מאמרים

כלל שיקול הדעת העסקי המקנה לנושאי המשרה "חסינות" מפני הפעלת ביקורת שיפוטית מהותית על תוכנן של החלטות עסקיות, מהווה את אחת ההתפתחויות החשובות בתחום דיני החברות. ואכן, קיתונות של דיו נשפכו על תחולת הכלל בדין הישראלי ובמשפט המשווה.

במרוצת השנים, הכלל יושם במספר רב של החלטות בערכאות דיוניות, עד אשר בית המשפט העליון קבע בפסק הדין המכונן בעניין ורדניקוב, "כי לא יהא זה בגדר חידוש מרעיש אם נסיר את הלוט מעל צלמו של כלל שיקול הדעת העסקי, ונכריז חגיגית כי עקרונותיו חלחלו אל המשפט הישראלי והם מהווים כיום חלק בלתי נפרד מדיני החברות בישראל".

ועדיין, חרף הדיון המקיף בפסיקה ובספרות, שאלת תחולת הכלל במקרה של אגודות שיתופיות טרם הוכרעה. פסק דינוהחשוב של השופט ג'ובראן בעניין כפר ביאליק סימן את יריית הפתיחה לעיסוק בשאלה זו.

תחום האנרגיה מתפתח ומשתנה בקצב מהיר לאור שינויי רגולציה תדירים שמטרתם להגדיל את ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ל-30% עד שנת 2030, בהתאם להחלטת הממשלה מחודש יוני 2020.

אנו שמחים להציג בפניכם, מעת לעת, שינויי רגולציה וחידושים בתחום האנרגיה והחשמל, שיש בהם בכדי להשפיע על מיזמים שונים בתחום האנרגיה בהתיישבות החקלאית או שאנו רואים בהם הזדמנויות לייצור רווח.

חוזר זה, עניינו בשימוע של רשות החשמל מיום 29.6.2023 לקראת פרסום מכרז ראשון למתקני אגירת אנרגיה שיתחברו או ישתלבו ברשת המתח העליון. במסגרת ההליך, רשות החשמל מזמינה את הציבור להציע הצעות לקביעת תעריף זמינות אשר ישולם למתקני אגירה בהספק מותקן של 16 MW לכל הפחות ו-150 MW לכל היותר לכל מתקן, ויקומו מכוח הליך זה באזורים האפשריים להקמת מתקני אגירה.

תיקון מס' 5 לתמ"א 35 יביא שינויים דרמטיים בכל הקשור להיקף יחידות הדיור שניתן יהיה לבנות במגזר הכפרי בשנים הקרובות ויהיו לכך השפעות רוחב ביחס לתכנון הנחלה המשפחתית, משקי עזר, בניה, פיצול מגרשים, עריכת צוואות, חלוקת עיזבון, עסקאות מכר ורכישה של נחלות ומשקי עזר - תיקון 5 עומד לשנות את האופי של המגזר הכפרי בכל הרבדים וברור כי הנחלות ומשקי העזר שהכרנו עד היום, לא יהיו אלה שנכיר לאחר תיקון 5 לתמ"א 35.

המחסור במים בעולם הולך וגובר, במהלך השנים האוכלוסיה הלכה וגדלה וכך גם צריכת המים, וזאת בזמן שאספקת מים נקיים ממקורות מתחדשים נשארה קבועה. מחסור במים מתוקים, משפיע על המגזר החקלאי לפיכך השקיה במים מליחים במקום המתוקים הינה שיטה מקובלת. יחד עם זאת מליחות המים מהווה מקור למספר בעיות בחקלאות. באזורים רבים בישראל קיימת מליחות גבוהה במים, אשר גורמת להפחתה בקצב גידול של הצמח ולירידה בתנובת הגידולים, עקב הצטברות המלחים בבית השורשים. בנוסף, מי השקיה עם מליחות גבוהה מחלחלים בקרקע וגורמים להמלחת הקרקע ולירידה בפוריות שלה.

ביום 15.11.22 פורסמה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שמספרה 5361.

מתקני אגירה שונים ממתקנים סולאריים, בין היתר משום שהשטח הנדרש להם קטן משמעותית מהשטח הנדרש למתקנים סולאריים. כיום בהקצאות בפטור ממכרז או במכרז פומבי למתקנים סולאריים שהינם בעלי רכיב של אגירה, משולם המחיר האחיד שנקבע למתקנים סולאריים, המביא בחשבון את ההספק הכולל של המיזם.

