הודעות

האגף לגורמי ייצור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין חקלאים חדשים וחקלאים פעילים אשר אין להם הקצאה לעובדים זרים לשנת 2024  להגיש בקשה לקבלת המלצה למתן היתר כאמור, לצורך העסקת עובד/ים זר/ים בשנת 2024. ניתן להגיש הערות לנוהל התמיכה עד התאריך 17.06.2024 יום שני י"א בסיון תשפ"ד בחצות לדואר האלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מטרת התמיכה היא להגדיל את היקף שיווק העגבניות מייצור מקומי בעונת הסתיו. סכום התמיכה יחושב לפי הגדלת היקף היצור (בטונות), כאשר סך התקציב יעמוד על כ-12 מיליון ₪.
סעיף 25א לחוק המים, התשי"ט-1959 קובע, כי שר החקלאות ופיתוח הכפר יקבע בתקנות אמות מידה להקצאת מים בידי מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב ברישיונות, לצריכה למטרת חקלאות. לפי סעיף זה, הותקנו תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח – 2018, הקובעות הוראות קבע בעניין הקצאת מים לחקלאות (להלן – התקנות העיקריות). בטיוטת התקנות המוצעת, מוצע לבצע מספר תיקוני הגדרות, וזאת בעקבות הניסיון שנצבר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בזמן שחלף מאז התקנת התקנות העיקריות
בחוזר עדכון על הודעת המוסד לביטוח לאומי, כי בעקבות תיקון בחוק, המוסד לביטוח לאומי ישלם למעסיקים פיצוי עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות, שהמעסיקים שילמו עבור העובדים בתקופה בה שירתו במילואים. תקופת הזכאות לפיצוי הינה מה-7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2024.
בהמשך להחלטת ממשלה שמספרה 1377 מיום 04.02.2024 שעניינה "תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית באזורי עדיפות לאומית - תיקון החלטת ממשלה", משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות להגשת בקשות תמיכה עפ"י "מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים בישובים כפריים, אשר מקיימים פעילות חקלאית נרחבת" עבור שנת 2024 (שפורסמו על ידי משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשנת 2023).

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.