פסקי דין

עתירה למתן צווים למשיבים להסיר התנגדותם וכן לתת הסכמתם הנדרשת לצורך הסכמת הוועדה לקבלת בקשות להיתר בניה אותן הגישו העותרים, דיון בהם ומן היתרי בניה. לחלופין, להורות לוועדה לדון בבקשות העותרים אף ללא קבלת חתימת רמ"י.

ביהמ״ש קיבל את העתירה משקבע כי במצב בו כבר נרשמו זכויות ממש במרשם המקרקעין על שם צדדי ג' שרכשו מגרשים, הגישו בקשות להיתרי בניה, בנו עליהם, סיימו הבניה וקיבלו טופס 4  ואף השלימו רישום הזכויות על שמם במרשם המקרקעין (ללא שרמ"י נוקטת בסירובה ליתן הסכמה למתן היתרי הבניה חרגה רמ"י מאמות מידה של חובת ההגינות לה כפופה רשות ציבורית וגם מחובת פעולה כלשהיא  נגד כל ההליכים הנ"ל), אינטרס ההסתמכות של אותם צדדים אינו מאפשר ביטול הסכם החכירה. התנגדותה של רמ"י ליתן הסכמה למתן היתרי הבניה הינה ממניעים לא ענייניים. העותרים מוחזקים כבני ערובה בידי רמ"י, להפעלת לחץ על החברה, שהעבירה לעותרים זכויות. העותרים ימציאו לרמ"י בשנית בקשותיהם למתן היתרי בניה. תוך 100 ימים לכל המאוחר, תודיע רמ"י לוועדה עמדתה. ככל שמתנגדת היא, עמדת רמ"י תכלול טעמים הנדסיים תכנונים ענייניים בלבד. בחלוף מועד 100 הימים וככל שלא תוגש תשובה תיחשב רמ"י כמסכימה למתן ההיתר. לאחר הגשת  עמדת רמ"י (או בהיעדרה ובחלוף 100 הימים) תדון הוועדה בבקשות ותחליט בהן עניינית.

עת"מ (נצרת) 29559-05-23 א.ק. אבירם יזמות והנדסה בע"מ ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח', פס״ד מיום  18/03/2024

ערעור על החלטת סגן רשמת האגודות השיתופיות (להלן – סגן הרשמת) ולפיה חברותה של המערערת במשיב (להלן – המושב) פקעה מכוח סעיף בתקנון המושב ומכוח סעיף בהסכם הקליטה עליו חתמה המערערת. במסגרת הערעור מתבקשת הצהרה כי חברותה של המערערת שרירה וקיימת ולא התקיימו הנסיבות לפקיעתה.

עמנ (י-ם) 24329-04-23 גיא נ' בני דרור – מושב שיתופי להתיישבות בע"מ, פס״ד מיום 19/12/23

 

 

מצ״ב פסק דין בעתירה מנהלית שניתן לאחרונה נגד המנהל הקובע כי רמ״י רשאית שלא לחתום על בקשה להיתר בניה רק מנימוקים תכנוניים! זה אמנם במרחב העירוני ובנסיבות מיוחדות. אך הכיוון נכון ושווה לקרוא את נימוקי בית המשפט

עת"מ (נוף הגליל) 29559-05-23 א.ק. אבירם יזמות והנדסה בע"מ ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח', פס״ד מיום 18/3/24

 

תנועת האיחוד החקלאי ותנועת המושבים (להלן: ״התנועות״) הגישו את עמדתן כ׳ידידות בית המשפט׳ לעתירה כנגד מועצת מקרקעי ישראל ורשות מקרקעי ישראל (להלן: ״רמ״י״) בנוגע לקביעת המועד הקובע לתשלום דמי רכישה.

לטענת התנועות לגישת רמ״י שמחשבת את המועד הקובע לתשלום דמי הרכישה (בעבר ׳דמי הסכמה׳) למועד עריכת השמאות ע״י שמאי מטעם רמ״י  אין כל בסיס וכי שיטה זו גורמת לכך שהמועד הקובע לתשלום מאוחר בין שנתיים לשלוש בממוצע ממועד בו נחתמה עסקת המכר, כאשר הזכויות בנחלה כבר עברו לידי הרוכש.

שיטה זו יוצרת עיוות חמור שיש בו משום פגיעה קשה במוכר, שכן התשלום הוא נדרש לשלם אינו משקף באופן ריאלי את שווי זכויותיו כפי שהיו בעת שמכר את הנחלה ועולה בשיעור ניכר על דמי הרכישה לו התחשיב היה נערך למועד העסקה.

