התחשבנות מחדש בהחלטה 1523 / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

אביגדור ליבוביץ, עו״ד אביגדור ליבוביץ, עו״ד

החלטה 1523 קובעת אפשרות ליישום בשישה מסלולים כלהלן:

  1. דמי כניסה 3.75% + מע"מ.
  2. דמי כניסה + השלמה לדמי פיצול מגרש מנחלה בתשלום 3.75% + השלמה
    ל- 29.25% משווי המגרש המפוצל.
  3. "דמי רכישה" בתשלום 33% + מע"מ.
  4. "התחשבנות מחדש" עבור עסקאות שבוצעו לאחר 9.6.11.
  5. מסלול "הנחה" 20% עבור עסקאות שבוצעות אחרי 1.1.93.
  6. מסלול "הנחה" עבור עסקאות שבוצעו לפני 1.1.93 - קיזוז 80% מדמי ההסכמה בתוספת הפרשי הצמדה ולא פחות מ- 20% (הנחה של 13% מקסימאלי).

"התחשבנות מחדש":

מהי התחשבנות מחדש?

בהתאם להחלטת הנהלה מיום 17.1.12 שמספרה 3139, ניתנה לבעל הנחלה אפשרות לבקש קיזוז מלא של התשלומים ששולמו על ידו לאחר מועד בג"ץ פורום הערים העצמאיות שניתן ביום 9.6.11 בתהליכים שבוצעו על ידו בנחלה במסגרת שלושה תהליכים:   מכירת זכויות, תוספות בניה, פיצול מגרש מנחלה.

כלומר - ככל והחוכר שילם תשלומים לפי ההחלטות שהיו קיימות באותה עת לאחר 9.6.11 ובהחלטה 1523  התשלומים שהיו חלים עליו הם נמוכים יותר, בעל הנחלה זכאי לבקש מהרשות "התחשבנות מחדש" ובהתאם לכך הוא זכאי להשבה של כספים ששולמו על ידו ביתר.

מתי נגיש את הבקשה להתחשבנות מחדש?

את הבקשה להתחשבנות מחדש יגיש בעל הנחלה בתוך שנה מהמועד שבו הרשות תודיע על הפעלתה המלאה של ההחלטה.

נכון למועד זה הרשות החלה ביישום ההחלטה בכל המרחבים וניתן להגיש בקשות להתחשבנות מחדש, למרות שעדיין לא פורסמה  הודעה על הפעלתה המלאה של ההחלטה, לאור חשש מעומס כבד על המחלקות בהגשת בקשות להתחשבנות מחדש, בגין פעולות שבוצעו בנחלות בכל הארץ החל מיום 9.6.11.

מה יעלה בגורלו של בעל נחלה שלא יגיש בקשה להתחשבנות מחדש בתוך שנה מהודעת הרשות על הפעלה מלאה של ההחלטה?

במועד שבו הרשות תפרסם את יישום ההחלטה בעלי הנחלות יידרשו להגיש את הבקשה להתחשבנות מחדש. הבקשה תוגש בטופס ייעודי שנמצא באתר הרשות והיא תוגש על ידי מוכר הנחלה אלא אם הנחלה כבר נרשמה ע"ש הקונה. נזכיר כי היישום של ההחלטה כרוך בעמידה במספר תנאי סף כאשר העיקרי הוא הסדרה של שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלה.

עוד נזכיר – כי על הטופס ששמו "התחשבנות מחדש" יחתמו המוכרים והקונים ויש ליתן לכך ביטוי בהסכמי המכר לרבות בכל הקשור לעמידה של הקונה בתנאי הסף בעת שבו תוגש הבקשה ליישום ההחלטה.

הסדרת שימושים חורגים לצורך יישום החלטה 1523:

בכדי לקדם את יישום החלטה 1523 נקבע בהחלטת הנהלה 3967 כי חוכר שיגיש בקשה להסדיר שימושים בנחלה עד ליום 31.12.17 ישלם דמי שימוש עבור 7 שנים בלבד. לאחרונה ההחלטה הוארכה לאור כך שיש כוונה לאפשר את יישום החלטה 1523 ולתת תמריץ לבעלי הנחלות להסדיר את השימושים ולעמוד בתנאי הסף ליישום ההחלטה.

