השכן המזיק / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

08 מאי 2016 המחברת/ת:

השכן המזיק / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

      הקלק/י להורדת הקובץ:

7820610 (3.23 MB)

הקלק/י להורדת הקובץ:

7820610 (3.23 MB)

מטבע הדברים גובלים שטחים חקלאיים של מושבים וקיבוצים בשטחים חקלאיים של אחרים, כגון קיבוץ שכן, מושב וכו'. פסק דין שניתן לאחרונה*, דן בחובתם של החקלאים להיזהר שלא להזיק לשכנם החקלאי, ולאחריות לנזקים שנגרמו ברשלנותם. פסק הדין מלמד כי יש לנקוט משנה זהירות עת מבצעים פעולות העלולות לגרום נזק לשכן וכי נכון ורצוי להסדיר היחסים והאחריות של קבלנים המספקים שירותים לחקלאים. לאור חשיבות הנושא בחרתי להביא בפניכם את עיקרי פסק הדין.

מדובר בתביעה לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לחוות התבלינים של התובע, בעקבות ריסוס שבוצע על ידי הנתבעים במטע השקדים הגובל בחלקת התבלינים.

הכל החל כאשר התובע הוזעק לחלקה בה הוא מגדל תבלינים, שם נגלו לעיניו סימני צריבה בצמחי התבלין. התובע הזעיק מדריך חקלאי ממשרד החקלאות לאבחון הנזקים. המדריך קבע כי עלי התבלינים נצרבו כתוצאה מריסוס של חומר מסוג קוטל עשבים, וכי אופן התפשטות הנזק מצביע על כך כי הריסוס בוצע במטע השקדים. התובע טען כי עקב הריסוס נאלץ לבטל את שיווק התוצרת מחלקת התבלינים שניזוקה. אמנם הנתבעים באותו עניין היו קיבוץ שער גולן, בעליו של מטע השקדים, וקבלן הריסוס אשר הועסק על ידי הקיבוץ לצורך ביצוע הריסוס, אך האמור נכון מקל וחומר גם לגבי מושבים.

בין הצדדים לא היתה מחלוקת כי במועד הרלוונטי ביצע קבלן הריסוס, בהוראת הקיבוץ, ריסוס במטע השקדים של הקיבוץ. הנתבעים גם לא חלקו על טענת התובע כי כתוצאה מאותו ריסוס, נגרם לחלקת התבלינים נזק. גם הנזק עצמו, כפי שנאמד בחוות דעת השמאי מטעם בית המשפט, לא היה במחלוקת. לפיכך, המחלוקת נסבה אך ורק על שאלת האחריות לקרות הנזק, מי מהנתבעים נושא באחריות והאם לתובע בעצמו אחריות כלשהי לנזקיו.

בפסק דינו ציין בית המשפט כי קביעת האחריות האזרחית בעוולת הרשלנות מורכבת משלוש שאלות: הראשונה- היא האם המזיק חב חובת זהירות לניזוק, בהיבט העקרוני (האם ביחס לסיכון מסוים קיימת חובת זהירות) ובהיבט הקונקרטי (האם ביחס לניזוק פלוני, בנסיבותיו של אירוע ספציפי, קיימת חובת זהירות). את התשובה לשאלות הללו מוצאים במענה למבחן הצפיות, דהיינו, האם אדם סביר יכול וצריך היה לצפות את קיומו של הנזק. השנייה- האם המזיק הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו והאם נקט המזיק באמצעי זהירות סבירים למניעת הסכנה. השלישית- האם הפרת חובת הזהירות היא שגרמה לנזק. רמת הזהירות מחייבת לנקוט אמצעים לא רק כלפי סיכון ידוע אלא גם כלפי סיכון בלתי ידוע, אשר קיימת לגביו הסתברות סבירה של התרחשות. רמת הזהירות מחייבת נקיטת אמצעים כלפי סיכון אשר לגביו קיימת הסתברות סבירה כי יתרחש.

בשאלת אחריות הקיבוץ כמזמין הריסוס וכחקלאי השוכן בסמיכות לתובע- נקבע שהקיבוץ חב בחובת זהירות מושגית בהיותו הבעלים של המטע הסמוך לחלקה. משמדובר בשני חקלאים שכנים, שניהם צריכים לצפות את הסיכון הנשקף מריסוס אצל האחד לגידוליו של השני. הקיבוץ צריך ויכול היה לצפות את הנזק אשר נגרם לחלקה.

חובת זהירות קונקרטית תחול כאשר מזיק לא נקט אמצעי זהירות סבירים, הנמדדים לפי מבחן אובייקטיבי. כאשר בוחנים את המקרה הקונקרטי, המסקנה היא כי קיימת חובת זהירות קונקרטית של הקיבוץ כלפי התובע.

בשאלה האם הפר הקיבוץ את חובות הזהירות המוטלות עליו נקבע כי חובתו של מזמין הריסוס, בין השאר, לתת את הנחיות הריסוס, ולוודא כי נעשה שימוש נכון בחומרים. בית המשפט קובע כי לא הוצגו הנחיות כתובות, וכן לא ניתנו הנחיות בעל פה לקבלן. כמו כן הקיבוץ התרשל בכך שרכז המטע  מטעמו לא נכח במהלך הריסוס, לצורך הפיקוח ומניעת תקלות. עוד נקבע כי לכל הפחות, היה על הקיבוץ לעדכן את התובע כי בכוונתו לבצע ריסוס בחומרים שהזמין, על מנת לוודא כי אין בכך פגיעה צפויה כלשהי בגידוליו של התובע. כמו כן, עולה כי בידי הקיבוץ היו האמצעים הטובים ביותר למניעת הנזק אך דבר מאלו לא נעשה. לאור זאת, נקבע כי הקיבוץ הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו. לשאלה האם הפרת חובות הזהירות היא שגרמה לנזק עונה בית המשפט בחיוב, וקובע כי הקיבוץ חב ברשלנות.  

באשר לאחריות קבלן הריסוס כמבצע העבודה נקבע כי חלה עליו חובת זהירות מושגית בהיותו מפעיל המרסס ומשעה שריסוס הוא פעולה שעלולה לגרום נזק לגידולים חקלאיים. בענייננו נקבע כי חלה עליו גם חובת זהירות קונקרטית, בשעה שביצע ריסוס במטע שבסמוך לו חלקה עם גידולים אחרים. בשאלה האם קבלן הריסוס הפר את חובות הזהירות שמוטלות עליו, נקבע כי אכן לא נקט הקבלן בזהירות סבירה.

עוד נקבע כי לתובע אין אשם תורם לנזק שכן אין המדובר בנזק שיכול היה התובע למנעו.

לאור כל האמור, נקבעה חלוקת האחריות בין הקיבוץ לבין קבלן הריסוס- כך שלקיבוץ יוחסה אחריות כבדה יותר לנזק, בשיעור של 70%, ואילו קבלן הריסוס באחריות פחותה של 30%.

*ת"א (שלום-נצ') 782-06-10 שגיא כהן הדר תבלינים נ' קיבוץ שער הגולן ואח', לפני כב' השופטת רננה גלפז מוקדי (פורסם בנבו, 29.12.2015).

המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.