לנוכח עמדה זו סבורות התנועות כי העתירה מוצדקת וכי ראוי להורות על ביטול את ההחלטה של רמ״י ולהורות שהמועד הקובע הינו מועד חתימת עסקת המכר.

העמדה הוצגה בבג״ץ 2834/23 קריין זאב ואח׳ נ׳ מועצת מקרקעי ישראל ואח׳.

עתירה מינהלית שהגישו בני זוג כנגד ועדת ההשגות על החלטות ועדות הקבלה על ישובים בנגב ובגליל (להלן:"ועדת ההשגות") וכנגד מושב רמות.

העתירה הוגשה נגד החלטתה של ועדת ההשגות מיום 26.7.2023, במסגרתה נדחתה ההשגה שהגישו בני הזוג על החלטת ועדת הקבלה במועצה האזורית גולן שלא להמליץ על מועמדותם של בני הזוג למושב רמות, עקב אי התאמה לחיי חברה בקהילה.

עת"מ(נוף הגליל) 13328-08-23 סבח ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח', פס״ד מיום 21/3/24

ערעור המופנה כנגד החלטת עוזרת רשם האגודות השיתופיות, אשר בהחלטתה דחתה בקשתו של רפי חודרה (להלן: "המערער") למינוי חוקר בעניין תיקון פנקס החברים בקיבוץ גינוסר (להלן: "הקיבוץ"), לאחר שהודיע לו על סיום חברותו.

עמ"נ (מנהלי)(ירושלים) 5114-11-23 חודרה נ' קיבוץ גינוסר , פס״ד מיום 11/12/23

 

 

בעבר, נתן וועד האגודה הסכמתו להשכרת המקרקעין לחברות הסלולר, אולם לאחר זמן חזר בו. בית המשפט הורה על סילוק האנטנות וקבע, כי הרשאה שניתנה ע"י האגודה להשכיר את הנכס "היא בגדר היתר של רצון טוב, שהאגודה יכולה לחזור בה ממנו ולבטלו בכל רגע." כן קבע בית המשפט, כי קרקעות המדינה ניתנו לאגודות החקלאיות לצרכי חקלאות, ולא לשם שירות של אינטרסים כלכליים שאין עניינם בחקלאות.

בית משפט השלום הורה לאחרונה לחברות הסלולר "סלקום" ו- "פלאפון" לסלק את האנטנות שהקימו במושב בית גמליאל על קרקע שיועדה לחקלאות. נקבע, כי אכן כעשרים שנה קודם לכן, וועד האגודה נתן את הסכמתו להקמת האנטנות, אולם על פי בית המשפט, אין הדבר מונע מוועד חדש לבטל את ההסכם, במידה ואינו תואם את גישתו.

ת"א (שלום)(רחובות) 57151-07-17 בית גמליאל מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע"מ נ' ינטה יוסף (המנוחה) ואח'. פס״ד מיום 25/01/24

תיקון חדש לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה-1975 מאפשר רשמית קיום הצבעות דיגיטליות באגודה שיתופית. התיקון קובע עקרונות מנחים לעניין קיום ההצבעות, אולם מאפשר לחברי האגודה השיתופית את החופש לעצב לעצמם את ההסדר הטכנולוגי הספציפי המתאים להם.

כפר חב"ד קידמה את בנייתן של 64 יחידות מגורים חדשות בשטחה במה שמכונה "פרויקט ההרחבה הצפונית". בתאריך 18.10.2011 היא נקשרה עם יזמים (להלן: "התובעים") בהסכם שאותו כינו "הסכם הייסוד". כחלק מההסכם, התובעים נטלו על עצמם לקדם את המיזם, אך קשר זה עלה על שרטון, ובתאריך 11.11.2016 הגיעו להסכם לסיום היחסים, אשר כונה "הסכם היפרדות". לצד סיום היחסים, בהסכם נקבע פיצוי כספי מטעם הנתבעת, המקיף גם את הוצאות התובעים, בסך כולל של 1,624,000 ₪ מתוכו כפר חב"ד 500,000 ₪ בלבד.

ת"א(שלום)(ת״א) 3978-08-18 הדר מ.א.י.א יזמות בע"מ ואח' נ' כפר חב"ד מושב עובדים של חסידי ליובאוויטש להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ , פס״ד מיום 04/12/23

 

 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.