מימון הוצאות משפט של בעל תפקיד במושב / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

ועדת ביקורת, הפועלת במושבים רבים, מורכבת מחברי מושב אשר לקחו על עצמם, בדך כלל בהתנדבות, תפקיד חשוב. בדומה לתפקידים אחרים, תפקיד זה מזמין חיכוכים עם חברים ואף עם נושאי משרה במושב שעבודתם מבוקרת. לעיתים מחלוקות בין הצדדים מולידות אף תביעה משפטית. מי לדעתכם צריך לממן את הוצאותיו המשפטיות של חבר ועדת הביקורת במקרה כזה? אין צורך לנחש, במקרה שנדון לאחרונה*, נדרש  בית המשפט לתביעות קטנות בראשל"צ לשאלה האם כאשר מוגשת תביעה אישית כנגד חברת ועדת ביקורת, על האגודה לממן את הוצאות ניהול ההגנה מפני התביעה.  

אותו עניין התחיל כאשר הגיעו לועדת הביקורת באגודה תלונות מצד חברי אגודה על אופן ניהול פרויקט הרחבת היישוב, לרבות טענה כי במסגרת הפרויקט נעשתה חלוקה לא שוויונית של מגרשים, ממנה נהנו חברי אגודה שמילאו בה תפקידים שונים. לצורך בדיקת הנושא החליטה ועדת הביקורת לשכור שירותיו של רואה חשבון חיצוני. בדיקת רואה החשבון הולידה דו"ח ביקורת במסגרתו נמתחה ביקורת קשה על אופן ניהול הפרויקט, ואף צוינה רשימה שמית של חברי אגודה אשר לדעת רואה החשבון הופלו לטובה ("המבוקרים"). ועדת הביקורת שלחה את הדו"ח לראש ענף הפיקוח ברשם האגודות השיתופיות וביקשה את הנחיותיו לגבי הפעולות שיש לנקוט. מספר ימים לאחר מכן, הופץ הדו"ח על ידי ועדת הביקורת לכל חברי האגודה, בלא שניתנה למבוקרים זכות תגובה קודם לכן. בעקבות מעשים אלו שלחו החברים המבוקרים מכתב לחברי ועדת הביקורת, באמצעות עו"ד, במסגרתו נדרשו חברי ועדת הביקורת לפרסם התנצלות ולפצות את ששת שולחי המכתב בסכום של 100,000 ש"ח כל אחד. לאחר שנכשל הליך הגישור שהתנהל בין הצדדים הגישו המבוקרים תביעה על סך 600,000 ₪ נגד 2 חברי ועדת הביקורת ורואה החשבון החיצוני. עוד לפני הגשת התביעה, וכבר לאחר שהתקבל מכתב ההתראה, פנתה יו"ר ועדת הביקורת לאגודה בבקשה כי זו תמנה לה עורך דין שייצג אותה, אולם בקשתה סורבה.
לאור האמור, נאלץ יו"ר הועדה לשכור עורך דין על מנת להתגונן מפני התביעה, ולממן את שכרו בעצמה. בסופו של דבר התביעה הסתיימה בהסכם פשרה במסגרתו הביעו הנתבעים התנצלות בפני התובעים על התנהלותם בעניין הפצת הדו"ח ככל שהיה בה כדי לפגוע בהם. בכך בא ההליך לסיומו ללא פיצוי כספי.

לאחר סיום הליך התביעה פנתה שוב יו"ר ועדת הביקורת ליו"ר ועד האגודה וביקשה כי האגודה תחזיר לה את ההוצאות שהוציאה במסגרת התגוננותה מפני התביעה. ועד האגודה דחה את הבקשה ולכן הוגשה התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות, על סך של 33,800 ₪.

בכתב ההגנה כפרה האגודה באחריותה להשתתף בהוצאות ההתגוננות של התובעת. בתמצית, טענת האגודה הנתבעת היתה כי התובעת כשלה בהתנהלותה בכל הקשור לדו"ח ולהפצתו, והיא זו שצריכה לשאת בתוצאות הנובעות מכך.

בראשית פסק דינו חוזר בית המשפט על ההלכה כי הגם שהקשר בין חברי האגודה השיתופית מבוסס גם על אינטרסים כלכליים, אין מדובר בצורת התאגדות שעניינה רק עשיית רווחים כדוגמת חברה בע"מ. באגודה השיתופית מושם דגש על ערכים נוספים של שוויון, רעות ואחריות הדדית בין חברי האגודה. עוד קובע בית המשפט כי ועדת הביקורת הינה חלק אינטגראלי מהאגודה השיתופית – מוסד ממוסדותיה ובשר מבשרה.

בית המשפט מסביר כי חשוב להבחין בין מישור היחסים החיצוני בין האגודה השיתופית לבין מי שהגיש את התביעה נגד חבר ועדת הביקורת, לבין מישור היחסים הפנימי שבין האגודה השיתופית לבין חבר ועדת הביקורת.  בהתייחס למישור הפנימי קובע בית המשפט כי בהתחשב בערכי השוויון, הרעות והעזרה ההדדית, הנמצאים כאמור ביסודה של האגודה השיתופית, יש להכיר בקיומו של הסכם מכללא בין האגודה השיתופית לבין חבר הממלא בה תפקיד, לפיו ככל שתוגש נגד החבר תביעה בגין עוולה שבוצעה במסגרת תפקידו ושלא נעשתה לטובתו האישית, הרי שבמישור היחסים הפנימי תיטול האגודה על עצמה את מלוא האחריות, או לכל הפחות את עיקרה, וזאת הן לעניין חלוקת האחריות הפנימית, ככל שהתביעה תתקבל, והן לעניין מימון הוצאות ההגנה. זאת, כל עוד אותה עוולה לא נעשתה ממניעים אישיים, בזדון, בחוסר תום לב או תוך סטייה קיצונית מן הסביר.                           

הכרה בהסכם מכללא משקפת, לדעת בית המשפט, הן את כוונתם המשתמעת של הצדדים, הן את עקרון תום הלב החל על מערכת היחסים ביניהם והן מדיניות שיפוטית ראויה בקשר ליחסים בין אגודה שיתופית לחברי מוסדותיה. ברור כי חבר אגודה הממלא, בהתנדבות, תפקיד במוסדות האגודה, אינו מצפה כי אם תוגש נגדו תביעה בגין מעשה שביצע במסגרת תפקידו הוא ייאלץ להתמודד איתה לבדו.

בית המשפט ממשיך וקובע כי בענייננו הוגשה התביעה נגד חברי ועדת הביקורת בגין מעשים שנעשו על ידם במסגרת מילוי תפקידם, ולא לשם קידום עניין אישי שלהם. גם אם נפלו ליקויים כאלו או אחרים בהתנהלותם של חברי ועדת הביקורת, אין מדובר בפגמים המצדיקים את התנערות האגודה מחברי הוועדה. לפיכך, הייתה על האגודה חובה לשאת בעלויות ההגנה מפני התביעה, ומשלא עשתה זאת חובה עליה לשפות את התובעת בגין הוצאות ההגנה. אשר על כן, בית המשפט מקבל את התביעה במלואה ומורה לאגודה לשלם לתובעת את סכום התביעה וכן את הוצאות המשפט.

* ת"ק (תביעות קטנות ראשל"צ) 52017-01-16 אוגני מנדלסון נ' אגודת כפר מרדכי-כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (פורסם בנבו, 06.03.2017)

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.