על רישום נוכחות בעבודה וגם על טענת "תלושים פיקטיביים" / שמואל גלנץ, עו״ד

05 אפר 2023 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

שני כשלים שכיחים אצל חקלאים מעסיקי עובדים שכירים

להלן פס"ד בן מומחשים שני הכשלים הנ"ל:

בבית הדין האזורי לעבודה[1] נדונה תביעתו של עובד שצו ההרחבה בענף הבניה חל עליו.

התובע עתר לקבל פיצויי פיטורים ופנסיה, לפידיון חופש, דמי הבראה, נסיעות, חגים, שעות נוספות, פיצוי על פיטורין ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע וכן לשכר חודש העבודה האחרון, דמי הודעה מוקדמת ופיצוי עקב הפקת תלושי שכר פיקטיביים. בתביעה טען התובע שתלושי השכר שהנפיק לו מעסיקו, הנתבע, אינם כוללים את השכר ששולם לו במזומן ושהרישום 'בונוס' היה שכר לכל דבר ועניין, ועל כן יש לקחת בחשבון גם את סכומי הבונוס לחישוב המגיע כפנסיה ופיצויי פיטורים.

מנגד טען הנתבע כי התובע לא פוטר אלא נעלם וזנח את העבודה ועל כן התובע הוא זה שחב בדמי הודעה מוקדמת.

טענות סותרות היו גם באשר לימי ושעות העבודה. בעניין אחרון זה נסמך בית הדין על הסעיף בחוק[2]: "מעסיק חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה... לא בוצע הרישום באמצעים מכניים... יחתם הרישום מידי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעסיק מינה לכך".

כאן הוסיף בית הדין והפנה לחוק אחר[3]: "בתובענה של עובד נגד מעסיקו שבה שנוי במחלוקת... והמעסיק לא מסר לעובד הודעה... תהיה חובת ההוכחה על המעסיק בדבר העניין השנוי במחלוקת".

במקרה שנדון טען התובע כי עבד 7 ימים בשבוע לעומתו טען הנתבע כי התובע עבד 5 ימים בשבוע. בבירור התביעה לאחר ששמע עדויות וניתח את הממצאים שלפניו הגיע בית הדין למסקנה כי התובע עבד בימים ראשון עד שישי. הודגש כי מדובר בדיווח ידני שנערך על ידי הנתבע ללא שהתובע הוחתם על דוח הנוכחות מידי יום. בית הדין ציטט הלכה שנקבעה בבית הדין הארצי לפיה בהעדר פנקס כנדרש קמה חזקה כי העובד עבד בהיקף של משרה מלאה. לעניין שעות העבודה השבועיות הזכיר בית הדין כי על המעסיק הנטל להוכיח את מספר השעות אותן עבד העובד אם לא הציג רישומי נוכחות כנדרש.

אגב יוזכר כי בהעדר רישום נוכחות כאמור, באם הוכח כי אכן נעבדו שעות נוספות ללא פירוט, יכול בית הדין לחייב את המעסיק בתשלום 60 שעות נוספות בחודש.

בענייננו קבע בית הדין כממצא עובדתי כאמור כי התובע עבד 6 ימים בשבוע ובו חמש שעות נוספות.

מחלוקת נוספת שהתבררה היתה עניין 'הבונוס' התובע טען כי קיבל 350 ₪ נטו ליום עבודה שמשמעותם 400 ₪ ברוטו הנתבע טען שהשכר היומי הוא 300 ₪ ברוטו ועוד (לעיתים) בונוס בסך 50 ₪ ליום. את רכיב הבונוס, כפי שמופיע בתלושי השכר, טען הנתבע אין להכליל בהגדרת שכר לעניין חישוב זכויות סוציאליות.

בית הדין קיבל את עמדת התובע וקבע כי מדובר בתלושים פיקטיביים וקבע כי שכרו היומי של התובע עמד על 350 ₪ נטו (תשלומי השכר נעשו במזומן) שאותם יש לתרגם ל-400 ₪ ברוטו.

במחלוקת לגבי סיום קשרי העבודה קיבל בית הדין את טענת הנתבע לפיה לא פיטר את התובע ועל כן אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים מלאים אלא להפקדה על חשבון פיצויי פיטורים היינו 6% ולא 8.3%.

עניין אחר שנדון (גם הוא מחלוקת נפוצה בין מעסיקים לעובדים) היא הזכות לקזז את דמי ההודעה המוקדמת. מדובר על עובד שהתפטר, או נטש, ללא הודעה מוקדמת, בעובד חודשי בעל ותק של שנה ויותר קיימת זכות לפיצוי בגובה שכר חודש עבודה. במקרה זה טען הנתבע כי התובע התפטר ללא הודעה מוקדמת (אושר על ידי בית הדין) כי אז זכותו לקזז את שכר חודש העבודה האחרון של העובד.
אלא ש... משהנתבע לא טען לקיזוז דמי ההודעה המוקדמת בכתב הגנתו כי אז דחה בית הדין את טענת הקיזוז בנימוק משפטי של 'הרחבת חזית'.

תביעותיו האחרות של התובע לדמי הבראה, דמי חופשה, נסיעות, חגים התקבלו חלקית תוך שבית הדין מסתמך על קביעתו כי התלושים פיקטיביים.

לעניין חופשה ציין בית הדין כי הנתבע לא הציג פנקס חופשה המלמד מתי בדיוק ניתן לתובע יום חופש בתשלום.

עוד קבע בית הדין כי "משמדובר בתלושים שאינם תלושי אמת" יש לפסוק בגינם פיצוי ולחייב את הנתבע בסך 3,000 ₪ בגין תלושי השכר הפגומים.

בשל אי מתן הודעה לעובד (אי עריכת הסכם העסקה) חוייב הנתבע לשלם לתובע סך של 2,500 ₪.

כאמור הנתבע חוייב לשלם לתובע פיצויי פיטורים, הפרשות לגמל, פידיון חופשה, דמי נסיעות, דמי הבראה, דמי חגים, גמול שעות נוספות, שכר עבודה בגין החודש האחרון, פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד פיצוי עקב הנפקת תלושי שכר פגומים. עוד חוייב הנתבע לשאת בהוצאות התובע.

תובנות

  • תלוש השכר צריך שיהא מפורט, מדוייק ומשקף את ששולם בפועל לפי רכיבי השכר המגיע ובהתאם להסכמות הצדדים.
  • העדרו של דוח נוכחות כנדרש, מכני, אלקטרוני וכד' או בכתב יד ובהחתמה יומית של העובד והמעסיק יעביר את נטל ההוכחה למעסיק.
  • קיזוז דמי הודעה מוקדמת עקב נטישה / התפטרות עובד ללא הודעה מוקדמת צריך שתבוצע בזמן אמת.
  • אי מתן הודעה לעובד עם תחילת עבודתו תשמש נגד המעסיק בעת בירור תביעה בבית הדין.

רשם: שמואל גלנץ, עו"ד

האמור אינו תחליף לייעוץ משפטי

 

[1] סע"ש 19183-06-21 מוחמד עבדלואלי נ' נשאת מנסור

[2] סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

[3] סעיף 5א' לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה),התשס"ב (2002)

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.