המלצת האגודה על מועמדים לרכישת מגרש בישוב / ד"ר נדב דגן, עו״ד

25 ינו 2023 המחברת/ת:
ד"ר נדב דגן, עו״ד ד"ר נדב דגן, עו״ד

שני פסקי דין של בית המשפט המחוזי מהחודשים האחרונים מכירים במעמדה ובחשיבותה של המלצת האגודה על מועמדים לרכישת מגרשים בהרחבות ובישובים קהילתיים בנגב ובגליל.

פסקי הדין מאשרים את סמכותן של האגודות לקבוע קריטריונים לדירוג מועמדים ולגיבוש המלצה עליהם ומכירים בחשיבות צרכי הישוב והקהילה, לרבות צמיחה דמוגרפית וקליטת בני המקום.

רקע

המסגרת המשפטית לקליטה ולהקצאת מגרשים בישובים קהילתיים ובהרחבות של קיבוצים ומושבים שונה מהכללים המשפטיים המסדירים קבלה לחברות בקיבוץ או במושב עצמם.

רכישת בית בהרחבות בנגב ובגליל אפשרית בפטור ממכרז אך כרוכה במעורבות של שני גורמים שונים: (1) הקיבוץ או המושב; (2) ועדת הקבלה של היישוב הקהילתי (הקיבוץ/המושב עם ההרחבה). הקיבוץ או המושב רשאים להמליץ על מועמדם, וככלל, המועמד המומלץ הוא זה שמובא לאישור ועדת הקבלה של הישוב הקהילתי. השיקולים שרשאית ועדת הקבלה להביא בחשבון מצומצמים יחסית. בין היתר, החוק אוסר על ועדת הקבלה לדחות מועמד מטעמים של גיל, הורות ומעמד אישי (נישואים, גירושים וכדומה).

ביישובים קהילתיים בנגב ובגליל, הליך קליטת המועמדים ליישוב כרוך, בדרך כלל, במעורבות של אחד מהגופים המיישבים, לדוגמה: הסוכנות היהודית.

פסק הדין בעניין ההרחבה במושב רמות

בהרחבה של מושב רמות נותרו 40 מגרשים לשיווק. המושב החליט להמליץ אך ורק על מועמד שהוא בעל משפחה, שילדיו מתגוררים עמו ושלפחות אחד מהילדים נמצא בגילאי המסגרות החינוכיות. המושב סבר שתנאי זה חיוני להתפתחותו ולצמיחתו של המושב. תושבי המושב, שמילדיהם נשללה האפשרות לרכוש מגרש למגורים בהרחבה בשל מצבם המשפחתי, הגישו תביעה לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי בנצרת דחה את התביעה וקיבל, בעיקרו של דבר, את עמדת המושב. בפסק הדין נקבע:

 • לפי הלכות מושרשות של בית המשפט העליון, לאסיפה הכללית של קיבוץ או של מושב מוקנה שיקול דעת רחב.
 • כאשר האגודה פועלת "משיקולים ענייניים" ועל בסיס עקרונות "של הגינות ושוויון", התערבות שיפוטית בהחלטות האסיפה הכללית היא חריגה ומצומצמת יחסית.
 • אין לבחון את החלטות האסיפה הכללית של הקיבוץ או המושב לפי הכללים שמחייבים את ועדת הקבלה של הישוב הקהילתי. לאסיפת הקיבוץ והמושב מותר לקבוע גם תבחינים אחרים או רחבים יותר מאלה של ועדת הקבלה של הישוב הקהילתי.
 • התבחינים שקבע המושב – בעל משפחה המתגורר עם ילדים בגיל מסוים – הם לגיטימיים משום שהם מקדמים גידול דמוגרפי ואת המשכיות חיי הקהילה.

פסק הדין בעניין הישוב היישוב הקהילתי עמוקה

בית המשפט המחוזי בנצרת, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, דחה עתירה של אדם שביקש לרכוש בית בהרחבה של הישוב עמוקה שהינו ישוב קהילתי, זאת בשונה מהרחבה של קיבוץ או מושב. במרכז העתירה עמדו טענות שונות נגד הקריטריונים שקבע הישוב (באמצעות אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית) יחד עם הסוכנות היהודית שהינה בעלת זכות ההמלצה לרמ"י בישוב. הסוכנות גיבשה את התבחינים בעבודה משותפת עם האגודה.

