מסלול דמי רכישה מיוחד למשפחות שכולות / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

אביגדור ליבוביץ, עו״ד אביגדור ליבוביץ, עו״ד

מזה כשלוש שנים אנו פונים לרשות מקרקעי ישראל בשם ארגונים המייצגים את המשפחות השכולות בדרישה להשיב על כנו את הפטור שניתן למשפחות שכולות בדמי הסכמה לפי החלטה 534 של מועצת מקרקעי ישראל.

בהתאם לתוספת השניה להחלטה 534 שכותרתה "הנחיות למתן פטורים מדמי הסכמה", ניתן פטור למשפחות שכולות מתשלום דמי הסכמה בעת מכירת נחלה.

להלן נוסח הסעיף בתוספת השניה:         
"בני משפחה של חייל שנספה במערכה או של חלל שנספה בפעולת איבה או בפעולות בטחון. בפסקה זו "בן משפחה" - בן-זוג, הורה או ילד שגילו אינו עולה על 18 שנים".

בהחלטה בפרק משנה 8.3 סימן ז' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בוטלו הפטורים וההנחות שהיו קבועים בהחלטה 534 לרבות הפטור למשפחות שכולות.

ביטול הפטור בגין דמי הסכמה והמעבר לגביית דמי רכישה בהתאם להחלטה, יצר עבור משפחות שכולות חבות כספית אדירה שלא היתה קיימת עד למועד יישום ההחלטה, דבר שפוגע באופן יסודי ומהותי בעיקרון הכלכלי והחברתי שגינו ניתן הפטור והוא - סיוע למשפחות שכולות, בנשיאת הנטל הכלכלי שרובץ עליהם לאור מצבם האישי, שאין צורך להכביר עליו מילים.

דמי הרכישה במקרים רבים ובייחוד במרכז הארץ ובאזורי עדיפות לאומית ב', גבוהים באופן משמעותי מדמי ההסכמה בגינם ניתן פטור בהתאם להחלטה 534, מה שיוצר חבות בלתי אפשרית כלפי המשפחות השכולות.

בהתאם לשיחות שניהלתי עם משפחות שכולות שמבקשות למכור את הנחלה או לבצע הליך של היוון הזכויות במסלול "דמי רכישה" על מנת לערוך חלוקה במשפחה, מצאתי כי המשפחות נמצאות במצב מאוד מורכב מבחינה משפחתית ורגשית והן עומדות מול שוקת שבורה ומתמודדות עם קשיים בלתי אפשריים במעבר הבין דורי ובחלוקת הנחלה, לאור עלויות ניכרות שנדרשות מהם בעת יישום יזום של ההחלטה ובעת מכירת הנחלה.

במכירת זכויות בנחלה נדרשים המוכרים לשלם לרמ"י דמי רכישה הנאמדים בסך של מיליוני ₪ במרכז הארץ ובאזורי עדיפות לאומית ב' ובנוסף לכך משולמים מס שבח והיטל השבחה מה שמביא לתוצאה לפיה, סכום הנטו שנותר בידי המשפחה הוא נמוך מ- 50% מהתמורה בגינה נמכרה הנחלה!

אין כל ספק, כי לא היתה כל כוונה אצל מקבלי ההחלטות לגרום למשפחות שכולות לנזקים כלכליים שישפיעו עליהן לשנים רבות. מצב זה עשוי להביא במקרים רבים לכך שבני המשפחה שמבקשים למכור את הנחלה, יימצאו בקשים כלכליים לאחר מכירת הנחלה, כאשר הנחלה מהווה ברוב המקרים הנכס המרכזי והעיקרי שקיים בידי המשפחה, דבר שיפגע באופן דרמטי בעתיד המשפחה.

לפיכך, ביקשנו לבצע תיקון בהחלטה כך שבעת מכירת זכויות או ביצוע הליך יזום של כניסה להחלטה במסלול "דמי רכישה, יתקבל פטור מתשלום "דמי רכישה", בהתאם לפטור שניתן במסלול "דמי הסכמה".

הבהרנו, כי ההשפעה התקציבית על קופת אוצר המדינה, בגין מתן הפטור המבוקש במכתבי זה, היא מזערית אם בכלל ומעל לכל, היא צורך קיומי מצד חברי וחברות הארגונים ומצד שני, מדובר בחובה של המדינה כלפי המשפחות השכולות.

פניתי במכתבים לרמ"י וכן לראשי הממשלה והשרים שהתחלפו במהלך התקופות ואף התקיימה לפני כשנתיים פגישה ברמ"י בנושא הבקשה לתקן את ההחלטה וחרף זאת, במהלך כשלוש שנים לא התקבלה כל החלטה.

