משתלמים בחקלאות = עובדים זרים? וגם, רגולציה = מטרד ונזק!!! / שמואל גלנץ, עו״ד

הסוגיה שבשורה העליונה שבכותרת נדונה בבית הדין האזורי לעבודה במשפט בו האשימה המדינה שותפות העוסקת בגידול צמחים ואת מנהלה באשמה של אי העמדת מגורים הולמים ל-45 עובדים / משתלמים / סטודנטים.

בדיון טענו הנאשמים שהללו אינם 'עובדים זרים' כמשמעות המונח על פי חוק עובדים זרים. להגנתם טענו הנאשמים בין היתר כי המפקחים נהגו שלא כדין מצד אופן פעולתם הטכני, בעניין זה לא נעסוק כאן כך גם לא נעסוק בפירוט הליקויים שהיו הסיבה להגשת כתב האישום.

ענייננו כאן הוא בטענה המהותית אותה טענו הנאשמים. אלה טענו כי הביקורת נעשתה שלא כדין כיוון ש'העובדים' נשוא כתב האישום הם סטודנטים ששהו בארץ כדין ומכל מקום אינם 'עובדים זרים'.

נטען שהעובדים שנמצאו באתר הינם סטודנטים אשר קיבלו אשרות ישיבה  ממשרד הפנים, האשרה ניתנה לאחר שהומצא אישור מאת מוסד חינוכי שבו נתקבלו כתלמידים והדבר אושר רשמית. בית הדין קבע כי העובדים הם סטודנטים שהעבודה אצל הנאשמת היא במסגרת לימודיהם והשתלמותם בחקלאות. במסגרת זו התחייבה הנאשמת לספק לסטודנטים עבודה מעשית 5 ימים בשבוע תוך קיום הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה וכן יום לימודים במוסד אקדמי.

בדיון צוטטו דבריהם של נציגי המדינה שנאמרו ללא קשר להליך מושא כתב האישום ושנאמרו בישיבת ועדת עובדים זרים בכנסת, דבריהם שצוטטו מפרוטוקול דיון בועדת עובדים זרים בכנסת תמכו בעמדת הנאשמים לפיה העובדים / הסטודנטים אינם 'עובדים זרים' על פי הגדרת הדברים בחוק עובדים זרים.

בפסק הדין זוכו הנאשמים מכל אשמה ובית הדין אף "נזף" במדינה עקב הגשת כתב האישום.

בעניין ליקויים במגורי העובדים / הסטודנטים יוער בסוגריים כי בית הדין קבע  שהמגורים שהעמידה הנאשמת לרשות העובדים, ככלל, עומדים בתקנים הנדרשים בהקשר להלנת עובדים זרים וככל שהיו ליקויים הרי היו אלה שוליים ולא משמעותיים.

לעניין מעמדם של העובדים / המשתלמים / הסטודנטים קבע בית הדין כי ראוי היה שיוצאו הנחיות ברורות לגבי מעמדם של הסטודנטים שבאים לישראל במסגרת תכנית השתלמות בחקלאות.

כאמור בית הדין זיכה את הנאשמים מכל אשמה תוך שהוא מציין: " גם אם היו הפרות מצדה של הנאשמת על פי תקנות מגורים הולמים (הוראות בטיחות בשפתם של הסטודנטים), הרי שמדובר בזוטי זוטות. מדינת ישראל מאז ומתמיד ראתה חשיבות בפיתוח ענף החקלאות והגנה על החקלאים על מנת לעודד את התעשייה המקומית החקלאית אשר הביאה גאווה לאורך השנים למדינת ישראל והפכה לאבני היסוד של ההתיישבות וסמל לישראליות. במקום שהמדינה תעודד תעשייה מקומית היא מגישה כתבי אישום כנגד חקלאים העמלים קשות על מנת להתפרנס ולייצא מרכולתם לחו"ל.
מסקנתי היא שלא היו ליקויים אבל אם היו ליקויים הם תוקנו. המאשימה גררה את הנאשמים להליך פלילי שלא לצורך
."

הנה כי כן, בית הדין מוקיר ומעריך את ענף החקלאות ומנגד, שוב, עודף מוטיבציה של מערכת רגולטורית העושה מעבר לנדרש ושלא על פי סמכות, פועלת באופן המטריד, הפוגע והמזיק להתנהלות מגזר פרודוקטיבי המפיק תוצרת חיונית לרווחת האוכלוסייה המקומית ולייצוא.

בשולי הדברים יצויין כי, ככלל, בארץ כ-4,000 משתלמים המגיעים מעשרות ארצות מאסיה אפריקה ומרכז אמריקה לתקופה של כשנה ומושמים במשקים ברחבי הארץ תכנית "המשתלמים" הינו מפעל משותף למשרדי החוץ, החקלאות והפנים והוא מוסיף כבוד ומייצר תועלת לקשרי החוץ של ישראל כמו גם למשתלמים ולחקלאים השותפים למפעל.

רשם: שמואל גלנץ, עו"ד

 העז 52402-03/17 מדינת ישראל / רשות האוכלוסין וההגירה נ' דנציגר משק פרחים "דן", גבריאל דנציגר

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237