נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה

נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה צילום: בביאן רפי, מרכז להבה נתיבות, מתוך אתר פיקיויקי

ביום 18 בספטמבר 2017, נחתם הסכם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") ומשרד האוצר בו סוכם על תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה שיהוו את הדור הבא בחקלאות (להלן: "ההסכם").

על פי הסכם זה שורטט מתווה תמיכה לשנים 2017-2018 במטרה לקדם חקלאים חדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות. כאמצעי למימוש תמיכה זו הוקצה למשרד תקציב בסך 45 מלש"ח.

לאור העובדה כי, נותרה יתרה תקציבית משנת 2018, אגף התקציבים במשרד האוצר אישר למשרד לנצל יתרה זו בשנת 2019 ומכאן פרסום נוהל זה.

מטרת התמיכה:

בניית הדור הבא בחקלאות וטיפול במשקים לא מעובדים בכל הארץ. כשכבר בעת חתימת ההסכם הוגדר "חקלאי חדש" כחקלאי אשר לא עסק כעצמאי בחקלאות ב-7 השנים האחרונות והמעבד קרקע חדשה או קרקע שלא עובדה לפחות 7 שנים.

על מנת לסבר את האוזן יובהר, כי מנהלת ההשקעות מכירה מזה שנים במונח "נקלט חדש" ככזה המתאר מתיישב חדש ביישוב חקלאי מתוכנן שנקלט ביישוב כאמור החל מ- 01.01.2015, ושהוקצה עבור הישוב אמצעי ייצור בהתאם לפרוגרמה וכן כי הוגדל תקן מספר הנחלות – והוגדר תקן מים, ע"י ועדת הפרוגרמות של המשרד [תוך בחינה כי אכן בפועל הוקצתה קרקע מרמ"י לטובת הנושא].

מטרת נוהל זה הינה לתמוך בד בבד באותם "חקלאים חדשים" פועל יוצא של ההסכם (ובכך בין היתר לעודד חקלאים לא פעילים שהנם בעלי חלקות מוזנחות לחזור לעבודה חקלאית ולעבד את אדמותיהם, לתמרץ כניסת עוסקים חדשים לתחום החקלאות הן לאלו שלא היו בעלי נחלות בעבר [ורכשו משק או קיבלו היתר עיבוד בהתאם להוראות חוק ההתיישבות החקלאית] והן לאלו שהינם בעלי נחלה אך לא עסקו בחקלאות משך זמן כמוגדר בנוהל זה). וכן לתמוך ב"נקלטים חדשים" כהגדרתם מטה (שממילא בהיותם "חדשים", לא עסקו בחקלאות בנחלתם החדשה ואשר על כן נמנים על קבוצת החקלאים החדשים).

המשרד מבקש להבהיר כי הנקלטים החדשים מושא נוהל זה הינם אלו שיישוביהם מצויים בפריפריה בהתאם לאזורי עדיפות לאומית לפי החלטת הממשלה 3738.

כמו כן יובהר כי, עפ"י דרישת אגף התקציבים במשרד האוצר, סעיפי השקעה בבעלי חיים אינם מהווים סעיפי השקעה מוכרים בנוהל זה.

מטרת מסמך זה הינה אפוא להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת תמיכה בהשקעות בגורמי ייצור.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.