פיצויים על השבת מקרקעי משבצת נחלות – עדכון / בועז מקלר רו"ח

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 אושר תיקון להחלטת 1426 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה" ההחלטה נחתמה על ידי שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ב 13.7.2016 ומספרה המעודכן - 1470.

להלן נוסח התיקונים שאושרו:

 1. סעיף 1.5 (1.ה) ימחק ושאר הסעיפים ימוספרו בהתאמה.

 2. "סעיף 1 רישא יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

            "1.    השיב החוכר את המקרקעין עד מועד ההשבה, יהיה החוכר זכאי לפיצוי עבור זכויותיו והשקעותיו במקרקעין, כמפורט להלן:"

 3. סעיף 2.1 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

  "2.1.      שונה ייעודם של מקרקעין באזורי עדיפות לאומית בתכנית למטרות המפורטות בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 או למטרות מתקנים הנדסיים שאינם נכללים בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, שאינה חלק מתכנית למגורים ו/או תעסוקה יהיה החוכר זכאי, לסכום הפיצוי הקבוע בסעיף 1 לעיל וכן לתמריץ הקבוע בסעיף 3.א. להחלטה זו."

 4. סעיף 3.2.5 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

  "3.2.5    מחיר מגרשי ההקצאה בפטור יקבע לאחר שיווק של 40% יחידות הדיור ובתוכניות לתעסוקה 40% לפחות מכלל המגרשים הסחירים בתכנית ויעמוד על הממוצע המשוקלל של המחירים שזכו במכרזים כאמור. ככל שמאפייניהם התכנוניים או הפיזיים של מגרשי ההקצאה בפטור יחייבו התאמות למחיר שנקבע במכרז כאמור, יקבעו ההתאמות הדרושות על ידי השמאי הממשלתי הראשי או מי שמינה לענין זה. במתחמים המיועדים לשיווק בתוכנית מחיר למשתכן, מחיר מגרשי ההקצאה בפטור ממכרז יקבע על בסיס שומה עדכנית;"

 5. סעיף 11 יהא סעיף 11.1, יתווסף סעיף 11.2 ונוסחו יהא כלהלן:

  "11.2.    על אף האמור, החלטה זו תחול אף על קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מתקנים ביטחוניים בכפוף לתנאים הנזכרים בהחלטה זו, לרבות השבת הקרקע במועד ההשבה,  וזאת לצורך יישום סיכום שוה"ם 3, במטרה להביא להגדלת היצע יחידות דיור באזורי הביקוש, באמצעות העתקת מחנות צה"ל לשטח המושב."

 6. החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מס' 1426."

להלן דברי ההסבר להצעת התיקון כפי שהובאו לחברי מועצת מקרקעי ישראל:

"מוצע להבהיר כי סכומי הפיצוי המופיעים בסעיף 1.1.1-1.1.4, כוללים את זכויותיו והשקעותיו של החוכר במקרקעין.

מוצע למחוק את סעיף 1.5. לאור הכפילות עם סעיף 2.1 להחלטה ולהבהיר בסעיף 2.1 כי במידה ושונה ייעודם של מקרקעין באזורי עדיפות לאומית בתכנית למטרות המפורטות בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ״ה-1965 או למטרות מתקנים הנדסיים שאינם נכללים בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ״ה־1965, שאינה חלק מתכנית למגורים ו/או תעסוקה יהיה החוכר זכאי, לסכום הפיצוי הקבוע בסעיף 1 להחלטה וכן לתמריץ הקבוע בסעיף 3.1 להחלטה זו.

לאור העובדה שחלק ממקרקעי ישראל משווקים במסגרת תכנית מחיר למשתכן ותוצאות המכרזים בשיטת שיווק זו אינן משקפות את שווי הקרקע, מוצע לתקן את סעיף 3.2.5 ולקבוע שבמתחמים המיועדים לשיווק בתוכנית מחיר למשתכן, מחיר מגרשי ההקצאה בפטור ממכרז יקבע על בסיס שומה עדכנית.

בהמשך לסיכום שוה״ם 3 אשר נחתם ביום 11.3.2015 בין משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד הביטחון ורשות מקרקעי ישראל על בסיס החלטת ממשלה 3161 מיום 17.4.2011, המבקש להביא להגדלת יחידות הדיור באזורי הביקוש, באמצעות פינוי מתחמים צבאיים להרחבות של מחנות צבאיים אחרים, והצורך להביא במידי לפדיון קרקעות לשם מימוש העתקת המחנות המתפנים, מבקשת המועצה להחיל את ההטבות הניתנות בפדיון קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה, אף בפדיון קרקע הנדרש לצורך מימוש הסיכום הנ״ל, כאשר זו שינתה את יעודה למטרת מתקנים ביטחוניים".

מושבים וקיבוצים  זכאים עפ"י חוזי המשבצת לפיצויי השבה שנקבעו למטעים

לאחרונה פורסמה באתר רמ"י החלטת הנהלה 3828 מיום 4.11.2015 לפיה על פי סעיף 1 (ב) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1426 (כיום - 1470) "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה":

"סוג הגידול לפיו ישולם הפיצוי.. יהיה בהתאם למטרת החכירה שבחוזה..."

מרבית המקרקעין נשוא החלטה זו מנוהלים בהסכמי משבצת, אשר מטרת השכירות היא:

 1. ניצול השטח העליון של הקרקע לצרכי חקלאות
 2. הקמת מבנים משקיים ושימוש בהם למטרה חקלאית בלבד
 3. הקמת יחידות מגורים ומגורים בהן
 4. הקמת מבני ציבור ושימוש בהם

ברי כי, בכלל המטרות המפורטות לעיל רשאי בעל הזכויות לנטוע מטע.

לפיכך, האגודות עמן נחתם הסכמי משבצת יהיו זכאיות לפיצוי לפי סוג גידול מטע, קרי, 46,200 ש"ח לדונם" (ההדגשות במקור - ב.מ).

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.