נמליץ לבחון את ההסדרה של השימושים בנחלה בכדי להימנע מתשלום דמי שימוש, שהם כאמור קנס המשולם עבור 7 שנים אחורה ולא מסדיר שימושים בנחלה בגינם יידרש בעל הנחלה לשלם תשלומים נוספים מעבר לדמי השימוש.

האם בעל נחלה שלא יגיש בקשה ליישום ההחלטה בתוך שנה ממועד פרסום ההודעה יאחר את הרכבת ולא יוכל לקבל את הזיכוי בגין התשלומים ששולמו על ידו במסגרת "התחשבנות מחדש"?

התשובה לשאלה זו לא נמצאת בהחלטה 1523 אך אין מנוס מלקבוע כי התשובה לעניות דעתנו היא שלילית!

כלומר - הרשות לא תוכל לטעון כי בעל נחלה שלא הגיש את הבקשה להתחשבנות מחדש בתוך שנה לא יוכל ליהנות מההטבות שמקנה האפשרות ל"התחשבנות מחדש", שכן הדבר יגרור פגיעה בלתי הפיכה בזכות הקניין ובאינטרס ההסתמכות והשוויון שעל הרשות לנהוג כלפי בעלי הנחלות. אי יישום ההחלטה במועד כאמור, עשויה לנבוע מנסיבות רבות ומגוונות ולא כולן תלויות בבעל הנחלה.

בג"ץ עופר פירט ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח':

ביום 15.1.18 ניתן על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ פסק דין במספר עתירות שהוגשו לעניין מועד "ההתחשבנות מחדש" בהחלטה 1523 וכן בערעור שהוגש על ידי רמ"י על פסק דין של בית המשפט המחוזי שקבע כי המועד להתחשבנות מחדש יחול במועד שבו נחתמה על ידי שר האוצר החלטה 1155 כלומר ביום 4.9.08.

הטענה בעתירות היתה כי יש לבצע את ההתחשבנות מחדש החל ממועד אישור החלטה 979 המעודכנת כלומר מיום 27.3.07. טענת הרשות היתה כי יש לבצע את ההתחשבנות מחדש בהתאם למועד שנקבע בהחלטת מועצה 1464 שיישמה את החלטת הנהלה 3139 נכון ליום 9.6.11.  

התוצאה היא שבג"ץ דחה את העתירות וקיבל את הערעור של רמ"י על פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי וקבע - כי מועד ההתחשבנות מחדש הוא נכון ליום 9.6.11.

כלומר - בגין הפעולות שבוצעו בנחלה לאחר יום 9.6.11 יינתן זיכוי מלא בתוספת הצמדה בגין תשלומים ששולמו על ידי בעלי הזכויות בהתייחס לשומות שיוצאו כיום בגין:" דמי רכישה", "דמי פיצול מגרש מנחלה", "תוספות בניה".

המלצות לביצוע:

לסיום נבהיר כי לאור כך שהרשות מיישמת את ההחלטה בפועל ניתן להגיש בקשות להתחשבנות מחדש כבר כיום בכל המרחבים וכדאי להקדים ולהגיש את הבקשה במסגרת יישום ההחלטה ולא לחכות לפרסום ההודעה על ידי הרשות שעשויה להגיע בחודשיים הקרובים.

נמליץ לבעלי נחלות שביצעו מכירה של נחלות ושילמו דמי הסכמה או שילמו עבור פיצול מגרש מנחלה או עבור תוספות בניה, החל מיום 9.6.11, לבחון את הזכאות להשבה של כספים במסגרת יישום החלטה 1523 וביצוע של "התחשבנות מחדש".

בנוסף נמליץ לבחון את מצב השימושים החורגים וחריגות הבניה בנחלה ולהתחיל בביצוע הסדרה בכדי להימנע מתשלום דמי שימוש. נעדכן, כי לאור תהליכים רבים שמתקיימים במושבים בכל הקשור לאישור תב"ע למושב לתוספת בית שלישי, פיצול מגרשים, תוספת זכויות בניה, האכיפה מתגברת ועומדת ממש על הפתח של כל אחד מבעלי הנחלות.

הניסיון מלמד שעדיף להשקיע את הכספים בהסדרה מאשר לשלם קנסות שלא מסדירים זכויות אלא רק גורמים לעגמת נפש לבעלי הנחלות.

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך ברית פיקוח בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1447 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1480 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי היוון היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מדור עסקי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.