ביהמ"ש קבע כי הסכמת הועד לפיצול משק לא מחייב את אשרור האספה הכללית / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

פסק הדין עוסק בחבר אגודה ובעל זכויות בנחלה במושב גבעת כ"ח.

החבר חפץ לבצע פרצלציה של משק העזר, באופן שתתאפשר בניה של יחידה נוספת במגרש, והוא קיבל את אישור האגודה לכך כנדרש.

אולם, כעבור כ3 שנים, התקבלה החלטת ועד בה בוטלה החלטת הוועד הקודמת. במרכז הדיון ניצבת השאלה האם ועד האגודה פעל בסמכותו כאשר קיבל החלטה זו, והאם רשאית האגודה לבטל את החלטתה כעבור פרק זמן זה.

רקע

חבר האגודה הינו בעל זכויות בנחלה, ובעל זכות חכירה במגרש המהווה משק עזר, בהתאם לחוזה חכירה ישיר בינו לבין רמ"י. החבר חפץ לבצע פרצלציה של משק העזר, באופן שתתאפשר בניה של יחידה נוספת במגרש, ומשהתברר לו כי האגודה החלה בקידום הליך תכנוני להסדרת רישום השטחים במושב, הבין החבר כי אם יכללו את הפרצלציה המתוכננת בנחלתו בתוך הליך זה, הדבר יקל עליו. ואכן, בהתאם לכך, בישיבת האגודה שהתקיימה אושרה בקשתו, לרבות השתתפותו בהוצאות האגודה. לאחר כ3 שנים מקבלת האישור, התקבלה החלטת ועד בה בוטלה החלטת הוועד הקודמת, ומגרש החבר נגרע מהתכנית אותה מקדמת האגודה.

לטענת החבר, האגודה פעלה במשך 3 שנים לפי ההחלטה הראשונה שהתקבלה, ובעקבות כך הוא לא טיפל בקידום הפיצול באופן פרטי, ולכן בכך שינה את מצבו לרעה. בנוסף, טוען החבר כי לא חל כל שינוי במדיניות התכנון או בנהלי רמ"י שהצדיק שינוי בעמדת הוועד. לטענתו, הוא אומנם חבר אגודה, אך מערכת היחסים שלו מול האגודה בעניין משק העזר אינה קשורה לחברותו זו, שהרי ישנו חוזה ישיר בינו לבין רמ"י. כמו כן, החבר מוסיף וטוען כי לא התרחשה פגיעה קניינית כלשהי או העברת זכויות כלשהי, ולכן האגודה לא יכולה לטעון כי יש צורך באישור האסיפה הכללית.

מנגד, האגודה טוענת כי הן התקנון הישן והן תקנון האגודה החדש שהתקבל במשך 3 השנים הללו, אינם חוסמים בפני הועד את האפשרות לקבל החלטה אשר מתקנת החלטות קודמות. בנוסף, לטענת האגודה, ההיתר לפיצול משק העזר, בנסיבות דנן, מגביל ופוגע בזכויות האגודה לשיווק מגרשים, פוגע למעשה בזכויות כלל חברי האגודה ואינו נמנה עם מטרות האגודה וסמכויותיה. לדעת האגודה, החלטה שיש בה לשנות מזכויות החברים, מחייבת אסיפה כללית, ללא קשר לאמור בתקנון. כמו כן, האגודה טוענת כי החלטות הוועד הקודמות ניתנו בהסתמך על מצב עובדתי שהשתנה בעבור הזמן, ולכן ביטולן מוצדק.

