נשיאת נטל נזק הנגרם ע"י שלושה גורמים שונים / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

התביעה דנן הינה למתן פיצוי בגין נזקים שנגרמו למטע של א.א. עיבודים אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "התובעת") על ידי עדר בקר השייך לאגודה שיתופית מבוא חורון (להלן: "הנתבעת"). הנתבעת טוענת כי האחריות לנזק אינה מוטלת עליה, אלא על רכבת ישראל, אלקטרה בוגל ודנה הנדסה (להלן: "הצדדים השלישיים"), כיוון שאלו פגעו בגדר הנתבעת שמנעה מהבקר להזיק, לצורך עבודות בנייה.

רקע:

לתובעת מטע עצי משמש בבעלותה שהינו בלתי מגודר. בשני אירועים שונים עדר הבקר של הנתבעת נכנס למטע התובעת וגרם לנזקים ומכאן התביעה. התובעת טוענת כי הנתבעת לא גידרה את מרעה עדר הבקר כהלכה, חרף העובדה שקיבלה מימון לכך מרשות המרעה. מנגד טוענת הנתבעת כי ראשית, לתובעת ישנו אשם תורם מכיוון שלא גידרה את המטע שלה. שנית, הנתבעת טוענת כי בעבר מרעה הבקר היה מגודר כהלכה אך מכיוון שרכבת ישראל פתחה בעבודות בנייה באזור המרעה, הוסרה הגדר התקנית ובמקום זאת הוצבו גדרות לא תקניות סביב המרעה ובמקומות מסוימים לא הוצבו גדרות כלל. עקב זאת, הרי שעול הנזק לא אמור ליפול על כתפי הנתבעת אלא על כתפי הצדדים השלישיים. רכבת ישראל טוענת כי היא עצמה לא פעלה במקום אלא שאלקטרה היא הגורם שעליו לשאת באחריות שהרי היא הקבלן הראשי מטעמה ובחוזה שנחתם בין שתיהן נקבע כי אלקטרה מחייבת לשפות את הרכבת בגין תביעות של צדדים שלישיים וכן נקבע כי על אלקטרה מוטלת חובה לגדר את אזור הבנייה ולדאוג לתחזוקת הגדרות. לטענת אלקטרה, האחריות על הנזק מוטלת על הנתבעת, שהרי האחריות למנוע מהעדר לגרום לנזקים מוטלת על הנתבעת וכן גם אחריותה שלה בדבר הגידור, הינו רק לצורך מניעת כניסה לאתר הבנייה ולא לצורך מניעת יציאת בקר מהמרעה. בנוסף טוענת אלקטרה שלא ידעה כלל על הימצאו של עדר הבקר ובכל מקרה גם טרם החלה אלקטרה בעבודות הבנייה, הכילה הגדר פרצות רבות שמהן יכל הבקר לצאת מהמרעה. לטענת דנה הנדסה, שהינה מנהלת הפרויקט והמפקחת, לא קמה כל עילת תביעה נגדה, שהרי לדבריה התובעת והנתבעת הן האשמות בנזק עקב אי גידור המטע והמראה, ומכל מקום אלקטרה התחייבה לשפותה בכל הקשור לתביעות מאין אלו.

דיון:

בית המשפט קבע כי אין מקום לייחס לתובעת אשם תורם משמעותי. אמנם, לשיטת המומחה מטעם בית המשפט, נהוג לגדר מטע דוגמת זה נשוא התביעה. עם זאת, ההחלטה האם לנקוט באמצעי הגנה, כאלה ואחרים, על רכושו, או אם לאו, מסורה לניזוק, ואין מקום, ברגיל, לייחס אשם לניזוק אשר לא עשה כן, מקום בו מדובר בנזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של גורם, המקיים פעילות בעלת פוטנציאל לגרימת נזק, ושולט בפעילות זו. אשר לנתבעת, הרי שמדובר בגורם המקיים את הפעילות המזיקה ושעליו מוטלת האחריות לנקיטת אמצעי זהירות סבירים בכל הנוגע למניעת נזקים כתוצאה ממנה. משכך, האחריות לגרימת הנזק מוטלת בראש ובראשונה על הנתבעת. עם זאת, גם לצדדים השלישיים אחריות לכך, אשר לרכבת ודנה הנדסה, הרי שאלה, או מי מטעמן, הסירו, לטענת הנתבעת חלק מגדרות הבקר התקניות שהיו במקום, והחליפו גדרות אלה בגדרות שאינן תקניות. אשר לאלקטרה, הקבלן הראשי מטעם הרכבת במקום, הרי שזו נדרשה לתחזק את הגדרות הקיימות במקום, ועולה כי לא פעלה כנדרש לעניין זה. מעבר לכך, כיוון שהקימה לרכבת ולדנה הנדסה פוליסת ביטוח לצורך שיפוי בגין תביעות של צדדים שלישיים, הרי שעל אלקטרה לשאת בחלקם של הצדדים השלישיים בפיצוי התובעת.

סיכום:

נזקי התובעת יועמדו על סך של 178,204 ש"ח, בהתאם לחוות דעת המומחה. מסכום זה יש להפחית, סך של עשרה אחוז, בגין אשם תורם, כך שנותר סך של 156,787 ש"ח.

הנתבעת תישא באחריות לגרימת הנזק בשיעור של שישים אחוזים מתוך תשעים האחוזים שנותרו והצדדים השלישיים יישאו באחריות בשיעור של ארבעים אחוזים מתוך תשעים האחוזים שנותרו.

בהתאם לחלוקה האמורה, תשלם הנתבעת לתובעת סך של 94,072 ש"ח ואלקטרה תשלם לתובעת סך של 62,715 ש"ח. הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים ויישאו ריבית והצמדה כדין עד למועד התשלום בפועל. בנוסף, תישא הנתבעת בשכר טרחת עורכי דין התובעת בסך של 15,087 ש"ח ובהוצאותיה בסך של שישים אחוזים מהאגרה ששולמה ואלקטרה תישא בשכר טרחת עורכי דין התובעת בסך של 11,006 ש"ח ובהוצאותיה בסך של ארבעים אחוזים מהאגרה ששולמה. גם סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים.

 

 

ת"א (שלום)(בית שמש) 34302-01-18 א.א. עיבודים אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נ' מבוא חורון אגודה שיתופית בע"מ ואח', פס״ד מיום 31/07/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.