נוהלי פיצויי נזק עקיף בעקבות מבצע עופרת יצוקה / בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

15 פבר 2009 המחברת/ת:

בתאריך 08 בפברואר 2009 אושרו בכנסת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשס"ט-2009. ע"פ התקנות יינתן פיצוי לעסקים בטווח של עד 40 קילומטר מרצועת עזה. להלן מסלולי הפיצוי השונים:

מסלול שכר
במסגרת מסלול השכר ניתן לתבוע את שכר העבודה ששילם מעביד לעובדיו שנעדרו מהעבודה, בהתאם להנחיות כוחות הביטחון. כמו כן, הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו קטנים, מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם לאישור כוחות הביטחון (הפיצוי מתייחס רק לאחד מההורים). הפיצוי יינתן בגין היעדרות באופן מלא או חלקי, בתקופה 27 לדצמבר 2008 עד 19 בינואר 2009. לא ינתן פיצוי בגין היעדרות של עובד מיום העבודה אשר פחותה משעה.
הפיצוי שיינתן לעוסקים הוא 132.5% משכר העבודה היומי ולקיבוץ 100% בגין חברי הקיבוץ העובדים במשק (בגין שכירים במשק ישולמו 132.5%) . שכר העבודה בגין חברי קיבוץ נקבע לפי השכר הממוצע במשק מחולק ל-22 (350 ₪ ליום היעדרות).
ע"פ עמדת מס רכוש יינתן פיצוי רק בגין חברי קיבוץ העובדים בענפים יצרניים. משרדנו מתנגד לעמדה הנ"ל, ובכוונתנו לפעול לביטול אפליית חברי הקיבוץ העובדים בענפי השירות.
התקנות יחולו גם על מוסד ציבורי ששליש לפחות מהכנסותיו בשנת 2007 לא נבעו מתמיכות או מתרומות ועיקר הכנסתו הייתה ממכירת שירותים או מצרכים שהתמורה בגינם מתקבלת בפועל מדי חודש. מוסד ציבורי זכאי לפיצוי בגובה 117%.
להלן נוסחת הפיצוי:
מקדם הפיצוי
*
מספר ימי היעדרות של העובד
*
שכר העבודה היומי לעובד
=
פיצוי במסלול שכר
מסלול מחזורים
הפיצוי ישולם בהתאם לירידה במחזור העסקי בחודש ינואר 2009 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בניכוי הוצאה נחסכת ובניכוי מקדם ההאטה הכלכלית.

 

