מאמרים

בהמשך לישיבות שאנו מקיימים עם רשות המיסים להלן סיכומים נוספים והבהרות אשר קיבלנו מרשות המיסים בעניין דיווח מקוון באיחוד עוסקים (דו"ח לתשלום):
 
 
עוסקים המדווחים במשותף ואף לא אחד מהחברים בו מחויב בהגשת הדו"ח: עוסקים אלה יהיו פטורים מהגשת הדו"ח המקוון, ראו "טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ 2010"  באתר רשות המיסים WWW.MOF.GOV.IL/TAXES.

לחתימה על חוזה חכירה לדורות ולרישום בטאבו בעקבותיו יתרונות וחסרונות בהיבטים שונים:

  • מינהל מקרקעי ישראל - עמדתו של מינהל מקרקעי ישראל היא כי זכויות בני רשות בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של חוכרים לדורות בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי ממ"י;
  • שווי;
  • זכות חוזית לשינוי יעוד לתעסוקה;
  • זכות האגודה לאיוש נחלות ללא תשלום נוסף;
  • זכות קניינית;
  • תקופת התיישנות;
  • מיסוי;
  • היטל השבחה;
לפיכך יש חשיבות מכרעת לביצוע כל השינויים התכנוניים הצפויים בחלקת המגורים בטרם חתימה על חוזה החכירה לדורות.

 

לחתימה על חוזה חכירה לדורות ולרישום בטאבו בעקבותיו יתרונות וחסרונות בהיבטים שונים.

עמדתו של מינהל מקרקעי ישראל (להלן – ממ"י), כפי שהובהרה בהזדמנויות שונות, היא כי זכויות בני רשות בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של חוכרים לדורות בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי ממ"י.

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 476 קובעת תנאים בהם יחכיר מינהל מקרקעי ישראל (להלן:"ממ"י"), את משבצת הנחלות החקלאיות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים.

על אף האמור לעיל בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 476 המחייבת את ממ"י פנה ממ"י ליישובים החקלאיים אשר רובם טרם חתמו על חוזי חכירה לדורות בדרישה למפות את שטחי משבצת הנחלות לגביהם יחתמו חוזי חכירה לדורות ואת השטחים האחרים הזמניים.
 
חוזר משרד רו"ח בועז מקלר ושות'

 

מינהל מקרקעי ישראל, אמור היה לסייע לישובי קו העימות בצפון לאחר מלחמת לבנון השניה. והנה, "תרומתו" של מינהל מקרקעי ישראל לישובי קו העימות, החל משלהי שנת 2006, מתבטאת בסדרה של תביעות משפטיות (כולל הליכי גבייה, אכיפה ועיקול) - תוך שכירת עורכי דין חיצוניים במסגרת מכרזי גבייה - בגין חובות דמי חכירה שנתיים שמקורם עוד בראשית שנות ה-90.

 
מינהל מקרקעי ישראל שב ודורש, כאמור, מאז סוף שנת 2006, מישובי קו העימות הן את החוב (השנוי במחלוקת) שהתיישן והן את החוב (אף הוא שנוי במחלוקת) שלא התיישן. בנוסף לכך, הוא, לעיתים, מתנה שירות בשירות ומעכב אישורים החיוניים לפיתוח וביסוס ישובי פריפריה מובהקים אלו.
הוראת אגף שיווק וכלכלה של מינהל מקרקעי ישראל מס' 10א קובעת הנחיות אודות 'גביית דמי שימוש בגין תקופת עבר'.
 
ההוראה קובעת כי שיעורי דמי השימוש שיגבה ממ"י בגין שימוש שלא כדין שנעשה בקרקע בתקופה שקדמה לאישור עסקה בממ"י, הם כלהלן:
 
באזור קו עימות -                  2%
באזור עדיפות לאומית ב' - 4.8%
 
באזור עדיפות לאומית א' -  3.2%
באזור מרכז הארץ -             6%
 
 
כמו כן קובעת ההוראה כי באזורי עדיפות לאומית לא תינתן הנחה מלאה אלא כמפורט לעיל.

 

ככל בני ישראל, כך אנשי ההתיישבות החקלאית מקווים כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", וגם יוכרו סוף כל סוף הזכויות המלאות בנחלות החקלאיות לרבות בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי והמכביד של מינהל מקרקעי ישראל.
 
השנה בתי המשפט לא חסכו שבטם ממינהל מקרקעי ישראל (להלן – ממ"י) ומאופן התנהלותו ולא פעם צידדו בהתיישבות ובחוכרים. אם נבחן את פסיקות בתי המשפט מהשנה האחרונה בענייני מקרקעי ישראל נדמה כי חל שינוי כלשהו בגישתם והם אינם מקבלים את טענות ממ"י כ'תורה מסיני'. להלן מקבץ 'זכרונות טובים' מן השנה החולפת, בתקווה כי מגמה זו תלך ותשתפר וכי ההכרה בזכויות בנחלות החקלאיות תעמיק שורש.
 

סעיף 10.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1180 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ, אגודה שיתופית חקלאית" קובע כי "הנהלת המינהל תקבע תוך 45 יום, מיום אישורה של החלטה זו הוראות מעבר ליישום החלטה זו. מאחר והחלטת המועצה 1180 נחתמה ע"י שר האוצר ב – 10.5.2009 היה על מינהל מקרקעי ישראל לפרסם הוראות מעבר עד 24.6.2009.

 

ב – 18.8.09 התקבלה החלטת הנהלת ממ"י מס' 2526 הקובעת את הוראות המעבר. ב- 1.9.09 הוצאה הוראת האגף החקלאי "הוראות מעבר להחלטת מועצה 1180".

לאחרונה הסתיים הליך שימוע ל"כללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) (תיקון) התשס"ט2009", (טרם אושר ע"י מועצת רשות המים).
 
הכללים אינם מתייחסים בשלב זה לישובים מתוכננים, קרי: קיבוץ, מושב שיתופי, מושב, כפר שיתופי. מטרת התיקון המוצע להחיל גם על הישובים המתוכננים כאמור בכללים אלו את תקנות התעריפים החל מ - 1/1/2010.
 
בין שאר התיקונים הורחבה הגדרת "רשות מקומית" בסעיף 1 לכללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) התשנ"ד 1994 כך שתכלול גם "תאגיד או אגודה שיתופית המספקת מים לצרכניה לרבות מי שבא במקומם לעניין הספקת מים".
 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.