים.

ישיבת ועדת המשנה הקרובה תתקיים ב- 31.5.2010 הרכב ועדת המשנה של מועצת מקרעי ישראל: יו"ר - אפי שטנצלר. חברים: גיא רוטקוף, גבי גולן, גבי מימון, יוסף ענבר.

ישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה תתקיים ב- 7.6.2010.

כל המעוניין להגיב לנושא מוזמן לכתוב למינהל מקרקעי ישראל עד 9.6.2010.

להרחבה בנושא איוש הנחלות במושבים ראו חוזרינו האחרונים:

33/2010 – "חריגת ממ"י מסמכויותיו בהקפאת איוש הנחלות"

31/2010 – "שינוי במדיניות איוש נחלות – הצעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר"

87/2009 – "מדיניות איוש הנחלות מסורה בידי מועצת מקרקעי ישראל"

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.