דיון והכרעה

לעניין טענתה המרכזית של האגודה כי החלטות הוועד הראשונות לגבי אישור ופיצול משק העזר הינן חסרות תוקף וכי הן מחייבות את אשרור האסיפה הכללית, קובע ביהמ"ש כי דין טענות אלה להידחות. ביהמ"ש מסביר כי נושא סמכויות ועד האגודה מוסדר בתקנות האגודות השיתופיות, שם נקבע כי לוועד יהיו כל סמכויות האגודה שלא נמסרו לרשות אחרת, וכי הועד יפעל לטובת האגודה וללא הפליה. לעניין סמכויות האסיפה הכללית, יש לפנות לתקנון האגודה ע"מ לבחון סמכויותיה. על כן, ביהמ"ש קובע כי במקרה דנן, לא נמצא כי נפל פגם כלשהו בקבלת ההחלטות הראשונות ע"י ועד האגודה, ולא נמצאה חובה כלשהי לקבל את אישור האסיפה הכללית להחלטה זו על מנת שתיכנס לתוקף. דרישה זו לא קיימת, לא עפ"י התקנון ולא מכוח הדין.

זאת ועוד, ביהמ"ש מציין כי האישור על פיצול המשק התקבל בשני החלטות, ואכן ההחלטה השנייה התקבלה לאחר שהתבצע שינוי בתקנון. אולם, ביהמ"ש קובע כי התקנון החדש לא מונע מהוועד לקבל החלטה בעניין, זאת משום שההחלטה המהותית בדבר מתן הסכמת האגודה לפיצול המשק התקבלה כבר בהחלטה הראשונה, בעוד שהתקנון הישן הוא שחל. לעומת זאת, ההחלטה השנייה שהתקבלה לאחר מכן ולאחר שינוי התקנון, היא החלטה טכנית במהותה. לפיכך, עולה כי בכל מקרה, גם לגבי ההחלטה השנייה, אישור האסיפה הכללית לא נדרש כלל.

ביהמ"ש מוסיף וקובע כי לאגודה אין זכויות כלשהן במשק העזר של החבר, מאחר שהזכויות במשק שייכות לרמ"י שהחכירה אותן באופן ישיר לחבר. מכאן, שמתן הסכמה לפיצול המשק אינו מהווה עסקה במקרקעי האגודה, ולפיכך אינו מהווה עסקה מהותית כמשמעה בתקנון האגודה, ולכן אינו מצריך את אישור האסיפה הכללית.

כמו כן, ביהמ"ש קובע כי האגודה לא מוותרת על נכס כלשהו או על כספים, ההסכמה לפיצול אינה פוגעת באופי הישוב. על כן, אין לראות במתן ההסכמה משום פגיעה באגודה ו/או בחבריה, ולכן ההסכמה דנן אינה עוברת על הוראות הדין החל. לפיכך, קובע ביהמ"ש כי החלטות האגודה הראשונות במסגרתן ניתנה ההסכמה לפיצול המשק הינן תקפות ועומדות בעינן. לו חפצה האגודה לשלול מהוועד את סמכותו להתיר פיצול מגרש, היה עליה לציין זאת במפורש בתקנון.

בנוסף, ביהמ"ש מציין כי הועד אכן יכול לחזור בו מהחלטותיו, כאשר הדבר למען טובת האגודה וחבריה. אולם, יש להתחשב בהסתמכויות סבירות של החבר מנגד. במקרה דנן, לא נמצא כי האגודה רשאית לחזור בה מהסכמתה. לא נמצא כי ביטול ההחלטה הוא לטובת האגודה, ואילו המבקש אכן שינה את מצבו לרעה, שהרי אלמלא הייתה מושגת ההסכמה, יכול והיה מסיים כבר את ביצוע הפיצול באופן עצמאי.

סיכום

נפסק כי התביעה מתקבלת וכי הסכמות ועד האגודה לפיצול המשק תקפות. על האגודה לצרף את חלקת המבקש לתכנית המקודמת על ידה.

בנוסף, האגודה מחויבת בתשלום הוצאות משפט בסך 15,000 ₪.

ה"פ (מרכז) 924-11-20 שמעה נ' גבעת כח-מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ', פס״ד מיום 22.09.21

 

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.