לרמ"י הסמכות שלא ליישם המלצות להגדלת שטחי משבצת אף אם אושרו על ידי וועדת הפרוגרמות / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

קיבוץ רגבים הגיש בקשה לוועדת הפרוגרמות שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר להגדלת שטח המשבצת שלו.

על אף שהוועדה המליצה על כך לשר החקלאות, והשר אישר המלצה זו, רשות מקרקעי ישראל החליטה שלא ליישם את ההמלצה.

אשר על כן, הגיש הקיבוץ עתירה זו בה הוא מבקש מבג"ץ להורות לרמ"י ליישם את ההמלצה להגדלת תקן גודל הנחלה של הקיבוץ.=

הרקע

שטח משבצת הינו מונח המשמש להגדרה של מכסת הקרקע של יישוב חקלאי מתוכנן. השטח נקבע לפי מכפלת התקן של מספר הנחלות בתקן של גודל הנחלה, המשתנה בהתאם לאזור בו ממוקם המושב. כך למשל, בראשית ימיו נקבע לקיבוץ רגבים תקן של 120 נחלות בגודל של 60 דונם, כך ששטח המשבצת שלו היה צריך לעמוד על 7,200 דונם. אולם, בהמשך התקבלה החלטה בוועדת הקרקעות לפיה יש להקטין את גודל הנחלה ולהעמידה על גודל ממוצע של 37.5 דונם. בהתאם, הועמד שטח המשבצת של הקיבוץ על כ-4,500 דונם.  

במהלך השנים ביקש הקיבוץ להגדיל את שטח המשבצת שלו, לאור העובדה שכמעט כל המשפחות בקיבוץ מתפרנסות מחקלאות ועל כן ישנה חשיבות מיוחדת להגדלת שטח המשבצת. לצורך כך, הגיש הקיבוץ בקשה להגדלת שטח המשבצת לוועדת הפרוגרמות.

וועדת הפרוגרמות הינה וועדה פנימית במשרד החקלאות אשר אחראית על תחום התכנון החקלאי, ועוסקת בין השאר בגיבוש המלצות לשר החקלאות בדבר הגדלת התקן של מספר הנחלות של יישוב חקלאי או הגדלת התקן של גודל הנחלה שלו, בהתאם למכלול הנתונים המוצגים בפניה. המלצתה של הוועדה עוברת לשר החקלאות, והוא מחליט האם לאשר אותה. בהמשך לכך, בוחנת רמ"י את המלצתו של שר החקלאות ומקבלת את ההחלטה הסופית בנושא, תוך התייחסות להוראות הדין ולשיקולי מדיניות. בשנת 2014 דנה וועדה זו בבקשת הקיבוץ והחליטה להמליץ בפני השר על הגדלת תקן גודל הנחלה בקיבוץ ל53 דונם, תוך הותרת מספר נחלות הקיים על כנו, כך ששטח המשבצת של הקיבוץ יעלה ל-6,000.

לאחר ששר החקלאות אישר את ההמלצה, פנה הקיבוץ לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בבקשה ליישם את החלטת השר. רמ"י הבהירה כי מדובר בהמלצה בלבד, וכי היא אינה מקבלת אותה שכן הבקשה לא עומדת בתנאי חוק חובת המרכזים. על פי חוק זה, בקשה להגדלת שטח משבצת של יישוב חקלאי, חייבת לעמוד במגבלות שונות שמציב החוק באשר להתקשרות המדינה בעסקאות מקרקעין. כך למשל, הבקשה אינה עומדת בתנאי סעיף 2(א) לחוק אשר קובע כי "המדינה לא תתקשר בחוזה לביצוע עסקה במקרקעין אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו". 

בתגובה לכך הגיש הקיבוץ עתירה זו בה הוא מבקש מבג"ץ להורות לרמ"י ליישם את ההמלצה להגדלת תקן גודל הנחלה של הקיבוץ. לטענת הקיבוץ, לאחר שהשר מאשר את המלצת ועדת הפרוגרמות, רמ"י מחויבת ביישום החלטת השר. קבלת עמדתה של רמ"י, לפיה לא ניתן להגדיל את תקן גודל הנחלה ביישובים ללא מכרז, מאיינת את סמכותו של שר החקלאות לשנות את תקן הנחלה.

מנגד, רמ"י טוענת כי מבדיקה שנערכה נמצא כי וועדת הפרוגרמות נתנה המלצתה מבלי שעמד בפניה כל המידע הרלוונטי בעניין. כך למשל, הוועדה לא נתנה דעתה לעובדה שבעבר נגרעו קרקעות משטח המשבצת של הקיבוץ עקב הפקעה תכנונית והפחתה עקב שינו ייעוד לצרכי מגורים- פעולות שבעבר ניתנה בעבורן תמורה כספית. על כן, חזרה לגודל המשבצת שהיה בעבר לקיבוץ משמעו פיצוי כפול שאין לו הצדקה.

בהתאם לכך, רמ"י ומשרד החקלאות הציעו מתווה דיוני לפיו הנושא יחזור לוועדה וכי לקיבוץ יתאפשר להציג לה את עמדתו המפורטת בעניין. הקיבוץ דחה הצעה זו וטען כי אין כל יסוד לטענות לפיהן לא נלקחו בחשבון כל הנתונים הרלוונטיים בעת שהוועדה גיבשה את המלצתה.

דיון והכרעה:

בג"ץ פתח דבריו בציינו את אהדתו והערכתו לקיבוץ אשר נלחם על שטחי מחייתו לצרכי חקלאות. יחד עם זאת, בג"ץ דחה את עמדת הקיבוץ לפיה רמ"י משמשת כ"חותמת גומי" להחלטותיו של השר והמלצותיה של הוועדה. תפקידה של רמ"י הינו לנהל את מקרקעי המדינה כנאמן הציבור. בהתאם לכך, עליה לפעול בהתאם לאינטרס הציבורי הרחב, בשים לב להיותם של המקרקעין משאב חיוני ומוגבל. על רמ"י חלה החובה להפעיל שיקול דעת כאשר היא בוחנת בקשה אשר מתבססת על המלצה של ועדת הפרוגרמות שאושרה על ידי השר. כלומר, ההחלטה הרלוונטית מתקבלת בסופו של דבר על ידי רמ"י.

בג"ץ קיבל את עמדתה של רמ"י לפיה בחרה שלא ליישם את ההמלצה של הוועדה שכן חלה חובת המכרז על התקשרות לביצוע עסקה במקרקעין, וכן את הנימוק לפיו הוועדה לא הביאה בחשבון נתונים רלוונטיים בנוגע לקיבוץ בעת שמסרה המלצתה. אשר על כן, בג"ץ דחה את עמדת הקיבוץ לפיה עליו להתערב לאור פגם בהתנהלות רמ"י. כמו כן, בג"ץ קיבל את המתווה שהציעו רמ"י ומשרד החקלאות לפיו יש להחזיר את הדיון בבקשת הקיבוץ לוועדת הפרוגרמות.

סיכום

העתירה נדחתה. במכלול הנסיבות לא ניתן צו להוצאות.

בג"ץ 3859/17, קיבוץ רגבים נ' רשות מקרקעי ישראל, פס״ד מיום 18/06/19

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.