פנייה להגשת תכניות מקדימות לדו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים חקלאיים / שרית ויור, עו״ד

06 מאי 2021 המחברת/ת:
שרית ויור, עו״ד שרית ויור, עו״ד

ביום 21.4.2021 פרסמה רשות החשמל פרסמה ליזמים לקבלת בקשות למכסת חלוץ עבור מתקנים אגרו וולטאים מעל שטחים חקלאיים. תאריך אחרון למשלוח הבקשות: 15.7.2021. מפגשי וובינר יערכו באופן מקוון, בתאריכים 27.05.2021 ו- 21.06.2021 בשעה 11:00.

מטרת הפניה היא לבחון היתכנות להקמתם של מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בקרקע חקלאית מעובדת בדו-שימוש תוך שמירה על קיום חקלאות מניבה באופן מיטבי.

סעיף 6 בהחלטת הממשלה מס' 3484 מיום 17.7.2011, נותן בידי המדען הראשי של משרד האנרגיה סמכות לסווג מתקנים לייצור חשמל, כמתקני חלוץ של טכנולוגיות חדשניות )להלן: "מתקני חלוץ"(, לצורך השתלבות באסדרות מתאימות המפורסמות על ידי רשות החשמל. סיווג זה או דומה לו, יאפשר ליזם להצטרף לאסדרה של רשות החשמל ככל שקיימת מכסה פנויה, או אסדרה בתוקף,  או לאסדרה ייעודית אחרת כפי שיקבע על ידי רשות החשמל.

הפניה מיועדת להסדרת אישור המדענים הראשיים של משרד האנרגיה ומשרד החקלאות למתקני חלוץ על שטחים חקלאיים ולצורך קידום הסדרת המסגרות התכנוניות למתקני החלוץ. ההצעות שיבחרו יקודמו מול הרשויות השונות, כגון רשות החשמל, מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל.

ההצעות שתוגשנה תכלולנה שני חלקים: חלק ראשון, הצעה למתקן חלוץ שתוגש על ידי היזמים וחלק שני, הצעת מחקר מלווה לבחינת קיום של חקלאות מניבה באופן מיטבי, עליה יהיה אחראי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
הפנייה מציגה את הדרישות ליזם לשם קבלת אישור מתקן חלוץ ואת הדרישות למחקר המלווה ולחוקר.

מתקן חלוץ – משמעו: מתקן בתחום ייצור אנרגיה מתחדשת שיותקן למטרות דו-שימוש בקרקע חקלאית - כל מתקן לייצור חשמל )עם או בלי שילוב של אגירה של אנרגיה המסוגל להתחבר לרשת החשמל(. המתקן יהא ראשוני מבחינת הטכנולוגיה ו/או היקף הייצור, ו/או מבחינת האזור הגאוגרפי, ו/או מבחינת סוגי הגידולים, כך שהפעלתו המוצלחת תהווה הדגמה ליכולת היישום המסחרי של הטכנולוגיה ו/או המתקן. משך חיי המתקן יהיה כפי שיקבע באסדרת הרשות
הרלוונטית.

יזם יוכל להגיש מספר הצעות למתקני חלוץ במיקומים שונים או בגידולים שונים – כאשר כל הצעה תישפט בנפרד.

מתקנים יוקמו רק במיזמים שאושרה לגביהם עסקה ברשות מקרקעי ישראל בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות ובכפוף להוצאת היתר בניה כדין.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך ברית פיקוח בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1447 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1480 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי היוון היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מדור עסקי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.