רמ"י התרשלה בטיפול בחוכר וחויבה לשלם הפרשי דמי היוון / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

אביגדור ליבוביץ, עו״ד אביגדור ליבוביץ, עו״ד

במסגרת המאבקים מול רמ"י במטרה לשנות גזירות שנגזרו על המגזר הכפרי במהלך עשרות שנים עוד מקום המדינה - הוגשו ההליכים שתוארו לעיל ורבים נוספים. מצאנו כי לעיתים הרשות תעדיף לקבל "פסק דין" מאשר לקבוע נוהל מיטיב שיש לו השלכות רוחביות והשפעות תקציביות.

בתי המשפט שדנים בתביעות שהוגשו כנגד רמ"י לא פעם העבירו ביקורת על ההתנהלות של רמ"י ובייחוד בכל הקשור לעיכובים ולסבך הבירוקרטיה בהתנהלות מול החוכרים.

ביום 3.9.2023 ניתן פסק דין בבית משפט השלום בבית שמש על ידי כבוד השופט אופיר יחזקאל שקבע כי רמ"י התרשלה בתהליך הוצאת שומה לדמי היוון לבעל זכויות במגרש מקצועי במושב גבעת ישעיהו וחייב את רמ"י לשלם לחוכר הפרשי דמי חכירה, הפרש מס רכישה, החזר הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 350,000 ₪ (מעוגל).

 

העובדות בקצרה:

 1. בשנת 2000 התובע רכש זכויות במגרש מקצועי במושב גבעת ישעיהו.
 2. בשנת 2008 התובע הגיש בקשה לחתום על הסכם חכירה על מנת שיוכל לבנות בית מגורים.
 3. ביום 5.5.2009 הנפיקה רמ"י סיכום עסקה לפיו שומת דמי היוון עומדת על סך 278,929 ₪ - סיכום העסקה והשומה לא הועברו לתובע.
 4. התובע פנה במהלך החודשים שחלפו מעת הגשת הבקשה לרמ"י בדרישה לקבל את שומת דמי ההיוון ורק ביום 11.10.10 (17 חודשים ממועד הוצאת השומה על ידי רמ"י שלא הומצאה לתובע) - הודיע רמ"י לתובע לראשונה כי על מנת לקבל שומה לדמי היוון עליו לפנות מכולה שצוינה בדו"ח הפיקוח.
 5. ביום 16.11.10 הנפיקה רמ"י שומה מעודכנת לדמי היוון שעמדה על סך של 565,000 ₪ - שומה זו כמו הראשונה לא הומצאה לתובע.
 6. רמ"י שלחה פיקוח נוסף לנחלה ונמצא כי המכולה לא משמשת למגורים והתובע טען כי היא משמשת לאחסון ספרים.
 7. התובע המשיך בפניותיו לרמ"י בדרישה לקבל את השומה.
 8. בחודש אפריל 2011 רמ"י אישרה את העסקה ושלחה לתובע שובר תשלום על סך 606,749 ₪ ששולם על ידו ביום 17.6.2011 בצירוף הצמדה בסך 610,339 ₪.
 9. התובע פנה לרמ"י בטענה כי העיכובים בהוצאת השומה נבעו מההתנהלות של רמ"י ודרש לקבל בחזרה את הפרשי דמי ההיוון.
 10. רמ"י טענה מצידה כי הצבת המכולה במגרש היא זו שגרמה לעיכוב בהוצאת השומה ורק לאחר שהתקבל דו"ח פיקוח כי המכולה לא משמשת למגורים ניתן היה להמציא את השומה לתובע.

 

דיון והכרעה:

 1. בית המשפט בוחן את טענות הצדדים וקובע כי דין התביעה להתקבל.
 2. טענת התיישנות שנטענה על ידי רמ"י נדחתה על ידי בית המשפט בטענה כי רק ביום 16.11.10 הנפיקה רמ"י שומה חדשה לצורך העסקה ששולמה בחודש יוני 2011.
 3. בית המשפט קובע (בסעיף 63 לפסק הדין) כי רמ"י התרשלה בהתנהלותה כלפי התובע!!!
 4. טענת הצבעת המכולה מצד רמ"י שגרמה לעיכוב בהוצאת השומה -
 • בית המשפט מבהיר כי רמ"י ידעה עוד מסוף שנת 2008 על דבר קיומה של המכולה ששימשה לטענתה למגורים (לא הובאו תמונות או דו"ח פיקוח שמוכיחים כי שמשה למגורים) - ולא הודיע לתובע מיד עם היוודע הדבר על כך שהעסקה עלולה להתעכב והדבר פועל לרעתו של התובע.

