מושב יפצה חבריו לאור חלוקה בלתי שוויונית של חלקות / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד ונוטריון, בוררת ומגשרת

איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

בהליך בוררות בין המושב לחבריו, בו ייצגתי את החברים,  נקבע, כי על מנת לעמוד בעקרון השוויון בין חברי אגודה שיתופית, אין די בחלוקת נחלות השוות בגודלן, אלא יש לבחון גם את טיב הקרקע ומועד חלוקתה.

פסק בוררות חייב אגודה שיתופית, המסווגת כמושב עובדים, לפצות חברים באגודה בגין הפרת עקרון השוויון במסגרת חלוקת קרקעות בפרויקט הרחבה. הפיצוי ניתן בגין חלוקת קרקע בטיב נמוך יותר בהשוואה לחברים האחרים, איחור של שנים בהקצאת הקרקע וכן לחץ מים נמוך בנחלות החברים התובעים. טענת האגודה לפיה השוויון לא הופר שכן כל החברים קיבלו חלקה זהה בגודלה – נדחתה. פסק הבוררות קיבל משנה תוקף לאחר שהשגה שהוגשה על ידי המושב לרשם האגודות השיתופיות נדחתה לאחרונה. חברי המושב, הן בבוררות והן בדיון בפני רשם האגודות השיתופיות, יוצגו על ידי הכותבת.

סיפור המעשה

המושב החל בשנת 2013 בפרויקט לפיצול נחלות וביצוע הרחבות במטרה להגדיל את מספר יחידות הדיור במושב. במסגרת הפרויקט הופקעה על-ידי המושב אחת מחלקות החברים התובעים. בתמורה התחייב המושב להעביר לידיהם חלקה זהה בגודלה בשטח מטע האבוקדו המשותף של המושב. ואולם, החלקה לא הוקצתה אלא כעבור שנים רבות. כמו כן, השטח שהוקצה בסופו של דבר היה במצב גרוע ביחס למצב השטחים שקיבלו חברים אחרים במושב.

לנוכח זאת, הגישו חברי המושב באמצעותי תביעה כנגד המושב, אשר התבררה במסגרת הליך בוררות, במסגרתה העלנו שלוש טענות עיקריות:

ראשית טענו, כי הופלו לרעה ביחס ליתר חברי המושב, שכן הקרקע החלופית במטע האבוקדו המשותף של המושב אותה קיבלו היתה באיכות פחותה מהקרקע החלופית אותה קיבלו יתר חברי המושב;

שנית טענו, כי נגרם להם נזק כלכלי כבד, שכן הקרקע החלופית נמסרה להם רק כעבור שנים רבות, כאשר רק לאחר רק כ- 8 שנים ממועד תחילת הפרויקט ניתן היה לבצע נטיעה בקרקע החלופית. זאת, כאשר חברי מושב אחרים, אשר קיבלו קרקע חליפית במטע המשותף, החלו לקטוף מיד אבודקו;

שלישית טענו, כי לחץ המים בנחלותיהם היה נמוך במיוחד. בהמשך לאמור, תבענו בשם חברי המושב פיצוי עבור איכות הקרקע הירודה, העלויות שנדרשו להכשרתה, 8 "השנים האבודות" בהן נאלצו להמתין עד שניתן היה לזרוע בחלקה החלופית, והעלויות הנוספות להן נדרשו בגין לחץ המים הנמוך בנחלותיהם.

פסק הבוררות

במסגרת פסק הבוררות נקבע, כי המושב אומנם לא התרשל בניהול הפרויקט. עם זאת, לא היו קריטריונים ברורים לחלוקת הקרקעות בצורה שתהיה הוגנת כלפי כל החברים, אפילו לא בדמות הגרלה. הבוררת קיבלה את טענתנו להיעדר שוויון בחלוקת הקרקעות בין החברים, טיב הקרקעות שחולקו ומועד חלוקתן. בהמשך לכך נקבע, כי המושב נהג באפליה בחלוקת הקרקעות, הגם שייתכן ומדובר באפליה בלתי מכוונת.

