מי יזכה בעיבוד שטחים חקלאיים באגודה/ איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

אגודה שיתופית הינה יישות משפטית מתחום 'המשפט הפרטי' ועל כן פטורה מהחובה לערוך מכרזים לצורך קבלת עבודה או שירותים. יחד עם זאת, על מנת להפחית עלויות או לחילופין להשיא רווחים, עורכים לעיתים מושבים מעין התמחרות בה משתתפים מספר מציעים. פסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט השלום בבאר שבע דן בשאלה האם אגודה היתה רשאית לחזור בה מהתמחרות ולקיים התמחרות נוספת, על אף שכבר נבחר זוכה בהתמודדות הראשונה. בפסק הדין דובר על התמחרות בין חברי אגודה אולם הדברים רלוונטיים גם לעניין התמחרות שעורכת אגודה בין נותני שירותים, קבלנים וכיו"ב. כיוון שמדובר בסוגיה חשובה ושכיחה בחרתי לסקור בפניכם את עיקריו של פסק הדין.

באותו עניין פרסמה האגודה לחבריה, ביום 25.8.14, הזמנה להציע הצעות בנוגע להשכרת שטחים חקלאיים לצורך עיבודי "בעל" לתקופה של 3 שנות עיבוד (ההזמנה תכונה "מכרז" כשמה בפסק הדין). התובע, שהינו חבר אגודה, הגיש הצעת מחיר וכן הוגשה הצעת מחיר נוספת, על ידי חבר שמכהן גם כחבר בועד האגודה, ושותפו. לטענת התובע, ההצעה של חבר הועד היתה נמוכה משמעותית מהצעתו וכן לא עמדה בתנאי הסף של המכרז ולכן נפסלה על ידי האגודה. הצעתו של התובע נבחרה כהצעה הזוכה והוחלט לחתום עימו על הסכם שכירות לתקופה של 3 שנים, כפי שעלה מפרוטוקול האגודה מיום 6.9.14. לטענת התובע, עוד באותו ערב נמסר לו מפיו של חבר ועד אחר כי הצעתו זכתה, והדבר אומת בשיחת טלפון עם יו"ר הועד ובקבלת פרוטוקול הישיבה למחרת היום ממזכירות האגודה. התובע טען כי לאחר מכן הופעל לחץ על יו"ר ועד האגודה תוך איומים להדחתו, אשר הובילו לביטול ההחלטה, האגודה חזרה בה מהחלטתה לחתום עם התובע על הסכם, וביום 9.9.14 קיבל ועד האגודה החלטה לערוך התמחרות חדשה בין המציעים. התובע השתתף בהתמחרות תחת מחאה, אולם הצעתו לא זכתה. בתביעה שהגיש כנגד האגודה וכנגד חברי ועד האגודה, דרש התובע מהנתבעים לפצות אותו בסכום של 345,520 ₪ בגין אובדן רווחים שנגרמו לו כתוצאה מביטול המכרז. בכתב ההגנה טענה האגודה הנתבעת כי בהתאם הועד היה רשאי לקבל החלטה המשנה או מתקנת את החלטתו הקודמת בדבר הזכייה במכרז.

בפסק דינו קובע בית המשפט כי תחילה יש לדון בשאלה האם נכרת חוזה בין התובע לבין האגודה וזאת בשים לב לפרוטוקול ועד האגודה מיום 6.9.14. התובע טוען כי משהצעתו התקבלה בישיבת ועד האגודה נכרת הסכם בין הצדדים. מנגד טוענים הנתבעים כי לא היה קיבול שכן רק הודעה רשמית של האגודה עולה לכדי קיבול, וכי העובדה כי התובע הגיע למשרדי המושב ועיין בפרוטוקול, אינה מהווה תחליף להודעה רשמית של האגודה.

בית המשפט דוחה את טענת הנתבעים וקובע כי מהעדויות בתיק עולה כי הודעות על זכיית הצעה נמסרות בעל פה. נקבע כי בפועל אין נוסח פורמלי או אדם מוסמך בנוגע למסירת הודעה רשמית וכי ההתנהלות המקובלת באגודה היתה מסירת הודעה בעל פה, בין אם על ידי יו"ר הוועד ובין אם על ידי המזכירה. מכאן, שדי בידיעתו של התובע על זכייתו ובקבלת הפרוטוקול ביום המחרת כדי לקבוע כי נמסרה לתובע הודעה על הקיבול.
עוד טענו הנתבעים כי לאגודה שמורה הזכות לבטל את זכייתו של התובע שכן בין תנאי הזמנה להציע הצעות נכתב במפורש כי "האגודה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה שנראית לה הטובה ביותר עבורה והיא אינה מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ...כמו כן, האגודה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא ושומרת לעצמה את הזכות לעיבוד הפלחה".
אף טענה זו נדחית על ידי בית המשפט אשר קובע כי זכות האגודה לבחור את ההצעה הטובה או לערוך התמחרות או לא לקבל הצעה כלשהי שמורה לאגודה עד המועד בו מתקבלת הצעה. הואיל והתקבלה הצעת התובע, ממילא לא עומדת עוד לאגודה הזכות לבטל את זכייתו באופן בו נעשה הדבר.

בית המשפט מוסיף וקובע כי סקירת השתלשלות העניינים אשר הובילה לביטול החלטת הועד, מעלה כי הנתבעים פעלו בחוסר תום לב. למעשה, נראה כי מה שאירע הוא שחבר הועד ושותפו, כמו יתר חבר הועד, סברו ככל הנראה כי הצעתם היא ההצעה היחידה, ומשהתברר כי לא כך הדבר, וכאשר הצעתו של התובע זכתה, בהיעדר כל טעמים שלא לקבלה, פעלו כדי לסכל את ההחלטה.

בית המשפט מציין כי בענייננו, משנקבע כי הנתבעים פעלו בחוסר תום לב וכי התנהלותם היא זו הביאה לאי חתימת החוזה, מתקיימים התנאים לפסיקת פיצויי קיום שמטרתם להביא את הנפגע למצב שהיה עומד בו אילו לא הופר ההסכם. לכן, בית המשפט מקבל את התביעה ופוסק כי על האגודה לפצות את התובע בגין נזק כלכלי שנגרם לו בדמות אבדן הרווח הצפוי מזכייה במכרז. בית המשפט בוחן את הטענות לגבי סכום זה ומעמידו על סך של 191,360 ₪.

* ת"א (שלום) (ב"ש) 14236-11-14 משה עזרא נ' אגודה שיתופית -מושב עובדים להתיישבות (פורסם בנבו, 10.08.2017)

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.