     

 • בית המשפט קובע כלהלן:
  "בנסיבות אלה, אני סבור כי הנתבעת, בכובעה כרשות ציבורית האחראית על ניהול קרקעות המדינה, ובכלל זה על חתימת הסכם חכירה עם התובע, נדרשה להביא לידיעת התובע (אזרח אשר ביקש לחכור ממנה קרקע), בתוך פרק זמן סביר, את הצורך בפינוי המכולה, כתנאי לקידום העסקה"

ואולם, הנתבעת, חרף מספר פניות שפנה אליה התובע, בשנים 2009-2010, בבקשה לקדם את החתימה על הסכם החכירה, לא יידעה את התובע בדבר דרישתה זו, עד חודש אוקטובר 2010, עת חלפו שנתיים כמעט מהמועד שבו נודע לה דבר קיומה של אותה מכולה.

המדובר בתקופה העולה על הסביר בנסיבות העניין.

ואולם, מקום בו, לשיטת הנתבעת, לשמאות משנת 2009, תוקף מוגבל בזמן, אני סבור כי הנתבעת נדרשה ליידע את התובע - אשר כאמור פנה אליה שוב ושוב לעניין זה - בדבר עמדתה, תוך פרק זמן שיאפשר לתובע, להסדיר את נושא המכולה, באופן זה או אחר, בטרם תידרש הכנת שמאות חדשה, אשר עלולה להרע את מצבו של התובע, ביחס לזו הקיימת.

הנתבעת, מצדה, לא עשתה כן, אלא יידעה את התובע, כאמור, בדבר דרישתה בנוגע למכולה, רק בחודש אוקטובר 2010, בחלוף תקופה של שנה ועשרה חודשים מהמועד שבו נודע לה כי במגרש הוצבה מכולה, ובבד בבד כמעט עם פנייתה לקבלת שמאות חדשה.

בכך התרשלה הנתבעת בהתנהלותה כלפי התובע!!!

 1. בית המשפט מייחס לתובע אשם תורם שכן הוא יכול והיה צריך לדעת כי בהתאם להחלטות רמ"י ולפסיקה קיומן של חריגות בניה עלול להביא לעיכוב בחתימה על הסכם חכירה עימו - אך קובע כי לא מדובר באשם תורם מכריע ומעמיד את האשם התורם על 20%.
 2. בית המשפט מציין לעניין האשם התורם - כי העסקה הושלמה בסופו של יום ללא שפונתה המכולה ולאחר שרמ"י נוכחה בסוף 2010 כי המכולה לא משמשת למגורים וכי הקושי היה נעוץ בכך שרמ"י טענה כי המכולה משמשת למגורים ולא בעצם הצבתה.
 1. רמ"י טענה כי בנוסף למכולה מוצב קרוואן המחובר לבית המגורים ובית המשפט דחה טענה זו מהטעם שרמ"י לא העלתה כל טענה בעניין הקרוואן במסגרת ההליך אלא רק בשלב הסיכומים ולאור כך שהתובע לא נדרש בזמן אמת לבצע פעולה כלשהי הנוגעת לקרוואן אין לייחס כל משמעות לעובדת קיומו של הקרוואן.
 2. בית המשפט קובע כי יש לחשב  את ההפרש שאותו רמ"י נדרשת להשיב לתובע, בהתייחס לשומה מיום 5.5.2009 שעמדה על 278,929 ₪.
 3. רמ"י טענה כי הסכום אותו נדרש התובע לשלם מקורו בשמאות מוטעית ועל כן לא נגרם לתובע כל נזק! בית המשפט דוחה טענה זו ומבהיר כי רמ"י מבקשת לסתור שמאות ואישור עסקה שלה עצמה והיא לא הרימה את הנטל להוכיח כי אכן מדובר בשמאות מוטעית והיא לא יכולה להסיק מסקנות לעניין השווי ממגרשים אחרים.
 4. בסופו של דבר בית המשפט מחייב את רמ"י להשיב לתובע הפרשי דמי היוון, הפרשי מס רכישה, הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 350,000 ₪ (מעוגל).   
 5. פסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום עדיין לא חלוט שכן רמ"י עשויה להגיש ערעור.
 6. האמירות המפורשות של בית המשפט לעניין הרשלנות של רמ"י בטיפול בתובע והחיוב שהוטל על רמ"י בפסק הדין להשיב הפרשי דמי היוון לאור עיכובים שנגרמו נוכח התנהלות רמ"י - נותנים רוח גבית חשובה ביותר לבג"ץ שהגשנו בעניין המועד להוצאת השומות לדמי רכישה שלב הטיעון בעתירה זו הוא - שרמ"י היא זו שמעכבת את הוצאת השומות ולא ייתכן כי החוכר ישלם את הפרשי דמי ההיוון נוכח עיכובים של רמ"י ועל כן יש להשיב לעותרים את הפרשי השומה ממועד ביצוע העסקה ועד למועד הוצאת השומה.

ת"א 26895-11-17 דורון בן דוד נ' רשות מקרקעי ישראל ירושלים (שלום בית שמש):

מידע נוסף

 • הערת מערכת:

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.