מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים בחלקת המגורים בנחלה

מועצת מקרקעי ישראל החליטה בישיבתה האחרונה מיום 24/12/18 לאשר הצעת החלטה שמטרתה לעודד הסדרה של שימושים לא חקלאים בחלקת המגורים.

בהחלטה נקבעו כמה תנאים שרק העומדים בהם יוכלו להיכנס למתווה ההסדרה ואלו הם:

 1. תנאי לביצוע עסקה בהתאם להחלטה זו הינו הסדרת השימושים הלא מוסדרים בנחלה, ככל שישנם, לרבות תשלום בגין תקופת העבר ועד מועד ההסדרה בפועל והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה, בהתאם להחלטות מועצת רמ"י ונוהלי רמ"י.

 2. עבור חובות העבר שנוצרו עד מועד כניסתה לתוקף של החלטה זו- 6% מערך הקרקע למועד ההסדרה, אך לא יותר מתקופה של 4 שנים. (עד 24% מערך הקרקע במצטבר, גם אם תקופת השימוש הייתה גבוהה יותר).

 3. עבור חובות עבר שנוצרו ממועד אישור ההחלטה זו ועד למועד ההסדרה בפועל 6% מערך הקרקע לשנה או החלק היחסי ממנה.

 4. שיעור התשלום לשנה עבור חובות עבר למבני קיט כפרי יהיה 6% באזור שאינו אזור עדיפות לאומית, 4% מערך הקרקע באזור עדיפות ב', 3% מערך הקרקע באזור עדיפות א' ו-1% מערך הקרקע לשנה באזור קו עימות.

 5. הסדר זה לא יחול על שימוש לגביו ניתן פסק דין והתשלום בעד השימוש במקרה זה יעמוד על כל תקופת השימוש הלא מוסדר בנחלה. בסמכותה של ועדת פשרות של רשות מקרקעי ישראל במסגרת שיקול דעתה הבלעדי להחיל את ההסדר האמור במסגרת פשרה בהליכים המתנהלים בבתי משפט.

 6. ההחלטה תחול רק בנחלות בהן בעל הזכויות הינו מעל גיל פנסיה ורק בהתייחס לשימושים שניתן להסדירם.

זו רוח ההחלטה, אך מאחר והיא טרם פורסמה מה שיקבע יהיה נוסח ההחלטה כפי שיפורסם בקרוב ומי שעומד בתנאי ההחלטה, מומלץ שיחכה לפרסומה בטרם הסדרה.

יש לשים לב שההחלטה אינה גורפת והיא באה לתת מענה רק לבעלי זכויות בנחלה שמוגדרים כפנסיונרים.

ההחלטה ככל שהיא נוגעת בתעסוקה, עדיין מפלה את אזרחי המגזר הכפרי לעומת אזרחי המגזר העירוני באזורי עדיפות שבהם בעלי זכויות בישוב כפרי נדרשים לשלם מחיר מלא בעוד במרחב העירוני מקבלים עלי הזכויות הנחות לפי אזור עדיפות וגם משלמים על פי החלטה לשינוי יעוד וניצול.

ההחלטה היא כיוון נכון להסדרה כפי שהדבר נקבע בהחלטה 1101 של מועצת מקרקעי ישראל (שם נקבע תשלום של 5% לשנה ולא יותר מ-20% לגבי שימושי עבר וללא מגבלת גיל בעלי הזכויות).

החלטה 1101 , כזכור עברה את מבחן בג"ץ שנתן רוח גבית בהחלטתו ליישום ההחלטה שהותקפה בבג"ץ ובהרכב מורחב של 7 שופטים שדן גם "בהטבת המבצע" קבע בג"ץ כי "תשלום בגין שימוש לא חוקי לצורך הסדרתו לאחר מעשה, מהווה, איפה "פתרון ריאלי".." ובסעיפים 108-114 להחלטתם מנתחים שופטי בג"ץ למה ההחלטה לעודד הסדרה באמצעות תשלום מוקטן על שימושים בעבר היא ראויה.

פקידי רמ"י לא אפשרו לבעלי זכויות לבצע את ההחלטה ונתנו למימושה פרשנות שעיקרה את הטבת המבצע כפי שזו נקבעה בהחלטה.

התוצאה שאזרחים רבים במרחב הכפרי מצאו את עצמם בגדר עבריינים בשל חוסר יכולתם הכלכלית לממש את ההחלטה.

יש לשים לב כי בעל זכויות שנכנס למתווה ההסדרה, נהנה מתמריץ תשלום של 6% ללא הנחת אזור ועד 4 שנים (מקסימום 24%) ובתנאי שהוא גם מסדיר את השימוש קדימה.

אין חובה בהסדרה קדימה להוון את הזכויות ל-49 שנים ובעיקר הדבר נוגע לבעלי זכויות מבוגרים, או לשימוש שלא בהכרח נדרש להסדירו ל-49 שנים שבגינה נדרש תשלום גבוה.