הבוררת חייבה את המושב לפצות את חברי המושב התובעים בגין טיב החלקה, עלות הכשרת החלקה והעיכוב במסירתה. הכל בהשוואה ליתר החברים במושב שקיבלו חלקות באיכות גבוהה יותר ולא נאלצו להמתין שנים רבות כל כך. כמו כן, קיבלה הבוררת במלואן את טענותינו ביחס ללחץ המים הנמוך בנחלות וחייבה את המושב לפעול לאספקת מים תקינה וכן לפיצוי החברים התובעים בגין לחץ המים הירוד.

טענות הצדדים בהשגה

בעקבות פסק הבוררות הגיש המושב השגה לרשם האגודות השיתופיות במסגרתה טען:

ראשית, כי בניגוד לקביעת הבוררת, היו קריטריונים ברורים והוגנים לחלוקת הקרקעות בין החברים; כי כל אחד מהחברים במושב קיבל חלקה בגודל שווה; וכי לא היתה היתכנות מעשית לבצע השוואות מדויקות בין החלקות השונות.

אנו טענו מנגד, כי עיקרון השוויון בין חברי האגודה הינו עקרון על בדיני האגודות השיתופיות. במקרה הנדון, בפועל, היה אולי שוויון בגודל הנחלה שחולקה, אולם לא בטיב הקרקעות או מועד חלוקתן. עוד טענו, כי לאור עקרון השוויון היתה מוטלת על האגודה החובה לוודא, כי לחץ המים בכל הנחלות יהיה זהה.

רשם האגודות השיתופיות דחה את ההשגה על הסף

רשם האגודות השיתופיות קיבל את טענותינו, דחה את ההשגה על הסף וחייב את האגודה בהוצאות בסכום של 10,000 ₪.

נקבע, כי אכן, כקביעת הבוררת, לא ניתן להצביע על קריטריונים ברורים וחד משמעיים בחלוקת הקרקעות. לדברי הרשם, גם אם המושב אכן חילק לכל אחד מהחברים חלקה חלופית בגודל שווה, אין הדבר מסביר מדוע חלק מהחברים קיבלו קרקע בשטח המערבי של המטע, ממנו ניתן היה להתפרנס באופן מיידי, בעוד חברים אחרים קיבלו קרקע חלופית בחלק המזרחי, שאיכות הקרקע בו פחותה וכתוצאה מכך נאלצו להמתין מספר שנים לפני שיכלו לשוב ולזרוע. כלומר, גם במידה וטענת המושב בדבר שוויון בגודל החלקות הינה נכונה, אין פירושו של דבר כי המושב אינו צריך לפצות את החברים בגין טיב הקרקע הירודה ומועד חלוקתה המאוחר.

רשם האגודות השיתופיות דחה אף את טענות המושב לעניין לחץ המים. נקבע, כי מתוקף היותו של המושב ספק המים של החברים, עליו לספק לכל לקוחותיו לחץ מים ראוי. על פי רשם האגודות, לא יעלה על הדעת שלאור העובדה שהחלקות של חלק מחברי המושב נמצאות במקום גבוה יותר, יאלצו חברים אלה להסתפק בלחץ מים נמוך יותר בחלקותיהם, זאת ביחס ללחצי המים אותם מקבלים יתר חברי המושב. משכך, חלה על המושב החובה לוודא, כי לחצי המים בכל החלקות יהיו זהים ואף לפצות בגין כישלונו לעשות זאת בעבר.

סיכומו של דבר

עקרון העל באגודה שיתופית הינו עקרון השוויון, כאשר השוויון נבחן לא רק מבחינה פורמלית אלא גם מבחינה מהותית. במקרה של הפרת עקרון השוויון האמור, צפוי כי הערכאות הרלוונטיות לא יהססו להורות על תשלום פיצויים מתאימים. וכפי שנכתב בפסק הבוררות במקרה הנדון: "אם יש מי מחברי האגודה אשר מופלה ביחס לשאר החברים באותו המושב, או שהם נוהגים כלפיו בחוסר שוויוניות שכתוצאה ממנה נגרמה לו פגיעה כלכלית, אזי מגיע לו פיצוי".

  • המידע המופיע במאמר הוא כללי בלבד. ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.
  • הכותבת ייצגה את התובעים בהליך.

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.