פנייה להגשת תכניות מקדימות לדו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים חקלאיים / שרית ויור, עו״ד

ביום 21.4.2021 פרסמה רשות החשמל פרסמה ליזמים לקבלת בקשות למכסת חלוץ עבור מתקנים אגרו וולטאים מעל שטחים חקלאיים. תאריך אחרון למשלוח הבקשות: 15.7.2021. מפגשי וובינר יערכו באופן מקוון, בתאריכים 27.05.2021 ו- 21.06.2021 בשעה 11:00.

מטרת הפניה היא לבחון היתכנות להקמתם של מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בקרקע חקלאית מעובדת בדו-שימוש תוך שמירה על קיום חקלאות מניבה באופן מיטבי.

סעיף 6 בהחלטת הממשלה מס' 3484 מיום 17.7.2011, נותן בידי המדען הראשי של משרד האנרגיה סמכות לסווג מתקנים לייצור חשמל, כמתקני חלוץ של טכנולוגיות חדשניות )להלן: "מתקני חלוץ"(, לצורך השתלבות באסדרות מתאימות המפורסמות על ידי רשות החשמל. סיווג זה או דומה לו, יאפשר ליזם להצטרף לאסדרה של רשות החשמל ככל שקיימת מכסה פנויה, או אסדרה בתוקף,  או לאסדרה ייעודית אחרת כפי שיקבע על ידי רשות החשמל.

הפניה מיועדת להסדרת אישור המדענים הראשיים של משרד האנרגיה ומשרד החקלאות למתקני חלוץ על שטחים חקלאיים ולצורך קידום הסדרת המסגרות התכנוניות למתקני החלוץ. ההצעות שיבחרו יקודמו מול הרשויות השונות, כגון רשות החשמל, מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל.

ההצעות שתוגשנה תכלולנה שני חלקים: חלק ראשון, הצעה למתקן חלוץ שתוגש על ידי היזמים וחלק שני, הצעת מחקר מלווה לבחינת קיום של חקלאות מניבה באופן מיטבי, עליה יהיה אחראי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
הפנייה מציגה את הדרישות ליזם לשם קבלת אישור מתקן חלוץ ואת הדרישות למחקר המלווה ולחוקר.

מתקן חלוץ – משמעו: מתקן בתחום ייצור אנרגיה מתחדשת שיותקן למטרות דו-שימוש בקרקע חקלאית - כל מתקן לייצור חשמל )עם או בלי שילוב של אגירה של אנרגיה המסוגל להתחבר לרשת החשמל(. המתקן יהא ראשוני מבחינת הטכנולוגיה ו/או היקף הייצור, ו/או מבחינת האזור הגאוגרפי, ו/או מבחינת סוגי הגידולים, כך שהפעלתו המוצלחת תהווה הדגמה ליכולת היישום המסחרי של הטכנולוגיה ו/או המתקן. משך חיי המתקן יהיה כפי שיקבע באסדרת הרשות
הרלוונטית.

יזם יוכל להגיש מספר הצעות למתקני חלוץ במיקומים שונים או בגידולים שונים – כאשר כל הצעה תישפט בנפרד.

מתקנים יוקמו רק במיזמים שאושרה לגביהם עסקה ברשות מקרקעי ישראל בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות ובכפוף להוצאת היתר בניה כדין.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237