סבסוד תשתיות בישובים כפריים - המינהל לבניה כפרית במשרד הבינוי והשיכון - חוזר חדש / חגי שבתאי, עו״ד וכרמל מיכאלי, עו״ד

10 ספט 2017 המחברת/ת:

משרד הבינוי והשיכון/המינהל לבניה כפרית (להלן: "משב"ש") מסבסד עלויות פיתוח תשתיות ציבוריות בישובים כפריים הכלולים במפת עדיפות הלאומית של הממשלה, על פי החלטות ממשלה.

יישום מדיניות הסבסוד נעשה בדרך של העברת תקציבים לרשויות המקומיות.

שיעור הסבסוד -  (20%-70%). הוא נקבע בהתאם לדירוג הישוב במפת העדיפות הלאומית – א1', א2', ב; לשיפוע הקרקעי המאושר; ולטבלת סבסוד מקסימלית.

לאחרונה העביר משב"ש חוזר חדש אשר אמור לחדד ולרענן נהלים וכללים בנוגע לכללי העברת תקציבי סבסוד לרשויות המקומיות.

החוזר מבהיר: מטרת הסבסוד הינה להוזיל העלויות למשתכן, ולו בלבד!

על מנת להבטיח את מימוש תכליתו של הסבסוד, מתווה משב"ש שורה של כללים/תנאים להעברת כספי הסבסוד לרשויות המקומיות. בין היתר מדגיש משב"ש את הכללים הבאים:

  • כלל עבודות הפיתוח יבוצעו על ידי המוא"ז/הרשות המקומית, ולא על ידי אף גורם אחר. (על אף האמור, במקרים חריגים תיבחן הכרה בעבודות שכבר בוצעו, בכפוף לכך שבמועד הוצאת התחייבות משב"ש לסבסוד, שווי העבודות שבוצעו אינו עולה על 50% מקדם המימון לו זכאית הרשות).
  • אישור משב"ש בדבר עלויות הפיתוח המותרות בגביה. עלויות אלו מבוססות על תכנון מפורט לביצוע. מסמך אישור עלויות הפיתוח יכלול: עלות פיתוח ממוצעת ליחידה; סכום הסבסוד המאושר; הסכום המותר לגביה מן המשתכן.

משב"ש יבצע השוואה והתאמה בין כתב הכמויות (מבוסס האומדן) על בסיסו נקבעו הוצאות הפיתוח המותרות בגביה, לבין כתב הכמויות שיצורף כנספח להסכם ההתקשרות בין הרשות המקומית לקבלן.

  • העברת תקציבי הסבסוד לרשויות המקומיות תבוצע בשלבים, בהתאם לאבני דרך של פיתוח השכונה. (50% מתקציב הסבסוד מועבר כקדם מימון; יתרת התקציב מועברת בהתאם לקצב שיווק הפרויקט בהתאם לאחוזים שונים של יח"ד עם שלד וגג).

בכל אחת מאבני הדרך להעברת הסבסוד, נדרשת הרשות המקומית להמציא למשב"ש תוצאות מכרזים בהיקפים מתאימים לשיעור הסבסוד המאושר. זאת משתי סיבות עיקריות:

  • על מנת לוודא כי אכן כלל עבודות הפיתוח מתבצעות על ידי הרשות המקומית ולא רק העבודות הממומנות במסגרת הסבסוד.
  • על מנת לוודא כי הסבסוד המאושר אינו עולה על שיעור הסבסוד לו התכוון המחוקק בהחלטותיו. [לדוגמה – אומדן עלות הפרויקט הוערך ב- 20 מלש"ח. שיעור הסבסוד שאושר 10 מלש"ח (50%); תוצאות המכרזים בפועל - עלות פרויקט 18 מלש"ח בלבד. סכום הסבסוד המאושר יפחת בהתאמה ל- 9 מלש"ח].

ברצוננו להסב את תשומת ליבכם ולהדגיש כי עמדת משב"ש הינה כי בכל מקום בו משב"ש מעמיד סבסוד, אף אם מדובר בהיקף קטן מכלל הפיתוח, קיימת דרישה של משב"ש שכל עבודות פיתוח התשתיות יבוצעו על ידי הרשות המקומית.

מצב זה עלול לעורר סוגיות משפטיות שונות במקרים בהם ישובים התקשרו בעבר עם צדדים שלישיים, שאינם המועצה האזורית, לביצוע התשתיות.  

נקודה נוספת שיש לשים אליה לב היא כי ישובים שוויתרו בעבר מסיבות שונות על סבסוד משב"ש, לרבות הסרבול הכרוך בעבודה עם רשויות מוסמכות, העיכוב המשמעותי בלוחות הזמנים של ביצוע העבודות, והגדלת העלויות הנובעות מעבודה עם הרשות המקומית, נדרשו לעיתים על ידי משתכנים לשאת בתשלומי הסבסוד, דבר שהביא לסכסוכים בין הישוב לבין משתכנים.

"סבסוד פיתוח- הפעלת עבודות באמצעות רשויות מקומיות בהשתתפות המינהל לענייני הכפר, נושא תאריך "16.6.2017.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.