לאור כוונתה של רשות החשמל לצאת בהליך תחרותי למתקני אגירה עצמאיים שאינם מחוברים למתקנים סולאריים(stand alone) , ולאחר בחינה מקצועית ושיח מול נציגי אגף תקציבים, אישרה הנהלת מקרקעי ישראל בהחלטה מספר 5361

בהודעת דוברות רמ"י לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 12.6.2023 נכתב בהתייחסות להצעה ל"תיקון פרק משנה 4.2 בסימן א' – הנחות אזור: תיקון מפת אזורי עדיפות לאומית ועדכון תנאי פרק משנה זה לצורך עידוד הבנייה ביישובי הנגב והגליל" כדלקמן:

" עדכון מפת אזורי העדיפות הלאומית לדיור

אושר: רשות מקרקעי ישראל תאמץ את מפת אזורי העדיפות של משרד הבינוי והשיכון .

סוכם כי לכשתאושר בממשלה מפת אזורי העדיפות חדשה, תובא המפה מיידית לאישור המועצה"

בישיבת הממשלה ב 21.5.2023 התקבלה החלטת ממשחה מס' 561 בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"

בעקבות החלטה זו צפויה החלטה משלימה של מועצת מקרקעי ישראל שאמורה להתכנס ב 12.6.2023 בדבר הנחות בהקצאת הקרקעות באזורי עדיפות.

בסעיף 15 להחלטת הממשלה נקבע כדלקמן: " למנות צוות בראשות ראש הממשלה אשר סגנו יהיה שר הבינוי והשיכון , בהשתתפות שר האוצר, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, שר הביטחון או מי מטעמם ולהביא החלטת ממשלה משלימה במטרה להעמיק את סבסוד עלויות הקרקע ביישובים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית שיש בהם מצוקה דמוגרפית ו/או ביטחונית ולבחון את אופן ביצוע ההעמקה כאמור בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו."

מה קורה כשאדם מאבד את צלילותו ואינו מסוגל יותר לנהל את חייו ולקבל החלטות עבור עצמו? כיום מלבד הליך של מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, ישנם דרכים נוספות להתמודד עם הבעיה, אחת הדרכים החדשות שנקבעה בחוק היא "ייפוי כוח מתמשך".

משנת 2016 קיימת בחוק האפשרות לערוך "ייפוי כוח מתמשך", ההליך מתבצע כשהאדם עדיין מסוגל לקבל החלטות ולנהל את חייו כשדעתו עדיין צלולה ומבין את משמעות ייפוי הכוח והחתימה עליו. החתימה על ייפוי הכוח המתמשך נותנת את האפשרות למייפה הכוח למנות אדם שינהל את ענייניו ולקבל החלטות עבורו במידה ולא יוכל לעשות זאת בעצמו עקב מגבלה קוגניטיבית וירידה בצלילות דעתו ואיבוד כשרותו המשפטית. ייפוי הכוח יכנס לתוקף ברגע שהממנה לא יוכל לנהל את ענייניו האישים בעקבות המגבלה הקוגניטיבית וחוסר יכולת לקבל החלטות בעצמו וזאת בהתאם לתנאים שיקבעו מבעוד מועד בייפוי הכוח.

בעלי זכויות במגרשים במושבים ובקיבוצים המעוניינים להעביר את הזכויות במגרש אשר בבעלותם נדרשים לקחת בחשבון מספר שיקולים שיש בהם השלכות כלכליות משמעותיות.

בעל זכויות במגרש אשר הוקצה על ידי המנהל, נדרש לבניית בית על המגרש בהתאם לפרק הזמן הקבוע בהסכם הפיתוח (לרוב מוערך בכ-4 שנים מיום אישור העסקה ברמ"י). במידה ובעל הזכויות במגרש לא יבנה את ביתו על המגרש תוך פרק הזמן שהוקצב לו, יידרש בעל הזכויות לשלם קנסות בגין מתן אורכה לסיום בניית הבית ובמקרים קיצוניים יוכל המנהל אף לבטל את העסקה ולקבל את המגרש בחזרה.

נקודה נוספת אותה יש לקחת בחשבון, היא הגבלת העברת זכויות שקיימת על מגרשים שהוקצו בפטור ממכרז. בעל זכויות שבנה את ביתו על המגרש בהתאם להסכם הפיתוח, יידרש להמתין 5 שנים מסיום הבניה (סיום בניה על פי המנהל הוא סיום בניית שלד וגג) בכדי למכור את המגרש וזאת בכדי להימנע מתשלומים נוספים למנהל.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.