החלטות מועצת מקרקעי ישראל החלטות מועצת מקרקעי ישראל

לפי התכנית שאושרה היום, שיווק במסלול דיור במחיר מטרה, יתבצע בערים בכל רחבי הארץ שבתחומן המחיר למ"ר דירתי ממוצע הינו עד ,20,000 ₪ ללא מע"מ וביישובים המוגדרים במדד כלכלי חברתי 4 ומטה, בהתאם לנתוני רשות המסים הנכונים ליום 31.12.2020. כאשר יישובים המוגדרים יישובי יוקרה בהם מחיר למטר מעל 20,000 לא יכנסו לתכנית.

על פי התכנית שאושרה היום, תשווק קרקע המיועדת בעיקרה לבנייה רוויה, והתחרות בין היזמים המציעים תתבצע כך:

- יקבע מחיר למ"ר בנוי קבוע וסופי לרוכש דירה על פי שמאות, המחיר יצויין במסמכי המכרז. על המחיר שיקבע, יינתן שיעור ההנחה בגובה 20% ממחיר הדירה, ועד 300 אלף ש"ח. (השומה ומגבלת ההנחה בסך של 300 אלף ₪ יעודכנו בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן במהלך אותה שנה, בתוספת 1 אחוז).

- הקבלנים שייגשו למכרז, יתחרו על המחיר הגבוה ביותר עבור הקרקע, ללא מחיר מינימום תוך שהם מתחייבים למכור את הדירות שיוקצו עבור מחיר מטרה בהתאם לשיעור ההנחה שנקבע במכרז.

- הזוכה בכל מתחם יהיה המציע שיציע את הסכום הגבוה ביותר עבור הקרקע. במקרה של מציעים בסכום זהה, יבוצע ביניהם תיחור.

יודגש כי, מכרזי השיווק במסגרת מחיר מטרה, יהיו על כלל מכרזי הקרקע של המדינה ללא מכסה שנתית. היקף הדירות המיועדות לזכאים יעמוד על 60% מכלל הדירות באזורי ביקוש.
באזורים שבהם ערך קרקע ללא פיתוח על פי הערכת שמאי נמוך מ-100,000 ₪ ובאזורי עדיפות לאומית וביישובי מיעוטים, שיעור הדירות המיועדות לזכאים יעמוד על עד 65%.

בנוסף על פי ההחלטה שאושרה היום, לראשונה, מקודם צעד חברתי משמעותי לפיו תינתן עדיפות מלאה לנכה רתוק- לפי מפתח של דירה אחת לכל 30 דירות, כך שבכל הגרלה יזכה נכה רתוק אחד לפחות.
בנוסף הורחבו בצורה משמעותית תנאי קבלת הזכאות להשתתפות בתכנית עבור נכים כך שלדוגמא כל נכה מעל 75% נכות רפואית מגיל 21 יוכלו להנפיק תעודת זכאות.

כמו כן, אושרה הגדלת הקצאת יח"ד לבני מקום: 25% בכל הארץ, 35% באזורי עדיפות לאומית ב' ו-50% באזורי עדיפות לאומית א'.
וביישובי מיעוטים עד 30,000 תושבים תינתן הקצאה של 50% לבני מקום, ובסמכות הנהלת רמ"י לפי שיקולים לעלות אחוזים אלו עד 75%. ובאזור חיפה והצפון אחוז בני המקום יעמוד עד 75% באופן קבוע. וביישובים שהם מתחת ל- 10,000 תושבים יהיה ניתן לקבל אישור חריג להקצאה של עד 100% עבור בני המקום.

בנוסף, זכאי התכנית שיזכו וירכשו דירה באזורי עדיפות לאומית יקבלו מענק קבוע בגובה 40,000₪ .

אישורה של התכנית במועצה תאפשר התחלת שיווק מכרזים לדיור במחיר מטרה 2.1 בהקדם, כמו כן יצויין כי תוקף אישור התכנית הינו עד 31.12.2025.

מועצת מקרקעי ישראל  החליטה על הרחבת ההטבות לבני מקום  בישובי מיעוטים  קטנים יחסית כדי לפתוח חסם בשיווק קרקעות לבנייה רוויה  במסלולי דיור בר השגה

המועצה החליטה כי בישובים שאינם באזור עדיפות לאומית א' ההקצאה לבני המקום מסך כלל  המגרשים דירות בתכנית תהיה בשינויים הבאים:

  • ביישובי מיעוטים שאוכלוסייתם מונה עד 10,000 תושבים תעמוד ההקצאה לבני מקום על שיעור של 75% מסך הזכויות המוקצות לציבור
  • במרחבי צפון וחיפה של משרד הפנים, בישובי מיעוטים שאוכלוסייתם מונה מ-10,000 תושבים ועד 30,000 תושבים תעמוד ההקצאה לבני מקום על שיעור של 75% מסך הזכויות המוקצות לציבור,

*בשני המקרים תהיה מוסמכת הנהלת הרשות  להגדיל את שיעור הזכאים  עד ל-100% מהזכויות המוקצות לציבור.

