מסירת תלושי שכר- חידושים / אוסנת קולודני- חיים, עו״ד

ביום 26.7.17 פורסמו ברשומות תקנות חדשות המאפשרות למעסיקים למסור לעובד תלושי שכר באמצעים אלקטרוניים במקום תלושי שכר מודפסים.

ההסדר כפוף לקבלת הסכמת העובד, באמצעות טופס הסכמה שנקבע בתקנות.

על פי ההסדר, מעביר רשאי למסור לעובד תלוש שכר באמצעות אחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן, במקום בדפוס, ובכפוף לכך שבכל אחת מהחלופות המפורטות להלן תלוש השכר יהיה ניתן להדפסה.

1. שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק.
2. באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק שאליו יוכל העובד להיכנס עם סיסמה אישית.
3. שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני פרטית של העובד.

מסירת התלוש כאמור לעיל תתבצע לא יאוחר מהיום התשיעי בחודש העוקב לחודש ביצוע העבודה (להלן-"היום הקובע"). על המעסיק חלה החובה לוודא, כי העובד קיבל את תלוש השכר, וזאת על ידי קבלת הודעה באמצעות מערכת הדואר האלקטרונית, חיווי מאתר האינטרנט המאובטח מטעם המעסיק או בכתב מהעובד.

ככל שהמעסיק לא קיבל תוך חמישה ימים מהיום הקובע הודעה על קבלת התלוש מהעובד עליו למסור לעובד תלוש שכר מודפס תוך חמישה ימים נוספים ולא יאוחר מעשרה ימים מהיום הקובע.

בנוסף, מעסיק חייב לדאוג לכך כי העברת המידע מהמעסיק לעובד תעשה תוך שימוש באמצעים סבירים שיבטיחו כי הגישה לתלוש השכר והצפייה במידע שבו תהיה לעובד בלבד, או בהרשאתו, ולכל הפחות תוך שימוש בהצפנה של המידע וכן לנקוט בטכנולוגיה המונעת שינויים בתלוש השכר הנמסר באחת מהדרכים המפורטות לעיל.

חשוב לציין, כי על פי התקנות העובד רשאי לחזור בו, בכל עת, בכתב, ובכלל זה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני מהסכמתו למסירת תלוש השכר באחת מן הדרכים המפורטות לעיל, ועל המעסיק לפעול בהתאם להודעתו החל בחודש שלאחר החודש שבו הודיע העובד כאמור.

ולסיום- מעסיק המעוניין לשנות את אופן מסירת התלושים לעובדים כך שהם ימסרו להם באמצעים אלקטרונים במקום בדפוס חייב לעיין בתקנות, או לקבל יעוץ בנושא, מאחר והן קובעות כללים נוספים שיש להקפיד עליהם נוסף על אלו המפורטים לעיל.

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז -2017

עו"ד אוסנת קולודני- חיים, מנהלת תחום דיני העבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

האמור אינו מהווה חוות דעת משפטית.

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237