מחזור עסקאות לחודש ינואר 2008 מוגדר באופן הבא:
1.       לגבי ניזוק המדווח בשיטה חד חודשית – מחזור חודש ינואר 2008.
2.       לגבי ניזוק המדווח בשיטה דו חודשית – מחזור החודשים ינואר ופברואר 2008.
ניזוק שעיסוקו בהפעלת בתי מלון, חדרי אירוח, אולם שמחות או גן אירועים ומתקיים בו אחד מאלה:
  • השיעור המתקבל מחלוקת מספר האירועים או החדרים שהוזמנו לחודשים פברואר ומרץ בשנת 2009 עד לתאריך 19 בינואר 2009, במספר האירועים או החדרים שהוזמנו לחודשים האמורים בשנת 2008 עד ליום 19 בינואר 2008, אינו גבוה מ-70%.
  • השיעור המתקבל מחלוקת מספר האירועים או החדרים שהוזמנו לחודשים פברואר ומרץ בשנת 2009 עד ליום 27 בדצמבר 2008, ושבוטלו עד ליום 19 בינואר 2009, במספר האירועים או החדרים, שהוזמנו לחודשים פברואר ומרץ בשנת 2009 עד ליום 27 בדצמבר 2008 הוא 30% לפחות.
יוכל לבחור שמחזור חודש ינואר יחשב כמחזור לתקופה 1 בינואר 2008 עד 31 במרץ 2008 בניכוי רווחי הון או הכנסה שחלות עליה הוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), הכול כפי שהוכח ע"י הניזוק באמצעות אישור רואה חשבון.
 מחזור חודש ינואר 2009 מוגדר בהתאם להגדרת שנת 2008 בשינויים המתחייבים.
"מקדם ההאטה" – היחס המתקבל מחלוקת מחזור העסקאות של הניזוק בחודשים נובמבר ודצמבר 2008 במחזור עסקאותיו בחודשים נובמבר ודצמבר 2007 או בשיעור של 100%, לפי הנמוך מביניהם , ובלבד שלגבי כל אחד מאלה יהא מקדם ההאטה 1:
  • ניזוק שפתח את עסקו בתקופה שמיום 2 בנובמבר 2007 עד 26 בדצמבר 2008.
  • ניזוק שבשנים 2007,2008,2009 הוא עוסק פטור.
שיעור ההוצאה הנחסכת- סך התשומות השוטפות לשנת 2008 לחלק במחזור העסקות לשנה זו כפול 0.85. משלים ההוצאה הנחסכת הוא 1 מינוס שיעור ההוצאה הנחסכת. משלים ההוצאה הנחסכת למי שעיסוקו במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק לא יעלה על 7.5%.
משלים ההוצאה הנחסכת
*
מחזור עסקאות בתקופת הפיצוי
-
מקדם האטה
*
מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
=
סכום הפיצוי
מסלול מחזורים מותאם
ניזוקים שונים כגון בחקלאות, באיחוד עוסקים, במסחר בדלק, לא יוכלו להגיש תביעה במסלול המחזורים אך יכולים להגיש את תביעתם במסלול מחזורים מותאם. החישוב במסלול מחזורים מותאם יהיה מבוסס על אובדן התפוקה בניכוי הוצאה נחסכת בכפוף לכללי מסלול המחזורים.
המסלול לענפי החקלאות
המסלול מיועד לניזוק שעיסוקו בגידולים חקלאיים בענף הצומח,למעט בענף הגינון- סכום הפיצוי המקסימאלי הינו 2,5000,000 ₪ .הפיצוי הינו הסכום שמתקבל מהכפלת סכום התוצרת היומית במספר ימי היעדרות של העובדים בשל המצב הביטחוני .
סכום התוצרת היומיתמחזור עסקאותיו של הניזוק לשנת 2008 מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת ובמקדם הקרה ומחולק בסך ימי העבודה ב 2008.
שעור ההוצאה הנחסכת סך התשומות השוטפות לשנת 2008 שהוא מחולק למחזור עסקאות לשנת 2008 ומוכפל ב 0.8 . משלים ההוצאה הינו 1 מינוס התוצאה שהתקבלה כאשר תוצאה שלילית תחשב כאפס.
מקדם הקרה –סך העסקאות לשנת 2007 לחלק למחזור עסקאות לשנת 2008 ובתנאי שלא יפחת מ- 1 ולא יעלה על 5 (מותנה באישור משרד החקלאות).
מסלול הוצאות
מסלול הוצאות נועד לפצות בגין הפסדים תפעוליים שנגרמו כתוצאה מעודף הוצאות על פני הכנסות בשל המצב הביטחוני.
להלן אופן חישוב הפיצוי:
ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהכפלת 1.1 בסכום המתקבל מחיבור סך התשומות השוטפות ותשלומי השכר לחודש ינואר 2009, לבין סך מחזור העסקאות לחודש ינואר 2009.
סכום הפיצוי המקסימאלי במסלול המחזורים נקבע לפי הנמוך מבין אלה:
  • 2,500,000 ₪.
  • מחזור העסקאות של הניזוק בחודש ינואר 2008 כשהוא מוכפל במקדם האטה.
להלן נוסחת הפיצוי:
 

 

מחזור עסקאות בינואר 2009
-
1.1
*
סך התשומות השוטפות בחודש ינואר 2009
+
סך תשלומי שכר העבודה בחודש ינואר 2009
=
סכום
הפיצוי
את הטפסים, הוראת הביצוע, מפת הישובים והתקנות ניתן להוריד מאתר מס הכנסה: https://ozar.mof.gov.il/taxes/

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.