הליכי פדיון קרקע חקלאית יוארכו עד 2026

 מועצת מקרקעי ישראל אישרה: רשות מקרקעי ישראל תוכל להמשיך  בהליכי פדיון קרקע חקלאית  לצורך מתחמים מועדפים למטרת מגורים  או תעסוקה עד לסוף שנת 2026

הוארכה החלטת מועצה שאיפשרה פדיון קרקע חקלאית  על ידי רשות מקרקעי ישראל לצורך שינוי יעודה למגורים או לתעסוקה בעוד כ 4 וחצי שנים .

החל משנת   2016שילמה רמ"י עבור פדיון קרקע חקלאית  2.4 מליארד שקלים. 

פדיון הקרקע החקלאית לרבות מתן התמריצים יהיה בהתאם לזכות החוזית.

בכפוף לכללים הקבועים בהחלטה, ובכפוף לאישור הנהלת הרשות, יוכל בעל הזכות החקלאי לרכוש חלק מזכויות הבנייה בפטור ממכרז.

הרשות גם תפעל לפדיון קרקע חקלאית בהתאם לתיקון מספר 7 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים (הוראת שעה) התשע"ד-2014.

הרשות תפעל למתן פיצוי ותמריצים לבעלי זכויות שהשיבו את הקרקע ומנגד תפעל בכלים המנהליים המוקנים לה כנגד מי שלא ישיב את הקרקע במועד. .

מכרזי יזום

המועצה אישרה  כי  רמ"י תערוך  מכרזי יזום גם בשטחים שכיום הם חקלאיים

מראשית השנה שיווקה רמ"י קרקע לכ 2000 יח"ד במכרזי יזום המאפשרים ליזם הזוכה לקדם תכנון מול מוסדות התכנון ולבנות על הקרקע.

על מנת לתמרץ רשויות מקומיות לאפשר מכרזי יזום על קרקע חקלאית תינתן זכאות לתשלום   היטל ההשבחה לועדות התכנון  במקום בו יצליח היזם לשנות את היעוד למטרת מגורים.

כמו כן תשונה תקופת החכירה בדומה לזו הקיימת בחוזים עירוניים – ל 98 שנים.

בנוסף יוקדם זמן הכנת תצהיר הרישום  למועד אישורה של התכנית  ולא כנהוג ה יום ממועד הזכייה במכרז. 

המועצה אישרה :ינתנו  תמריצים ליזמים בתחום התעשייה

מספר החלטות שאושרו על ידי מועצת מקרקעי ישראל נועדו להקל על יזמים בתחום התעסוקה באזורי עדיפות לאומית וליצור תמריצים למיזמי תעשייה באזורים אלו.  מדי שנה מקצה רמ" אלפי מ"ר למטרות תעשייה ומלאכה באזורי עדיפות לאומית ובקו עימות. רשות מקרקעי ישראל רואה חשיבות רבה בפיתוח וקידום  מיזמים בתחום התעסוקה ומודעת לחשיבותם למשק הישראלי.

רשות מקרקעי ישראל תקבע טבלאות ערכי קרקע  במקום שומות פרטניות  באזורי עדיפות לאומית- בהקצאות בפטור ממכרז למטרות תעשיה ומלאכה . החלטה זו אמורה להתקבל בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה.

מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר הבינוי והשיכון  זאב אלקין, הסמיכה את רשות מקרקעי ישראל לקבוע טבלאות ערכי קרקע באזורי עדיפות לאומית להקצאות למטרות תעשייה ומלאכה.

קרקעות אלו מוקצות בהתאם להמלצה של משרד התעשייה והכלכלה

 והשימוש בטבלאות באזורי עדיפות לאומית ובקו עימות ייתרו את הצורך בשומות פרטניות ויקצרו משמעותית את משך  הזמן הדרוש לאישור העסקה דבר שיגביר את הוודאות עבור היזמים ביחס לשוויה של העסקה.

המדיניות החדשה מתבססת על החלטת ממשלה מאוגוסט 2018 שעניינה שיפור הסביבה העסקית לתעשייה וייעול הקצאות הקרקע ליזמים, ובכללה שיפור הליכי העבודה בין משרד הכלכלה לרמ"י, יעול בחתימת הסכמי פיתוח והסכמי חכירה ושיפור תהליכי ההרחבה והאכלוס של אזורי תעשייה.

 

רשות מקרקעי ישראל תקצה יתרות מגרשים בפטור ממכרז באזורי  תעשיה  הממוקמים  באזורי עדיפות לאומית,  במקרים חריגים

מועצת מקרקעי ישראל אישרה להנהלת רמ"י לחרוג מכלל קיים בשיווק אזורי תעשייה ולשווק  יתרות מגרשים  במסלול פטור,  זאת  באזורי תעשייה בהם הוקצו בפטור ממכרז מרבית המגרשים  או בנסיבות מיוחדות אחרות.