ישיבת מועצת מקרקעי ישראל 13.9.2023:

ביום ראשון 10.9.2023 נודע לנו כי בישיבת מועצת מקרעי ישראל שתתקיים היום (13.9.2023) תעלה לדיון הצעה לתיקון ההחלטה בפרק משנה 8.3 סימן ז' סעיף 8.3.49(ב)(1)(ב) במסגרתה מבוקש לקבוע מסלול מיוחד למשפחות שכולות שמקנה הנחה בתשלום "דמי רכישה" כך שישולם על ידם 20% + מע"מ משווי חלקת המגורים הכוללת זכויות בניה קיימות ועתידיות למגורים (מסלול זה מוקנה כיום לכל מי שרכש נחלה לאחר 1.193).

נוסח התיקון המקנה את ההנחה קובע כלהלן:

"בן זוג או הורה של חייל שנספה במערכה או של חלל שנספה בפעולת איבה יחוייב בדמי רכישה בשיעור של 20% בלבד."

בהצעת ההחלטה קיימות לאקונות שיש לבחון אותן כגון הגדרת "בן זוג" או אי הגדרת "צאצא" כזכאי להטבה.

הצעת ההחלטה הועלתה לדיון לאחר שלוש שנים של פניות ולאחר פגישה שנערכה לפני שנתיים (כפי שהועלתה לדיון החלטה 979 ההיסטורית שביטלה את הפטור למשפחות שכולות) - מבלי שנערך דיון עומק עם נציגי הארגונים על מנת להבין את הצרכים של חברי וחברות הארגון, המשפחות השכולות וזאת חרף העובדה כי מדובר בהחלטה שהשלכותיה דרמטיות ביחס למשפחות השכולות.

הצעת ההחלטה שקובעת כי משפחות שכולות ישלמו סך של 20% + מע"מ בגין דמי רכישה, אינה עומדת בדרישות של הארגונים שביקשו להעמיד את המשפחות במצב דומה לזה שהיה בעבר עת ניתן הפטור מדמי הסכמה במכירת נחלה.

יובהר, כי לאחר תשלום "דמי רכישה יהוונו הזכויות למגורים הקיימות והעתידיות בחלקת המגורים ואכן מדובר בזכויות שונות בתכלית מאלו שהתקבלו לאחר תשלום דמי הסכמה - יחד עם זאת - בהתאם לדוגמא שתובא להלן, עמדת הארגונים היא כי יש לקבוע מסלול ייחודי למשפחות שכולות שיקנה את ההטבה הכלכלית שניתנה בדמי הסכמה גם בדמי רכישה.

על מנת להמחיש את הדברים נביא דוגמא:          

בעל/ת נחלה חבר/ת ארגון מוכר/ת את הנחלה או מבקש/ת לבצע היוון של הזכויות במסלול "דמי רכישה" באופן יזום.

שווי הנחלה 10,000,000 ₪.         

במסלול דמי הסכמה לפי החלטה 534 החישוב הוא כלהלן:           

10,000,000 ₪ - 2,000,000 ₪ (שווי מחוברים לדוגמא) = 8,000,000 ₪ X 33% (דמי הסכמה) X 1.17 = 3,088,000 ₪ - במסלול זה ניתן פטור מלא מדמי הסכמה למשפחות שכולות.

במסלול דמי רכישה החישוב הוא כלהלן:

שווי חלקת המגורים ללא פיתוח ומע"מ כולל פוטנציאל תכנוני - 8,000,000 ₪.

חישוב דמי רכישה - 8,000,000 ₪ X 20% (המסלול המוצע בהחלטה) = 1,600,000 ₪ X 1.17 = 1,872,000 ₪.  

הפער בין מסלול דמי הסכמה לדמי רכישה - 3,088,000 ₪ - 1,872,000 ₪ = 1,216,000 ₪.  

המצב שנוצר לעיל חוטא למטרה של מדינת ישראל שמבקשת לסייע למשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהן וכעת נדרשות לשלם מיליוני ₪ לרמ"י בעת מכירת נחלה או בעת ביצוע יישום יזום של ההחלטה בדמי רכישה.

בכדי להוריד את ההחלטה מסדרה יומה של המועצה המתכנסת היום (13.9.23) הועברו מכתבים בנוסח שלעיל, לכל הגורמים הרלוונטיים כולל למר יצחק גולדקנופף, שר הבינוי והשיכון והבוקר קיבלנו הודעה כי ההצעה ירדה מסדר היום וכי תתקיים פגישה בהנהלת רמ"י בנושא בכדי לעמוד על הצרכים של המשפחות השכולות ובהתאם לקבל החלטה מתאימה.

נציין, כי על סדר היום של המועצה המתכנסת היום נקבע דיון בשלוש הצעות נוספות שמתייחסות למגזר הכפרי ואחת מהן היא "עקרונות להסכמי גג עם רשויות מקומיות לצורך הסרת חסמי שיווק ופיתוח" - הצעת החלטה שקשורה להגדלת הצפיפות ביישובים הכפריים וקשורה לתיקון 5 לתמ"א 35.                                               

נאחל לכולם המשך הכנות מועילות לראש השנה עם הרבה כוונות לאחדות עם ישראל!

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.