חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים / איתן מימוני עו״ד

16 מאי 2017 המחברת/ת:

עד לאחרונה, לבד מעסקאות מסוימות המבוצעות ע"י משרדי ממשלה, לא היו כללים המסדירים את עניין מועדי התשלום לספקים אשר מתקשרים עם גופים ציבוריים. כך, נוצר מצב, בו גופים ציבוריים שאינם משרדי ממשלה, כגון רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, מתנהלים במועדי תשלום ארוכים  המגיעים לשוטף פלוס 90, ולעיתים אף לשוטף פלוס 120.

העדר הסדרתם של תנאי תשלום במשק פוגע בעסקים קטנים אשר סובלים מבעיות מימון, וכן בגופים המזמינים שירותים מאותם עסקים בשל המחיר היקר אותו הם נאלצים לשלם עקב התשלומים הדחויים.

למניעת הפגיעות הללו, נחקק לאחרונה חוק מוסר תשלומים לספקים – תשע"ז-2017, אשר מסדיר את נושא התשלומים של גופים ציבוריים במשק, מתוך מטרה "ליישר קו" במצב הקיים במשק בישראל, ולמעשה יש בו כדי להשפיע רבות על התנהלותם של רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים בכל נושא ההתקשרות מול ספקים.

החוק, אשר ייכנס לתוקפו ביחס לרשויות מקומיות ארבעה חודשים מיום פרסומו, קרי ביום   1.8.2017 (אלא אם ידחו זאת השרים), מבחין לעניין מועדי התשלום בין גופים המוגדרים כרשויות מדינה או משרדי ממשלה, לבין רשויות מקומיות וגופים ציבוריים נוספים.

ביחס לרשויות מקומיות, לרבות תאגידים עירוניים (ולמעט רשויות מקומיות בהבראה) – קובע החוק, חובת תשלום לספקים לא יאוחר מ-45 ימים מתום החודש בו הומצא החשבון, ובעסקאות לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, לא יאוחר מ-80 ימים מתום החודש בו הומצא החשבון.

על אף האמור, במידה ומדובר בעסקה הממומנת, כולה או חלקה, באמצעות מימון חיצוני, קרי – תמיכה או תקצוב מהמדינה למטרה ייעודית, או הקצבה שמתקבלת מאת גוף מתוקצב, תוכל הרשות המקומית בתנאים מסוימים לדחות את המועד לתשלום החלק היחסי שממומן במימון חיצוני עד לתום 10 ימים מיום קבלת המימון.

לשם כך, נדרשת הרשות למסור לספק הודעה בכתב על שיעור המימון החיצוני מההיקף הכולל של העסקה, מקור המימון החיצוני והאפשרות לדחות את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות מימון חיצוני, וזאת לא יאוחר ממועד ההתקשרות (ואם ההתקשרות נעשית במכרז – במועד פרסום המכרז).

בכל מקרה, לא תוכל הרשות לדחות את מועד התשלום מעבר ל-150 ימים מהיום בו הומצא החשבון ע"י הספק, וזאת גם בטרם קיבלה את המימון החיצוני.

כמו כן, קובע החוק כי תמורה שלא שולמה לספק במועדים המפורטים בו, תחייב את הרשות בתשלום הפרשי הצמדה וריבית, וכעבור 30 ימים גם בתוספת ריבית פיגורים.
אין ספק כי ההוראות הללו, כמו גם הוראות נוספות בחוק החדש, צפויות להשפיע באופן משמעותי על התנהלותם של רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, ונכון להיערך לביצוע החוק ככתבו וכלשונו מבעוד מועד.

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.