החלטה זו נועדה להגדיל את האפשרות להקצות  מגרשי תעשייה בפטור ממכרז  ולאפשר למספר רב יותר של חברות להקים באזורי תעשייה שוממים מפעלים, ולהקל על המחסור שנוצר במגרשי תעשייה.

ככלל באזורי תעשייה חדשים ובהרחבות  משווקת  רמ"י  15 אחוז  מהמגרשים הראשונים במסלול של מכרז פומבי,  זאת כדי לסייע בקביעת שווי השוק של המגרשים , יתרת המגרשים – כ 85% מכלל המגרשים בכל אזור תעשייה- משוקים במסלול של פטור ממכרז.

להחלטה זו לא תהיה השפעה תקציבית מהותית היות ומדובר בערכי קרקע נמוכים יחסית באזורי עדיפות לאומית

 

רמ"י תאפשר לרשויות מקומיות  באזורי עדיפות לאומית  להסב קרקעות לצורכי ציבור למטרות השכרה קצרת טווח לתעסוקה בתום  7 שנים מיום ההקצאה המקורית.

מועצת מקרקעי ישראל אישרה  לרמ"י לאשר לרשויות מקומיות להקצות בשכירות לטווח קצר קרקעות שהוקצו להן לצורכי ציבור לאחר שעברו 7שנים מיום ההקצאה.

מדובר על רשויות מקומיות קטנות בהן שיעור האוכלוסייה מתחת ל40 אלף איש.

גודל המגרש  מוגבל ל 10 דונם והשטח הבנוי לא יפחת מ 30 אחוז.

ההקצאה תיעשה בכפוף לחוות דעת כי הקרקע אינה נדרשת לצורכי ציבור בעשור הקרוב, או שקיימת  היתכנות לניצול יעיל אחר של הקרקע באמצעות שינוי יעודה.

השימוש לתעסוקה יוגבל ל 5 שנים בכפוף לקבלת אישור חורג מהוועדה המקומית.

הרשות המקומית או החברה הכלכלית מטעמה, יורשו להשכיר את המבנה או חלקים ממנו לתקופה של עד5 שנים. לא תותר העברת הזכויות מידי הרשות המקומית.

 

מחיר אחיד לפרויקטים בתחום האנרגיה הסולארית

המועצה אישרה : תוארך  הוראת השעה  מ 2017,  לפיה מקום בו מתקיים הליך תחרותי על תעריף החשמל, הקצאת הקרקע  למיזמים קרקעיים, מיזמים לגגות ומאגרים ומיזמים לסולארי משולב אגירה, תעשה תמורת תשלום קבוע ואחיד, כך שתחול על תוכניות  בניין עיר שיופקדו עד ליום 30.6.23.   ככלל  הקצאת קרקע בפטור ממכרז נעשית על בסיס שומה פרטנית, אולם הוראת השעה קבעה תנאים חריגים  לנושא הקצאות לאנרגיה מתחדשת.  הרציונל שעמד בבסיס הוראת השעה הוא הצורך לאזן בין הרצון לעמוד ביעדי הממשלה לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת והחשיבות של הקמת מתקנים סולאריים גדולים המחוברים לרשת ההולכה לצורך כך, אל מול שיקולים של צדק חלוקתי והעדיפות לשיווק קרקע לטובת מיזמים סולאריים באמצעות מכרז. לאור האמור תאפשר ההוראה , בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בה, הקצאת קרקע למתקנים סולאריים גדולים, אף בחריגה ממגבלת השטח הקבועה בהחלטות המועצה תוך מתן אפשרות להחלפת שטחי עיבוד בין משבצות של ישובים סמוכים באותו אזור.

 

החלת תעריף אחיד להקצאת קרקעות למיזמים ליצור חשמל כגון טורבינות רוח

לאור הצלחת יישום מנגנון המחיר האחיד  במכרזים להקצאת קרקעות למיזמים ליצור חשמל אישרה המועצה להחיל  מדיניות זו גם במיזמים נוספים ליצור חשמל  כגון טורבינות רוח ולא רק במיזמים סולאריים.

המועצה אישרה כבר ב 2017  כי במקום שבו מתקיים הליך תחרותי על תעריף החשמל על ידי רשות החשמל הקצאת הקרקע תיעשה תמורת תשלום קבוע ואחיד. המחיר האחיד אינו מהווה את מחיר הקרקע אך נועד לאפשר תחרות על התעריף ולעודד הוזלתו, במטרה שתשפיע על מחיר החשמל לצרכנים. בנוסף מנגנון המחיר האחיד נותן וודאות ליזמים ואחידות לגבי עלות הקרקע, מקצר ומפשט באופן משמעותי את הליך הקצאת הקרקע, משלא נדרשת שומה.

היות והקצאות לטורבינות רוח  מהוות מקרים בודדים לגביהם אין בכוונת רשות החשמל להוציא הליך תחרותי על התעריף הוחלט להחריגם ולאפשר קביעת מחיר אחיד גם ללא קיומו של הליך תחרותי על התעריף.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.