בית משפט דחה תביעת רמ"י לפינוי כנגד חבר אגו"ש עמיקם והאגודה, למרות שהמקרקעין אינם חלק ממשבצת האגודה / עופר שרם, עו"ד

01 מאי 2022 המחברת/ת:
עופר שרם, עו"ד עופר שרם, עו"ד

בשנת 2015 הגישה רשות מקרקעי ישראל תביעת פינוי כנגד אגו"ש עמיקם וכנגד חבר אגודה ובעלים של זכויות בנחלה במושב עמיקם. על פי התביעה, עושה החבר שימוש בכ – 11 דונם נטועים בעצי זית כחלק מנחלתו, למרות שמעולם לא היו חלק ממשבצת האגודה.

במקביל להליכי התביעה, פעלה האגודה מול רמ"י להסדרת משבצת האגודה. חוזה המשבצת האחרון הוא משנת 2005, ומאוחר לו לא נחתם הסכם משבצת חדש.

במסגרת המגעים להסדרת המשבצת, נאות רמ"י להחליף קרקעות עם האגודה, כך ששטחים שהתבקשו על ידי האגודה יוכנסו למשבצת האגודה כנגד שטחים אחרים שיוצאו ממנה.

אבן הנגף האחרונה שמנעה את השלמת הסדרת משבצת האגודה הייתה סירוב רמ"י לאפשר את הכנסת השטח מושא תביעת הפינוי למשבצת האגודה, כנגד שטח אחר שיגרע ממנה.

לשיטת רמ"י, סירובו נעוץ במדיניות ששטחים "תפוסים" אינם יכולים להיכנס למשבצת האגודה, שהינ בעיקר לצורך חינוך הציבור ועל מנת שלא לעודד פלישה לקרקעות שלאחר מכן ישמשו בהליכי מו"מ להכשרתם.

על פי תפיסתו, דרש רמ"י לקבל פסק דין לפינוי כנגד החבר, ולאחריו לא שלל אפשרות של מתן רשות שימוש לחבר בקרקע, אלא שקודם לכל עמד על הפינוי.

במהלך המשפט, נמסרה מטעם ההגנה עדותו של מודד מוסמך בשם בני שפירא, שקודם לפרקטיקה הפרטית שהוא מנהל כיום, היה ראש מחלקת מדידות במחוז חיפה של רמ"י, והכין באופן אישי את מפת משבצת האגודה בשנת 1988, שם נכלל השטח מושא התביעה בתוך משבצת האגודה וחושב כחלק משטחי משבצת הקבע.

שפירא, שכיהן בשנת 1992 בתפקידו ברמ"י, הכין מפת משבצת למושב עמיקם גם לחוזה המשבצת משנת 1992 שזהה לזו משנת 1988, הכוללת גם היא את השטח מושא תביעת הפינוי.

למרות זאת ובאופן בלתי מוסבר, במפת המשבצת שצורפה לחוזה המשבצת משנת 1992 נגרע השטח מושא תביעת הפינוי, ללא שהוצגה כל החלטה בדבר גריעתו, שלא אגב הליכי הפקעה או שינוי יעוד, מבלי שניתן הסבר כלשהו על ידי רמ"י לגריעה, ומבלי שהובאו לראיות לסתור את עדותו של מר שפירא.

רמ"י לא הגישה את מפת המשבצת המקורית או הסופית משנת 1992, אלא קולאז' של מפות שונות בקני מידה שונים, ולמרות שהגורם המוסמך להכנת מפת המשבצת לשנת 1992 היה שפירא שהעיד שהשטח מושא התביעה היה צריך להיכלל בתוך משבצת מושב עמיקם.

חוזי המשבצת שנחתמו לאחר שנת 1992 ועד 2005, לא כללו את השטח מושא התביעה, והוא סומן בהם מחוץ למשבצת האגודה, למרות שחלק מהם כללו תוספת שטחים למשבצת האגודה.

נוכח עדותו של מומחה ההגנה שכיהן גם במועדים הרלוונטיים בתפקיד של מנהל מחלקת מדידות ברמ"י וידע להעיד מידיעה אישית שהשטח שקיים במשבצת האגודה במפת המשבצת שהכין בשנת 1988 צריך היה להיכלל בה גם בשנת 1992, נקבע על ידי בית המשפט שההחזקה בשטח על ידי החבר – אינה פלישה וגריעתו נותרה ללא הסבר.

בפסק דינו קיבל בית המשפט את גם הטענה שרשויות של המדינה כמו גם האגודה ראו בצדק בשטח חלק ממשבצת האגודה, ולפיכך הוא נמסר לשימושו של החבר כחלק מנחלתו.

גם בענין פיענוח צילומי האוויר העדיף בית המשפט את גירסת ההגנה על פי העד מטעמו של רמ"י אגב קביעתו שהשטח מוחזק על ידי חבר אגודה כבר משנת 1984 (עוד לפני שהמשק נרכש על ידי החבר הנתבע ואגב מתן אמון בעדי האגודה).

לאור קביעות אלה, מתח בית המשפט ביקורת על התנהלות רמ"י שסירבה לבקשת האגודה להסדרת השטח ולהכללתו במשבצת האגודה תמורת שטח אחר באותו הגודל שיגרע ממנו, וקבע כי מקרה חריג זה מחייב את רמ"י לסטות מהעיקרון שלא לנהל מו"מ לגבי שטחים פלושים, הואיל והוכח שהשטח היה חלק ממשבצת האגודה ונגרע ממנה ככל הנראה בטעות וללא החלטה מפורשת.

כחלק מהתנהלותו התמוהה של רמ"י, הצביע בית המשפט על מקרה דומה משנת 2003, שם נעתר רמ"י לבקשת האגודה להסדרת שטח "פלוש" של כ – 40 ד' שניטעו מחוץ למשבצת האגודה, והוא צורף למשבצת הקבע של האגודה לבקשת האגודה.

לא ניתנו הסברים מניחים את הדעת להסכמת רמ"י להכנסת השטח בשנת 2003, אל מול סירובה העיקש להסדיר את השטח בהליכים כאן ולהכלילו במשבצת האגודה כנגד שטח אחר שיצא ממנה.

ככלל, בית המשפט הצדיק את מדיניות רמ"י שלא להתיר צירוף שטחים פלושים למשבצת האגודה. אלא משהוכח שהשטח לא היה פלוש וממילא לא תיתכן בו זכות שימוש אלה למי שהוא חבר באגודה ובעניין זה – לחבר הנתבע, אין טעם לעמוד על צו פינוי הגם שלא ברור כיצד הוא יתרום לחינוך הציבור.

התביעה לפינוי ולחיוב בתשלום דמי שימוש נדחתה, ורמ"י חוייבה בתשלום הוצאות.

(ת.א. 26868-02-15, רמ"י נ' שפרלינג ואח' – שלום חיפה – פסק דין מיום 25.4.2022)

האגודה יוצגה על ידי עו"ד עופר שרם (עד לשלב הסיכומים), כיום שותף במשרד רנן, מרקס, שרם – עו"ד.

 

עו"ד אייל רגב יצג את החבר.

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.