בית המשפט המחוזי דחה את העתירה וקיבל, בעיקרו של דבר, את עמדות האגודה והסוכנות. בין היתר, נקבע בפסק הדין:

 • תכלית ההמלצה על מועמדים להרחבה של יישוב קהילתי היא לשרת את צרכי היישוב.
 • יש היגיון וחשיבות בהקצאת מגרשים ביישוב, ובפרט בהרחבה, לפי תבחינים המבוססים על צרכי היישוב; ככלל, אין היגיון בהקצאת מגרשים בשיטת כל הקודם זוכה או באמצעות הגרלה (ללא סינון).
 • האגודה והסוכנות אינן כבולות לשיקולי ועדת הקבלה, והן יכולות לשקול שיקולים רחבים יותר כשהן מגבשות את המלצתן.
 • הדרך הנכונה לקביעת תבחינים לדירוג מועמדים היא החלטות של האסיפה הכללית ומוסדות האגודה בעזרת ליווי מקצועי, אפילו כאשר מבחינה פורמלית סמכות ההמלצה נתונה לסוכנות. התבחינים צריכים להיות גלויים ושוויוניים.
 • התבחינים שקבע המושב: משפחות צעירות (אחד מהמועמדים מתחת לגיל 42), ילדים בגיל המסגרות החינוכיות, בן המקום (בני הישוב ותושבים המתגוררים במקום מעל 5 שנים), בן לתושבי עמוקה (אחד לכל משפחה) ואף התחשבות מסוימת בהתנדבות בקהילה, הם סבירים ולגיטימיים, משום שהם משרתים מטרות ראויות. בין המטרות הראויות מנה בית המשפט את ההשתקעות ביישוב והמגורים לטווח ארוך, הצערת הישוב, צמיחה דמוגרפית, רב דוריות וחיים קהילתיים.

חשיבות הפסיקה

נראה שפסקי הדין בעניין רמות ובעניין עמוקה מבטאים מגמה מחודשת של הכרה במעמד האגודות בנגב ובגליל ובחשיבותם של צרכי היישובים בקליטת מועמדים. פסקי הדין מכילים כמה קביעות חשובות.

ראשית, בית המשפט המחוזי קבע במפורש כי מושב או קיבוץ רשאים לקבוע תבחינים המתאימים לצרכיהם גם כשמדובר במועמדים להרחבה (ולא לקיבוץ/למושב עצמו). לפי פסק הדין, לקיבוצים ולמושבים מותר לקבוע תבחינים רחבים יותר משיקולי ועדת הקבלה של הישוב הקהילתי, והמגבלות שהחוק מחיל על ועדת הקבלה אינן חלות בהכרח על הקיבות או המושב. כאשר המדובר ביישוב קהילתי, הרשות לקבוע את התבחינים נתונה לגוף המיישב, אך הדרך הראויה לעשות זאת היא יחד עם היישוב באמצעות האגודה השיתופית ומוסדותיה.

שנית, באופן ספציפי נקבע כי מותר לאגודות לקבוע תבחינים שיתרמו לצמיחה הדמוגרפית ולחיי הקהילה. לפיכך, למשל, האגודות רשאיות להעדיף צעירים, משפחות עם ילדים ואת בני המקום כשיש לכך הצדקה עניינית.

מעבר לכך, סביר להסיק כי קביעות אלה של בית המשפט אינן חלות על הרחבות בלבד, והנימוקים שניתנו בפסקי הדין תומכים בהחלת קביעות אלה במשנה תוקף גם על קבלת חברים לקיבוץ או למושב עצמו. במילים אחרות, בפסקי הדין יש חיזוק נוסף לעמדה כי בקבלה לקיבוץ או למושב מותר להעדיף משפחות שתורמות יותר לצמיחה הדמוגרפית, למבנה הקהילה ולחיי הקהילה.

*ד"ר נדב דגן הוא עורך-דין במשרד, מומחה למשפט ציבורי, המלווה את לקוחות המשרד בתחומי האגודות השיתופיות      

      והמשפט המנהלי.

***  האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד

מידע נוסף

 • הערת מערכת:

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.