יצרני חלב בקיבוץ כפר יהושע מתנגדים לאופן חלוקת יחידות השתתפות כפי שהוחלט באגודה

14 אוק 2016 המחברת/ת:

הרקע

בשנת 1999 התקבלה החלטה בדבר הקצאתן של יחידות השתתפות בתנובה לאגודות השיתופיות החברות בה, כאשר מחציתן חולקו באופן שוויוני, ומחציתן על פי מפתח יחסי, בהתאם להיקף השיווק של התוצרת החקלאית.

עוד טרם הקצאת יחידות ההשתתפות, החלו בין האגודה, של מושב העובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ כפר יהושע, לחבריה דיונים בנוגע לאופן חלוקת יחידות ההשתתפות על פי המפתח היחסי ונמצא קושי לשייך את היחידות לענפי ייצור שונים ובזיהוי כמויות השיווק. לאור כך הוחלט על הקמת ועדה שתפעל להתחקות אחר נתונים אלו, ומר צור עסק בתחשיב.

בהמשך, הגיע לביהמ"ש העליון עניין ניר בנים, התדיינות משפטית עקרונית בסוגיית שיוך היחידות ע"פ מפתח יחסי, והאסיפה הכללית החליטה להשהות את הדיון עד למתן הכרעה עקרונית בעניין.

בשנת 2007 תנובה ביקשה מהאגודה את עמדתה בנוגע לכמות יחידות ההשתתפות שתרצה לממש. מספר חברים יצרני חלב, ביקשו מהאגודה שיחידות ההשתתפות בבעלותם, לא תימכרנה. בפועל החליטה האגודה לממש 57,359 יחידות, כך שלמעשה נמכרו כ-3,200 יחידות בניגוד לרצון בעליהם.

מספר שנים לאחר מכן, הכריע ביהמ"ש העליון בעניין ניר בנים, ונקבע כי כלל יחידות ההשתתפות ע"פ המפתח היחסי הן קניינם של החברים יצרני התוצרת ששווקה ולא של האגודה. האגודה נדרשה לחלוקת היחידות לאור הלכה זו.

לאחר ישיבות ודיונים, אושרה הצעת פשרה בדעת רוב ואלו עיקריה: יחידות שאינן מזוהות יחולקו באופן שוויוני בין כלל המשקים; יחולקו תשלומי איזון: מאחר ובהחלטת תנובה אין ביטוי למספר שנים מוקדמות, הוחלט שכל משק יקבל לא פחות מ-400 יחידות השתתפות, בעזרת מימון והשלמה באופן יחסי מכלל הנחלות שיש להן יותר מ-400 יחידות; הדיבידנדים שהתקבלו מתנובה טרם מכירתה יחולקו באופן שווה.

לטענת התובעים, ישנם סעיפים בהחלטת האגודה, אשר סוטים מהחלטת ניר בנים באופן שיש להורות על ביטולה. לשיטתם, תשלומי האיזון הינם חלוקה שרירותית המביאה לתוצאה מעוותת, בעיקר משום שלפי החלטת תנובה השנים המוקדמות אינן רלוונטיות, ובשל שניתנו תשלומי איזון גם למשקים שכלל לא היו קיימים בשנים המוקדמות.

עוד נטען, כי גם ההחלטה על חלוקת הדיבידנדים נוגדת את הלכת ניר בנים, בכך שמורה על חלוקה שוויונית ולא דיפרנציאלית. לטענתם, אם יחידות ההשתתפות שחולקו ע"פ המפתח היחסי שייכות להם, אין כל סיבה שהדיבידנדים שהתקבלו מכוח יחידות אלה, יהיו שייכים לכלל חברי האגודה.
מנגד, לטענת האגודה יש לבצע הבחנה מעניין ניר בנים, לאור אי הבהירות באשר לנתונים, שאינה מאפשרת חלוקה מתמטית טהורה. זאת, בהתאם לסייג בהלכת ניר בנים, לפיו כל מקרה יבחן לפי נסיבותיו הספציפיות. עוד טענה האגודה כי הלכת ניר בנים, עוסקת ביחידות השתתפות ולא בדיבידנדים, ולכן אינה מחייבת בנושא הדיבידנדים, ועל כל פנים ההחלטה מטיבה עם יצרני החלב.

