בית המשפט דחה תובענה שבמסגרתה התבקש להורות כי האגודה אינה רשאית לכנס אסיפה כללית, אלא בכפוף להודעה מראש ופרסום בשני עיתונים / אורי זליגמן, עו"ד

בפסק דין מיום 20.6.2021, בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופט יעקב פרסקי) דחה תובענה שהגיש חבר המושב השיתופי משואות יצחק ("האגודה"), במסגרתה ביקש להורות כי האגודה אינה רשאית לכנס אסיפה כללית, אלא בכפוף להודעה מראש בת שבועיים ימים ופרסום בשני עיתונים יומיים, בהתאם לתקנה 5(ד) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה – 1975 ("תקנות הרשויות"). רשם האגודות השיתופיות צורף אף הוא על ידי החבר, כמשיב לתובענה, לשם קבלת עמדתו.

במסגרת המרצת הפתיחה טען החבר, כי טווח הזמן הקבוע בתקנון האגודה להודעה על כינוס אסיפה כללית אינו מספיק ללימוד החומר, במיוחד כשמדובר בהיקפים כספיים גדולים. החבר לא חלק על כך שהאגודה נוהגת לכנס אסיפות כלליות בהתאם לתקנונה, אך טען, כי הוראות הדין גוברות על התקנון וכי בהתאם לתקנה 5(ד) לתקנות הרשויות, חלה על האגודה בה למעלה מ- 200 חברים, חובה ליתן התראה בת שבועיים בטרם כינוס אסיפה ולפרסם את הזימון בשני עיתונים יומיים.  

האגודה, אשר יוצגה על ידי עוה"ד אביתר קנולר, יסמין אלבז ונצר ברטפלד ממשרד קנולר ושות', טענה כי דין התובענה להידחות תוך חיוב החבר בהוצאותיה.

לטענת האגודה, תקנה 5(ג) לתקנות הרשויות עוסקת באופן פרסום דבר קיומה של האסיפה הכללית וקובעת כי על האגודה להודיע בכתב על כינוס אסיפה כללית באחת מבין מספר דרכים חלופיות, והכל בהתאם להוראות תקנות האגודה, דהיינו התקנון שאושר ברוב מיוחד באסיפה הכללית.

תקנה 5(ד) לתקנות הרשויות, בה נאחז החבר, קובעת, כי על אף האמור בתקנה 5(ג) הנ"ל, באגודה שבה למעלה מ- 200 חברים, רשאית האגודה לבחור בדרך של פרסום דבר האסיפה הכללית בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל, אך במקרה כזה, יהיה עליה לעשות את הפרסום לפחות שבועיים מראש. התקנה נוקטת אם כן בלשון "רשאית", ועל כן, אין לחייב את האגודה לפעול לכינוס אסיפה באמצעות פרסום בשני עיתונים ובהתראה בת שבועיים מראש.

עוד טענה האגודה, כי הוראת הדין הנ"ל כלל איננה רלוונטית אליה, בהיותה מסווגת כמושב שיתופי, שכל חבריו מתגוררים ביישוב. בנסיבות אלה, מעולם לא בחרה, לא באמצעות הוראות תקנותיה, לא במסגרת החלטות האסיפה הכללית ולא על דרך התנהלות בפועל, לפרסם על דבר כינוסה של אסיפה כללית של חברי האגודה בשני עיתונים יומיים. לשיטת האגודה, תכליתה של תקנה 5(ד) היא לאפשר לאגודות שיתופיות בהן מספר רב של חברים שאינם מתגוררים או נמצאים במקום פועלה של האגודה (כגון אגודות מרכזיות בהן חברות אגודות שיתופיות רבות או אגודות לאשראי, לצרכנות וכיוצב') לפרסם הודעה על כינוס אסיפה כללית בעיתונות, אז נדרשת התראה בת שבועיים טרם כינוס האסיפה.

לטענת האגודה, משמעות מתן הסעד המבוקש, היא תיקון תקנון האגודה והתקנות על ידי בית המשפט, באמצעות "חקיקה שיפוטית". על כן, ככל שהחבר מעוניין בתיקון הוראות התקנון, קיימים מנגנונים בדין לתיקון התקנון באסיפה הכללית ולא באמצעות בית המשפט.

רשם האגודות השיתופיות הגיש עמדה התומכת במבקש ואולם בהמשך הוגשה עמדה מתוקנת בה נומק, מדוע לאחר עיון נוסף, תומכת רשמת האגודות השיתופיות בעמדת האגודה בשאלה המשפטית התלויה ועומדת.

בית המשפט קיבל את עמדת האגודה, והבהיר, כי לכל היותר רשאי החבר לפעול במטרה להביא לשינוי תקנון האגודה בהתאם למנגנונים העומדים לרשותו. התובענה נדחתה והחבר חויב בהוצאות האגודה בסך של 18,000 ₪.

יצוין, כי אילו היה בית המשפט נעתר ומורה על הסעד המבוקש, עלולות היו להיות לכך השלכות על אגודות רבות בהן למעלה מ- 200 חברים. ייתכן ואגודות אלה, אשר אינן נוהגות לפרסם על כינוס אסיפה כללית בעיתונות היומית, שבועיים מראש, היו נדרשות לעשות כן ואף להתמודד עם טענות המטילות ספק ביחס לתוקפן של החלטות עבר.

ה"פ 38420-11-20 (מחוזי ב"ש) מרדכי אדלר נ' משואות יצחק מושב שיתופי

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237