הודעות

לאחרונה, פורסמו הקצאות המים לשנת 2022. במסמך זה מפורטים התאריכים המדויקים לסגירת הבקשות ופירוט המסמכים הנדרשים לכל בקשה.
בהתאם לפרסומי האגף לגורמי ייצור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר בשנת 2022 ,חל ביום 29/4/21 . לפנים משורת הדין ונוכח קיומה של יתרה קטנה של מכסת עובדים זרים לשנת 2022 ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא בזאת לחקלאים פעילים אשר לא הגישו בשנת 2021 בקשה להקצאת עובדים זרים לשנת 2022 ובהתאם הנם נעדרי זכאות להעסקת עובדים בשנה זו, להגיש בקשה לבחינת אפשרות למתן המלצה להעסקת עובד זר בשנת 2022. ניתן להגיש בקשות למחוז עד לתאריך 7/2/22
. יודגש כי בגידולים צמחיים על החקלאי לבצע מיפוי טרם הגשת חוברת הבקשה. מצ״ב נוסח ההזמנה וחוברת הבקשה.
מועצת הלול פרסמה את האפשרות להגיש בקשה למכסה חדשה לייצור ביצים ואת האפשרות למגדל קיים לבקש תוספת, שניהם בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות. מצ"ב קישור להנחיות והגשה למכסה חדשה וכן קישור לתצהיר הנדרש.בתקנות הוחלט על 785 מכסות חדשות למבקש המתחייב לאכלס את הלול השנה, בלול ללא כלובים בהתאם להגדרה של לול חדש בתקנות. מצ"ב קישור לטופס הבקשה לקבלת תוספת מכסה למגדל קיים, וכן קישור לתצהיר הנדרש.התוספת הרוחבית תינתן למגדל קיים, המגדל את מכסתו בלול שיש לגביו רישוי עסקים, בעדיפות ללול ללא כלובים, כאשר התוספת תינתן רק למי שיש בלול יתרת מקום בהשוואה לכמות המטילות שהיו מאוכלסות בו בסוף שנת 2021, והמכסה + התוספת מגודלת באותו הלול.
רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.
כמו כן, חשוב לי להדגיש שמחיר יום עבודה עודכן החודש לאחר שהמשק חזר פחות או יותר למתכונת עבודה רגילה.   מחיר יום עבודה לא עודכן מחודש מרץ 2020.
שימו לב – היטל ביטוח חובה (באמצעות מועצת הלול) החל מינואר 2022 יהיה על סך 17.2 אג' לאפרוח כמו כן, חשוב לי להדגיש שמחיר יום עבודה עודכן החודש לאחר שהמשק חזר פחות או יותר למתכונת עבודה רגילה.   מחיר יום עבודה לא עודכן מחודש מרץ 2020.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.