לגופו של עניין טענה האגודה, כי חולקו כ-97.5% מיחידות ההשתתפות היחסיות באופן דפרנציאלי, בין היתר על סמך נתוני הדו"ח של מר צור, ואף יתכן שבכך היטיבו עימם. על רקע זה, תשלומי האיזון זניחים בפגיעתם ביצרנים, ומטרתם לפצות על פערי נתונים שאינם בנמצא.
בנוגע לטענה כי תנובה לא מתייחסת לשנים המוקדמות בהחלטתה, טענה האגודה כי היא עצמה חויבה בהון מניות, ובכך תרמה לשוויון של יחידות  ההשתתפות.

דיון והכרעה

ביהמ"ש דן בעקרונות העזרה ההדדית ועזרת הגומלין כאבני ייסוד של החזון הקורפורציה או במסגרת מושב העובדים. האגודה השיתופית מבוססת על קשר אישי בין החברים, המשתפים פעולה למען רווחתם המשותפת.

לאחר השקעתו הרבה של מר צור, אותרו כ-90% מסך היחידות היחסיות ואלו יוחסו למשקים השונים, כאשר יש בהם מימד משוער לאור העדר נתונים ואיננו ייחוס קנייני מוחלט. כ-5% מסך היחידות היחסיות הוגדרו כ"בלתי מזוהות", והוחלט לחלקן באופן שווה לכלל משקי האגודה, על אף שברור שאינן שייכות למשק החלב, ובכך היטיבו עם הרפתנים ומאידך שאר המשקים לא זכו לשיוך המשקף תרומתם.

ביהמ"ש קבע כי החלטת האיזון, על אף שהיא מתקנת את המעוות באופן שרירותי והמספר הינו סתמי, יש בה מימד ראוי ואף מתבקש כאשר חלוקה מתמטית "טהורה" איננה אפשרית בנסיבות המקרה. כך למשל, מי שאין ביטוי לתרומתו להון האגודה, פוצה.
התקבלה הטענה בדבר זניחות הפגיעה בקניין התובעים. כאשר בפועל 97.5% מסך יחידות ההשתתפות חולקו בהתאם להלכת ניר בנים, ומשלא הוכח כי ישנו ייחוס מדויק, נקבע כי הפגיעה מידתית ואף מינורית, ולכן הכלל שלא להתערב בהחלטות אסיפת האגודה גובר. לשיטת ביהמ"ש מוקד הדיון הוא מידת הפגיעה ביצרנים, ולא התוספת למשקים הקטנים.

ביהמ"ש דחה את טענת התובעים לגבי תשלומי האיזון. ראשית נקבע, כי תשלומי האיזון היוו מענה לחלוקה שוויונית של יחידות בלתי מזוהות, אשר היטיבה עם מרבית הרפתנים. שנית וחשוב מכך,

לאור מאפייני מוסד מושב העובדים, המשמעות הזניחה של החלטות האיזון והיעדר אפשרות חלופית לחלוקה מדויקת, נקבע כי מדובר בהחלטה מידתית וראויה שאין להתערב בה. זאת, ביחוד לאור ההלכה כי יש לנהוג  באיפוק וריסון בנוגע  לביקורת שיפוטית על החלטות אסיפה כללית.

התקבלה טענת התובעים כי חלוקת הדיבידנדים מנוגדת להלכת ניר בנים. נקבע כי לאחר שמנגנון החלוקה נקבע כפי שנקבע, לא ניתן לנתק מלאכותית בין הדיבידנד למניה עצמה, והסיבה שאין לכך התייחסות בעניין ניר בנים, היא שזה מובן מאליו.

סיכום

בית המשפט ביטל את החלטת האסיפה הכללית בעניין חלוקת הדיבידנדים באופן שוויוני, אך הותיר על כנה את ההחלטה בדבר תשלומי איזון לחלק מהמשקים.

לאור העובדה שרק חלק מהתביעה התקבל, על כפר יהושע לשאת רק בחלקן של הוצאות התובעים, בסך כולל של 30,000 ₪.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.