על פי סעיף 4.2 בנוהל 37.04 של המנהל נקבע כי:

"בבקשה להסבת מבנה קיים לפל"ח בהתאם לתוכנית תקפה ניתן יהיה לאשר עסקה לתקופה הפחותה מ-49 שנה אך לא פחות מ-10 שנים וזאת בהתאם לבקשת בעל הזכויות".

 

לסיום

ההחלטה בהחלטה מטיבה לעומת המצב בפועל, אך מפלה לעומת המצב בשכננו העירוניים שבהם בעלי הזכויות גם נהנים מאזורי עדיפות וגם משלמים על פי שינוי יעוד וניצול ואלו דברים שיש להמשיך להיאבק עליהם על מנת שזכויותינו לא יהיו פחותות משכננו במרחב העירוני.

 

עומד לרשותכם!

ב ב ר כ ה,

דודו קוכמן

מזכ"ל האיחוד החקלאי

עודכן לאחרונה ב ראשון, 30 דצמבר 2018 13:09

פריטים קשורים

 • הסדרת הפרות בחלקות החקלאיות / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

  בתהליך העבודה ליישום ההחלטה המוסדרת בפרק משנה 8.3 סימן ז' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "ההחלטה") בוחנים ברמ"י כי בעלי הנחלה עומדים בארבעה תנאי סף:

  1. רישום חלקה א' של הנחלה בשלמות בלשכת רישום המקרקעין - ניתן לבצע את התהליך גם במקרה בו המושב נמצא בתהליך רישום תצ"ר או הוכחה של ביצוע תהליך רישום תצ"ר פרטני.
  2. תשלום חובות עבר - יש לשלם לרמ"י חובות עבר בגין דמי חכירה שנתיים, דמי היתר, דמי שימוש וכו'.
  3. הסדרת חריגות בניה ושימוש חורגים בנחלה.
  4. לא הוגשה תביעה לזכויות היסטוריות.
 • נוהל להסדרת הפרות במגזר החקלאי / דודו קוכמן, עו״ד

  הנהלת רשות מקרקעי ישראל פרסמה בימים אלה נוהל (B90/07) שכותרתו "הסדרת הפרות במגזר החקלאי".

  מטרת העל של הנוהל היא הסדרת ההפרות, אם במסגרת עסקה ואם בהפסקה / פינוי במידה ולא ניתן להסדיר את השימוש או כאשר המשתמש מחליט לוותר על השימוש הלא מוסדר.

  הסדרת ההפרות ככתוב בנוהל היא אינטרס של המדינה כמדינת חוק אך גם של בעל הזכויות החקלאי אשר אינו רוצה להיות מפר ואינו רוצה להיות תחת חשש מתמיד מצעדי אכיפה.

  הנוהל קובע תהליך מובנה, מועדים, פישוט של תהליכים ומנגנון תימרוץ להסדרה בהסכמה ומחמיר לעת הגשת תביעה.

  נוהל זה מאפשר למי שיש לו שימושים לא מוסדרים לנצל את ההזדמנות ולפעול להסדרת ו/ או הסרתם של שימושים שאינם מוסדרים על פי חוק או על פי החוזה מול רשות מקרקעי ישראל

 • "שבת אחים גם יחד" / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

  במסגרת התהליך לשינוי משטר הנחלות שמתרחש בימים אלה, נוכח הכניסה לעידן הנחלה המהוונת, במסגרתו אנו דורשים לבטל את האיסור על השכרת בתים בהיתר בנחלות, לבטל את חובת ההתגוררות בנחלה במקרים מיוחדים ולערוך שינויים מהותיים בגזירות לגביית דמי שימוש בנחלות והסדרה של נהלי עבודה שיאפשרו לבעלי נחלות להסדיר את המבנים בנחלות, ברשימה זו נבקש לדון בסוגיית ההתגוררות של אחים בנחלה שכידוע החלטות רמ"י אוסרות מגורים של אחים בנחלה לאחר פטירת ההורים.

  המטרה שלנו היא להראות כי ההוראות שנקבעו בהחלטה מס' 1 מועצת מקרקעי ישראל משנת 1965 היודעות בכינוין "משטר הנחלות", בוטלו בהחלטות רמ"י התקפות כיום כאשר מיישמים אותן בפרקטיקה, למרות שהדבר לא מקבל ביטוי בנוסח ההחלטות.

  הדרך שבחרנו לנקוט בה על מנת להביא לידיעת מקבלי ההחלטות את העובדה שהחלטות רמ"י הן אלו שיצרו את השינוי במשטר הנחלות והביאו לכך שהוא לא רלוונטי לימינו - היא באמצעות "מקרים מהחיים" שמציגים את האבסורד בצורה הטובה ביותר.

 • הסדרת הפרות במגזר החקלאי / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

  ביום 17.6.19 אושר נוהל עבודה חדש ברמ"י שמסדיר את הטיפול בחריגות בניה ושימושים חורגים, הסדרה של שימושים, הגשת הליכים משפטיים על ידי רמ"י ותשלום דמי שימוש.

  הנוהל קבע שני מסלולים: "מסלול הסדרה בהסכמה" ו- "מסלול הליך משפטי" והוא מתייחס לבעלי נחלות ולאגודות.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237