מאמרים

ביום 9 בדצמבר 2009, אושרה ע"י ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק שמטרתה להסדיר בחקיקה ראשית את תהליכי ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים הקטנים בפריפריה: 'הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע – 2009'.
 
פתרון חקיקתי זה הינו בכוונה לתת מענה לביקורת שהועלתה כנגד ועדות הקבלה ביישובים קהילתיים, בין היתר גם ע"י המערכת המשפטית. עיגון ההליך בחקיקה יצור מנגנון אובייקטיבי של ביקורת ויעניק משקל לסוגיית זכויות אדם, במקביל לכך שיבהיר באופן נחרץ את זכויות היישובים הקהילתיים לשמור על אופיים וייחודם.
 
(חוזר משרד רו"ח בועז מקלר ושות')
הממשלה בישיבתה, שהתקיימה ביום 13 בדצמבר 2009, החליטה לעדכן את מפת אזורי עדיפות הלאומית בהתאם להוראות פרק כ"ו - לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) התשס"ט - 2009 (להלן – חוק ההתייעלות).

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1162 (דלעיל) על פיה מחויב מינהל מקרקעי ישראל/רשות מקרקעי ישראל לפעול קובעת מפורשות כי יערך חוזה חכירה לדורות וכי 10% משטחי הקרקע לאנרגיה סולארית יגרעו ממכסת שטחי התעסוקה של הישוב החקלאי אך לא יותר מ – 10% מהשטח המותר קרי 6 דונם באזור מרכז, 8 דונם באזור עדיפות לאומית ב', 12 דונם באזור עדיפות א'.

מאחר וההוראה דלעיל פוגעת במטרה הראויה ליצירת מקורות אנרגיה חלופית פנינו להנהלת ממ"י לקבל הבהרות בנושא והאם בכוונתם ליזום תיקון בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל כפי שמתבקש.
 
 
בהמשך לישיבות שאנו מקיימים עם רשות המיסים להלן סיכומים נוספים והבהרות אשר קיבלנו מרשות המיסים בעניין דיווח מקוון באיחוד עוסקים (דו"ח לתשלום):
 
 
עוסקים המדווחים במשותף ואף לא אחד מהחברים בו מחויב בהגשת הדו"ח: עוסקים אלה יהיו פטורים מהגשת הדו"ח המקוון, ראו "טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ 2010"  באתר רשות המיסים WWW.MOF.GOV.IL/TAXES.

לחתימה על חוזה חכירה לדורות ולרישום בטאבו בעקבותיו יתרונות וחסרונות בהיבטים שונים:

  • מינהל מקרקעי ישראל - עמדתו של מינהל מקרקעי ישראל היא כי זכויות בני רשות בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של חוכרים לדורות בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי ממ"י;
  • שווי;
  • זכות חוזית לשינוי יעוד לתעסוקה;
  • זכות האגודה לאיוש נחלות ללא תשלום נוסף;
  • זכות קניינית;
  • תקופת התיישנות;
  • מיסוי;
  • היטל השבחה;
לפיכך יש חשיבות מכרעת לביצוע כל השינויים התכנוניים הצפויים בחלקת המגורים בטרם חתימה על חוזה החכירה לדורות.

 

לחתימה על חוזה חכירה לדורות ולרישום בטאבו בעקבותיו יתרונות וחסרונות בהיבטים שונים.

עמדתו של מינהל מקרקעי ישראל (להלן – ממ"י), כפי שהובהרה בהזדמנויות שונות, היא כי זכויות בני רשות בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של חוכרים לדורות בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי ממ"י.

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 476 קובעת תנאים בהם יחכיר מינהל מקרקעי ישראל (להלן:"ממ"י"), את משבצת הנחלות החקלאיות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים.

על אף האמור לעיל בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 476 המחייבת את ממ"י פנה ממ"י ליישובים החקלאיים אשר רובם טרם חתמו על חוזי חכירה לדורות בדרישה למפות את שטחי משבצת הנחלות לגביהם יחתמו חוזי חכירה לדורות ואת השטחים האחרים הזמניים.
 
חוזר משרד רו"ח בועז מקלר ושות'

 

מינהל מקרקעי ישראל, אמור היה לסייע לישובי קו העימות בצפון לאחר מלחמת לבנון השניה. והנה, "תרומתו" של מינהל מקרקעי ישראל לישובי קו העימות, החל משלהי שנת 2006, מתבטאת בסדרה של תביעות משפטיות (כולל הליכי גבייה, אכיפה ועיקול) - תוך שכירת עורכי דין חיצוניים במסגרת מכרזי גבייה - בגין חובות דמי חכירה שנתיים שמקורם עוד בראשית שנות ה-90.

 
מינהל מקרקעי ישראל שב ודורש, כאמור, מאז סוף שנת 2006, מישובי קו העימות הן את החוב (השנוי במחלוקת) שהתיישן והן את החוב (אף הוא שנוי במחלוקת) שלא התיישן. בנוסף לכך, הוא, לעיתים, מתנה שירות בשירות ומעכב אישורים החיוניים לפיתוח וביסוס ישובי פריפריה מובהקים אלו.
הוראת אגף שיווק וכלכלה של מינהל מקרקעי ישראל מס' 10א קובעת הנחיות אודות 'גביית דמי שימוש בגין תקופת עבר'.
 
ההוראה קובעת כי שיעורי דמי השימוש שיגבה ממ"י בגין שימוש שלא כדין שנעשה בקרקע בתקופה שקדמה לאישור עסקה בממ"י, הם כלהלן:
 
באזור קו עימות -                  2%
באזור עדיפות לאומית ב' - 4.8%
 
באזור עדיפות לאומית א' -  3.2%
באזור מרכז הארץ -             6%
 
 
כמו כן קובעת ההוראה כי באזורי עדיפות לאומית לא תינתן הנחה מלאה אלא כמפורט לעיל.

 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.